Версия за печат

BG-Белослав

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Белослав, ул."Цар Симеон Велики" №23, За: инж.Тихомир Кирчев, Иванка Димитрова, Република България 9178, Белослав, Тел.: 05112 3569, E-mail: obstinabeloslav@abv.bg, Факс: 05112 2214

Място/места за контакт: община Белослав, стая №

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.beloslav.org.

Адрес на профила на купувача: www.beloslav.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка, чрез покупка на пелети от дървесина за отопление на Основно училище „Св.Кирил и Методий“ с.Езерово, ОДЗ „Дора Габе“с.Езерово и Читалище с.Езерово, община Белослав през отоплителен сезон 2014/2015г.” Пелетите трябва да отговарят на следните технически спецификации: Да са произведени 100% от дървесина, Клас А1, диаметър 5-8 мм; дължина 5-40 мм., Да са висококалорични; Влагосъдържание по-малко от 10%; Пелетите да са пакетирани в чували. Офертата за пелетите да бъде придружена със сертификат за качество. Изисквания : - наличие на сертификати за качество на пелетите; - цената за доставка на 1 тон гориво да бъде формирана франко склада, находящ се в сградата на Основно училище „Св.Кирил и Методий“ с.Езерово, община Белослав. В нея да са включени, транспорт, екотакси и др. - срок за изпълнение на доставката- до 5 работни дни от датата на писмената заявка, направена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. - прогнозно количество – около 50 тона. Възложителят не е длъжен да заяви цялото количество. Доставките ще се извършват периодично, в рамките на нуждите за отопление на сградите, като максималното количество за една доставка е до 22 тона - срок на валидност на офертата - не по-малък от 90 календарни дни от дата на представянето й. Условия на плащане: Плащането ще се извършва в 30(тридесет) дневен срок, след всяка доставка, след представяне на фактура- оригинал. Източник на финансиране – финансирането на доставките е от собствени бюдженти средства.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09111400

Описание:

Горива на базата на дърва


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозното количество е около 50 тона. Възложителят не е длъжен да заяви цялото количество.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

сградата на Основно училище „Св.Кирил и Методий“ с.Езерово, община Белослав

NUTS:

BG33

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците следва да представят следните документи: 1 Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2. Оферта – следва да бъде изготвена по образеца съгласно Приложение № 1, съгласно изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката. 3. Декларация за приемане на условията в проекта на договор съгласно образеца-Приложение № 2, 4. Информация за подизпълнителите, която съдържа: 4.1. Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива. Списъкът се включва в попълнения образец на техническата оферта – Приложение № 1, и съдържа наименованието на подизпълнителите, видовете дейностите, които ще изпълняват, и дела на тяхното участие. 4.2. Декларация от всеки от подизпълнителите относно съгласие за участието му в изпълнението на поръчката съгласно Приложение № 3; 5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата. Пълномощно се представя, когато: 5.1. участникът е обединение, което не е юридическо лице; в тези случаи лицето, представляващо участника, следва да бъде упълномощено от всички участници в обединението. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Не се представя пълномощно на лицето, което представлява участник в процедурата – обединение, което не е юридическо лице, ако в договора за обединение участниците са го определили за лице, което представлява обединението; 5.2. офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация; 6. Техническо предложение –следва да бъде изготвено по образеца съгласно Приложение №5 при съблюдаване изискванията на техническата спецификация. Към техническата оферта се прилага Сертификат за качеството на пелетите. 7. Ценово предложение (Предлагана цена) за изпълнение на поръчката, съгласно Приложение № 4.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/09/2014 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срок и място за получаване на офертите: Офертите следва да бъдат представени в запечатан, непрозрачен плик с надпис: За участие в процедура по реда на Глава 8а на ЗОП с предмет: „Доставка, чрез покупка на пелети от дървесина за отопление на Основно училище „Св.Кирил и Методий“ с.Езерово, ОДЗ „Дора Габе“с.Езерово и Читалище с.Езерово, община Белослав през отоплителен сезон 2014/2015г.”, Име и адрес за кореспонденция на участника и по възможност телефон, факс и/или e-mail и подадени по съответния ред в деловодството на община Белослав, адрес: гр. Белослав, ул. „Цар Симеон Велики” № 23, в срок до 16:30 часа на 30.09.2014 г. Дата, час и място на отваряне на офертите: Офертите се отварят на 01.10.2014г.от 10:30часа в заседателната зала в сградата на общинска администрация Белослав, гр.Белослав, ул."Цар Симеон Велики" №23; Подробни указания за оформянето на офертата, както и образци на документите, са публикувани в профила на купувача на община Белослав-www.beloslav.org.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/09/2014