Версия за печат

BG-Батак

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Батак, пл."Освобождение" №5, За: инж. Мария Батаклиева, РБългария 4580, Батак, Тел.: 03553 2260, E-mail: mncplt_batak@abv.bg, Факс: 03553 2030

Място/места за контакт: Община Батак

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.batak.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Рехабилитация на ул."Трендафил Керелов" гр.Батак и ул."№17" с.Фотиново, община Батак, област Пазарджик ””

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Полагане на водопровод и канализация и направа на пътното платно

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

75690 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Батак и с.Фотиново,община Батак,област Пазарджик

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Редът и условията, при които ще се определи изпълнителя на обществена поръчка са съгласно Глава осма „а” на Закона на обществените поръчки. 2. Всяко лице може да проучи безплатно от страницата на Община Батак – www.batak.bg, и да ползва Публичната покана и приложенията към нея за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Рехабилитация на ул."Трендафил Керелов" гр.Батак и ул."№17" с.Фотиново, община Батак, област Пазарджик ”” 3. В отговор на поканата, оферта може да подаде всяко заинтересовано българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение от такива лица, наричано по-нататък „кандидат”. 4. Подаването на оферта означава, че кандидатът: а) познава и приема всички условия в поканата и приложенията към нея, включително критериите за комплексна оценка на офертите, тяхната относителна тежест, и методиката за оценяване на офертите; б) приема клаузите на проекта на договор за изпълнение на обществената поръчка; в) е извършил съответните проучвания, анализи и запознаване с предмета на обществената поръчка. 5.Всеки кандидат има право да представи само една оферта. 6. Офертата не може да се предлага във варианти. Не се допуска представяне на варианти на предложенията за изпълнение на услугата. 7. Всички разходи, свързани подаването на офертите за възлагане на обществената поръчка са изцяло за сметка на лицата, подали оферта. 8. До определянето на изпълнител на обществената поръчка не се позволява размяна на информация по въпроси, свързани с обществената поръчка, освен по реда, определен в ЗОП и в указанията, между заинтересовано лице и кандидат или техни представители и: а) органите и служители на администрацията на Община Батак, свързани с определянето на изпълнителя на обществената поръчка; б) органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, участвали в изработването и приемането на поканата. 9. Органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, имащи отношение към определянето на изпълнителя на обществената поръчка, нямат право да разгласяват информация относно извършваните от тях действия по или във връзка с поканата, освен в случаите и по реда, определени с тези указания.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Показател аванс - тежест 10 2.Показател срок за изпълнение на поръчката - тежест 10 3.Показател отложено плащане - тежест 20 4.Показател цена за изпълнение на поръчката - тежест 60

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/09/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/09/2014