Версия за печат

BG-гр.Елхово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Елхово, ул."Търговска" 13, За: Елена Вълкова, Р.България 8700, гр.Елхово, Тел.: 0478 88004, E-mail: kmet@elhovobg.org, Факс: 0478 88034

Място/места за контакт: Община Елхово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.elhovobg.org.

Адрес на профила на купувача: www.elhovobg.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата поръчка е „Подобряване на енергийната ефективност и състоянието на сградите на кметствата по селата Чернозем, Лалково, Жребино и Пчела" КАТЕГОРИЯ НА ОБЕКТА строежи от VI категория.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45420000

Описание:

Монтажни работи на дограма, интериорни и други завършващи елементи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно т.4.1.-Техническо задание от документацията.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

24079 EEK

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Селата Чернозем, Лалково, Жребино и Пчела от община Елхово

NUTS:

BG343

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всеки участник в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания:а) участникът трябва да има на разположение следния технически екип: •1 (един) ръководител обект - дипломиран строителен инженер или строителен техник, със стаж по специалността минимум 3 (три) години; б) всички лица в техническия екип, които ще участват в изпълнението на СМР да притежават необходимата професионална квалификация, съобразно дейностите, които ще извършват. в) да представи списък на обектите в строителството, изпълнени през последните 5 години и да докаже опит в изпълнението на поне един обект с предмет, сходен с предмета на поръчката, за предходните 5 години; Забележка: За сходни с предмета на поръчката се считат дейности с включени: строително-ремонтни дейности на сгради а) по чл.51, ал.1, т.4, т.7 и т.10 от ЗОП - списък на ръководния състав и правоспособните технически лица, които ще са ангажирани в изпълнението на поръчката, включително и на тези, отговарящи за контрола на качеството, с посочено образование, професионална квалификация и професионален опит; б) по чл.51 ал.1 т.2 от ЗОП – списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, а за строителство, което еднакво или сходно с предмета на поръчката, и: • посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или • удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или • копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/09/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Възложителят осигурява пълен и безплатен достъп до документацията за участие.Документацията за участие може да бъде изтеглена от официалния сайт на община Елхово-www.elhovobg.org- графа профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/09/2014