Версия за печат

BG-Смядово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Смядово, пл. "Княз Борис І" № 2, За: Иван Кюркчиев, Р. България 9820, Смядово, Тел.: 05351 2033, E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg, Факс: 05351 2226

Място/места за контакт: Община Смядово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.smyadovo.bg..

Адрес на профила на купувача: http://www.smyadovo.bg/bg/profil_kupuvacha..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна и/или работно облекло за нуждите на Община Смядово за календарната 2014 година” предмета на поръчката включва две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Отпечатване и доставка на ваучери за храна за 188 служители на Община Смядово” за обща стойност в размер до 36 324,00 /тридесет и шест хиляди триста двадесет и четири/ лева, включваща номиналната стойност на ваучерите в размер до 35 924,00 /тридесет и пет хиляди деветстотин двадесет и четири/ лева и разходи за отпечатване и доставката им в размер до 400,00 /четиристотин/ лева максимум. Отпечатаните ваучери за храна да могат да се ползват чрез обекти по чл. 2, ал. 2 от Наредбата, като участниците в процедурата представят списък на обектите за Община Смядово, с които имат сключени договори. Обособена позиция №2: „Отпечатване и доставка на ваучери за работно облекло за 169 служители на Община Смядово” за обща стойност в размер на 40 400,00 /четиридесет хиляди и четиристотин/ лева, включваща номиналната стойност на ваучерите в размер до 40 050,00 /четиридесет хиляди нула петдесет/ лева и разходите за отпечатване и доставката им в размер до 350.00 /триста и петдесет/ лева максимум . Отпечатаните ваучери за работно облекло да могат да се ползват в търговски обекти на територията на гр. Смядово и гр. Шумен за дамска и мъжка мода и обувки, като участниците в процедурата представят списък на търговските обекти, с които имат сключени договори.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22450000, 30199770, 18100000

Описание:

Нефалшифицируеми печатни материали
Купони за храна
Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна и/или работно облекло за нуждите на Община Смядово за календарната 2014 година” предмета на поръчката включва две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Отпечатване и доставка на ваучери за храна за 188 служители на Община Смядово” за обща стойност в размер до 36 324,00 /тридесет и шест хиляди триста двадесет и четири/ лева, включваща номиналната стойност на ваучерите в размер до 35 924,00 /тридесет и пет хиляди деветстотин двадесет и четири/ лева и разходи за отпечатване и доставката им в размер до 400,00 /четиристотин/ лева максимум. Отпечатаните ваучери за храна да могат да се ползват чрез обекти по чл. 2, ал. 2 от Наредбата, като участниците в процедурата представят списък на обектите за Община Смядово, с които имат сключени договори. Обособена позиция №2: „Отпечатване и доставка на ваучери за работно облекло за 169 служители на Община Смядово” за обща стойност в размер на 40 400,00 /четиридесет хиляди и четиристотин/ лева, включваща номиналната стойност на ваучерите в размер до 40 050,00 /четиридесет хиляди нула петдесет/ лева и разходите за отпечатване и доставката им в размер до 350.00 /триста и петдесет/ лева максимум . Отпечатаните ваучери за работно облекло да могат да се ползват в търговски обекти на територията на гр. Смядово и гр. Шумен за дамска и мъжка мода и обувки, като участниците в процедурата представят списък на търговските обекти, с които имат сключени договори.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

76724 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Смядово

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Отпечатаните ваучери за работно облекло да могат да се ползват в търговски обекти на територията на гр. Смядово и гр. Шумен, като участниците в процедурата представят списък на търговските обекти, с които имат сключени договори. Ваучерите ще се доставят след подадена заявка от възложителя за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна и работно облекло с нормативно установена защита, отговарящи на изискванията на чл. 22, ал.2 от Наредба № 7/09.07.2003 г.. Ваучерите трябва да бъдат за календарната 2014 и 2015 година, като броя на доставките за ваучерите за храна и за работно облекло е 1 път годишно след подадена заявка от Възложителя. Заявените ваучери трябва да бъдат отпечатани с номинал от 1, 2, 5 и 10 лева. Количествата на необходимите номинали и брой ваучери ще бъдат заявявани чрез писмена заявка от Възложителя. Заплащането на заявените количества ваучери и на възнаграждението за отпечатване на оператора ще се извършва по банков път, след издаване на проформа фактура, при потвърдена заявка от страна на изпълнителя. Предлаганата цена, представляваща комисионна за отпечатване и доставка на ваучерите за храна и/или работно облекло, следва да бъде окончателна за целия срок на договора, независимо от броя на заявките и номиналната стойност на поръчаните за отпечатване и доставка ваучери, включваща всички разходи за отпечатване и доставяне на ваучерите и с ДДС. Изпълнителят на поръчката по обособена позиция №1 трябва да отговаря на изискванията на чл. 4 от Наредба № 7/09.07.2003 г.и да притежава разрешение за извършване на дейност като оператор, съгласно чл. 5 и чл. 9, ал.4 от същата Наредба. 1. Участник в процедурата по обособена позиция №1 може да бъде всяко българско и чуждестранно лице, което притежава качеството „оператор на ваучери за храна” по смисъла на чл. 209 от Закона за корпоративното подоходно облагане и Наредба №7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор, осъществява такава дейност, получил е индивидуална квота за 2014 г., не се намира в процедура по ликвидация или несъстоятелност и няма неизпълнени или просрочени задължения към възложителя. С оглед законоустановения разрешителен режим за дейността, предмет на поръчката, не се допуска участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката. От участие в процедурата се отстранява участник, при който са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

П1 – „най-ниска цена”, представляваща най-ниския размер на комисионата за отпечатване, обслужване и доставка, която не включва номиналната стойност на ваучерите, в проценти, и се представя като число с най-много два знака след десетичната запетая. Максимален брой точки получава участникът, предложил най-нисък процент на комисионата. За останалите участници П1 се изчислява по формулата: П1= (Цена минимална : Цена предложена) х 50; П2 – „Брой търговски обекти на територията на Община Смядово и град Шумен по обособена позиция №1 и брой търговски обекти на територията на гр. Смядово и гр. Шумен по обособена позиция №2”. Максимален брой точки получава участникът, предложил най-голям брой търговски обекти на територията на Община Смядово и град Шумен по обособена позиция №1 и най- голям брой търговски обекти на територията на гр. Смядово и гр. Шумен по обособена позиция №2. За останалите участници П2 се изчислява по формулата: П2= (Предложен брой обекти : Максимален брой обекти) х 40 П3 – „Срок за изпълнение”. Максимален брой точки получава участникът, предложил най-кратък срок за извършване на доставката, считано от получаване на заявка от възложителя. За останалите участници П3 се изчислява по формулата: П3= (Минимален срок за изпълнение : Предложен срок ) х 10. Срокът се посочва в календарни дни. Методиката за определяне на комплексната оценка на всяка оферта се извършва по следната формула: П=П1+П2+П3

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/10/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите за участие в процедурата се подават на адреса на Възложителя - гр. Смядово, пл. ”Княз Борис I” № 2 , тел 05351 2033, факс: 05351 2226 -Информационен център; Офертите ще бъдат отворени на 02.10.2014 г. от 15:00 ч. от комисия назначена от възложителя.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/10/2014