BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българска народна банка, пл. "Княз Александър I" № 1, За: Веселин Табаков по предмета на поръчката-02 9145 1919; Димитър Павлов - по процедурата - 02 91451517, Р България 1000, София, Тел.: 02 91451517, E-mail: Pavlov.D@bnbank.org, Факс: 02 91451459

Място/места за контакт: София, пл. "Княз Александър I" № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: httr://www.bnb.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_procurements/pp_01224-2014-invitation_16_bg.zip.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обект на обществената поръчка е доставка на работно облекло, униформено облекло, обувки и лични предпазни средства, в т.ч. специално работно облекло за служителите на БНБ, по следните обособени позиции: • Обособена позиция № 1 – “Работно облекло”; • Обособена позиция № 2 – “Униформено облекло”; • Обособена позиция № 3 – “Обувки”; • Обособена позиция № 4 – “Лични предпазни средства и специално работно облекло”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

18000000, 18100000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари
Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Приложение № 1 от документацията за участие - "Техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка с предмет : Доставка на работно облекло, униформено облекло и лични предпазни средства, в т.ч. специално работно облекло" за служителите на БНБ.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65750 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София, пл. "Княз Александър I" № 1

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Оферта може да се подава за всички позиции едновременно или за една или няколко избрана/и позиция/и; Не се допуска участие за отделни артикули от дадена обособена позиция. 2.Участниците представят технически предложения по образец на Възложителя, за артикули включени в обособени позиции 1, 2, 3 и/или 4; 3.Участниците представят мостри (не по-малко от 2) на платовете за всички артикули, включени в обособена позиция № 2 - “Униформено облекло”. При поискване от страна на Възложителя участниците се задължават да представят допълнителни мостри за избор на цвят, десен и др.; 4. Участниците представят мостри на артикулите, включени в обособени позиции 1 и 4, в зависимост от обособената позиция, за която се участва; 5. Участниците поставят всяка отделна мостра в подходяща опаковка. Върху опаковката се поставя етикет, на който се изписват: име на участника, № на обособената позиция и наименование на артикула, за който се отнася мострата. Всяка мостра трябва да бъде подписана и подпечатана от участниците. Мострите на участниците, спечелили по съответните позиции, остават у възложителя и са условие за приемане на бъдещите доставки; 6. В офертата си участниците следва да представят снимков материал за всички артикули, включени в обособена позиция № 3 „Обувки” на не по–малко от 2 (два) модела обувки за мъже и не по – малко от 2 (два) модела обувки за жени. 7. В офертата си участниците следва да представят скици или снимков материал на не по-малко от 2 (два) модела за мъже и не по- малко от 2 (два) модела за жени за всички артикули, включени в обособена позиция № 2 - "Униформено облекло"; 8. Участниците следва да представят описание и сертификати за качество на използваните платове, за всички артикули включени в обособени позиции №№ 1 и 2 - “Работно облекло” и “Униформено облекло” в зависимост от обособената позиция, за която се участва; 9. Участниците в офертата си следва да декларират местоположението на магазин/и (търговки обект/и) по обособена позиция № 3 "Обувки" на територията на град София; 10. За обособена позиция № 4 “Лични предпазни средства и специално работно облекло” в офертата, участниците следва да се задължат, че ще представят при извършване на доставките инструкции за употреба, съставени от производителя на български език, декларации или други документи установяващи съответствието с европейски или друг относим стандарт, подписани от производителя или от неговия упълномощен представител. Инструкциите и декларациите трябва да отговарят на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на личните предпазни средства /обн. ДВ, бр. 48 от 14 май 2002 г/.; 11. За обособена позиция № 2 „Униформено облекло” - мерките на служителите се вземат на територията на БНБ по предварително съгласуван график; 12. Доставките по всички обособени позиции ще се извършват до адреса на Възложителя в сградата на БНБ – гр. София 1000, пл. “Княз Александър I” № 1; 13. Участниците за обособени позиции № № 1,2 и 4, следва да предложат срок за доставка на съответните артикули не по- дълъг от 30 (тридесет) работни дни, считано от датата на подписване на договора; 14. Всички предложения, които участниците оферират следва да са в съответствие с техническата спецификация на Възложителя и приложените към публичната покана оферта, предлагана цена и проект на договор.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

За обособени позиции №№ 1, 2 и 4 офертите се оценяват за всяка една обособена позиция по отделно по следните показатели: • Обща стойност на артикулите/моделите за конкретната обособена позиция - 50 т. • Техническо предложение - 30 т. • Срок на изпълнение на доставката - 20 т. За обособена позиция № 3 офертите се оценяват по следните показатели: • Обща стойност на артикулите/моделите за обособена позиция № 3 - 60 т. • Техническо предложение - 40 т. Комплексната оценка за класиране на офертите се изчислява съгласно приложената към документацията за участие методика.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/10/2014 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците представят следните документи: 1. Попълнена оферта съгласно образеца, подписана и подпечатана на всяка страница от представляващия дружеството. 2. Техническо предложение, съгласно образеца на Възложителя за съответната обособена позиция. 3. Попълнена "Предлагана цена" съгласно образеца, подписана и подпечатана на всяка страница от представляващия дружеството. 4. Извлечение от Търговския регистър или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. За чуждестранните лица – съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която е установен, който се представя в официален превод. 5. Мостри, снимки или скици, посочени в "Изисквания за изпълнение на поръчката" от настоящата покана. Средствата за изпълнение на поръчката са от бюджета на БНБ. Документите следва да се представят в запечатан непрозрачен плик в срока за получаване на офертите на гише № 54 в Паричния салон на БНБ, гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1, надписан по следния начин: "гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1 до г-н Петко Кръстев – главен секретар на БНБ" Оферта за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на работно, униформено облекло и лични предпазни средства в т.ч. специално работно облекло за служителите на БНБ”. Офертата може да се подаде и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В случай че офертата е подадена по пощата, същата следва да бъде получена от възложителя в срока за получаване на офертите. Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на интернет адрес www.bnb.bg. Първото заседание на комисията е публично и ще се проведе на 15.10.2014 г.от 10.00 часа в сградата на БНБ гр. София, пл. "Княз Александър I" № 1.При отварянето на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на БНБ. писмено упълномощени представители на участниците и други заинтересовани лица. Забележка: Българската народна банка е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния Управител. Предоставените от Вас доброволно лични данни се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и възникване на договорни отношения. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на Закона за защита на личните данни. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните лични данни.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/10/2014