Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен, Република България, гр.Сливен, бул."Христо Ботев" №1, За: Радост Симеонова - Организатор "Маркетинг", Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611710, E-mail: mbal.sl@iradeum.com, Факс: 044 624326

Място/места за контакт: 044 611778

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mbal.sliven.info.

Адрес на профила на купувача: www.mbal.sliven.info.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на лекарствени продукти, подробно описани в Спецификация /Приложение № 1/, неразделна част от настоящата публична покана.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33600000 (LA16)

Описание:

Фармацевтични продукти (За болнична употреба )


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1 Aciclovir 400mg tabl. 1400 2 Ademetionine 500mg fl. 7000 3 Ademetionine 500mg tabl. 1500 4 Atriacain+Epinefrin 1,7ml carpuli 1200 5 Atricain+Epinefrin forte 1,7ml 40mg/0.012mg/ml carpuli 1200 6 Cefprozil 250mg/ml 60ml fl 400 7 Colchicum dispert 0.5mg. tabl. 1200 8 Fenofibrate 160mg caps. 900 9 Kalii aspartas + Magnesii aspartas 175/166mg. tabl. 2000 10 Magnesium DL-aspartate 500mg tabl 1800 11 Racecadodril 30mg sach, 5000 12 Racecadodril 100mg tabl 1500 13 Tobramycin 3,5g oint,eye 60 14 Tobramycin 5ml drops eye 60

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

55000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр.Сливен; Република България, гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1, Аптечен склад.

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

А. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. Административни данни/Приложение № 2/; 3.Актуално състояние или декларация за ЕИК /Приложение № 3/; 4.Ако участника е чуждестранно лице - документ за регистрация, съобразно националното му законодателство; Участниците представят с офертата си и следните документи: 1. Попълнен образец на техническа оферта /Приложение № 4/; 2. Декларации за отсъствие на обстоятелства по ал.1 и 5 на чл.47 от ЗОП /Приложение № № 5 и 6/.; 3. Декларация за ползване или не ползване на подизпълнители, както и вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие /Приложение № 7/; 4. Попълнен образец на ценова оферта /Приложение № 8-1/ със Спецификация /Приложение № 8-2/. Ценовото предложение следва да бъде представено на хартиен носител, с подпис и печат на участника, както и в електронен вид /CD/.Ако участникът е физическо лице, ценовото предложение само се подписва от участника. Б. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: Да притежават: 1. Валидно разрешение за употреба в страната, издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент (ЕО) № 726/2004 г. на Европейския парламент и Съвета /чл. 23, ал.1 на ЗЛПХМ/ и при спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 1901/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно лекарствените продукти за педиатрична употреба и за изменение на Регламент (ЕИО) № 1768/92, Директива 2001/20/ЕО, Директива 2001/83/ЕО и Регламент (ЕО) № 726/2004, наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 1901/2006", и на Регламент (ЕО) № 1394/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно лекарствените продукти за модерна терапия и за изменение на Директива 2001/83/ЕО и на Регламент (ЕО) № 726/2004 (ОВ, L 324/121 от 10 декември 2007 г.). В случай на изтичане на срока на разрешението за употреба на лекарствен продукт през съответната година за която се провежда обществената поръчка, участникът декларира в съответствие с чл. 55, ал. 6 от ЗЛПХМ, че количествата за лекарствения продукт са налични; 2. Оторизации от български или чуждестранни производители или техни упълномощени представителства на територията на РБ с право на участие в настоящата процедура; 3. Разрешение за производство или търговия на едро с лекарствени продукти или разрешение за внос, издадени по реда на ЗЛПХМ; В. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ: 1. Да отговарят на изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ); 2. Да са включени в Позитивния лекарствен списък, актуален към датата на отваряне на офертите; 3. Да не превишават, пределните цени по Позитивния лекарствен списък; 4.Срокът на годност на предлаганите лекарствени продукти следва да бъде не по-малък от 60 /шестдесет/ на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка; Г. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1. Офертата се представя в непрозрачен плик, с посочен върху него адрес за кореспонденция и телефон, по възможност факс и електронен адрес и надпис "Оферта по публична покана за „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен” ; 2. Офертата се подава в деловодството на лечебното заведение на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1, всеки работен ден от 08.00 часа до 15.00 часа. 3.При сключване на договор изпълнителя представя изискуемите документи по чл. 101е, ал. 2 от ЗОП. 4. Всички изискуеми документи се представят в оригинал или заверени от участника/подпис, гриф "Вярно с оригинала" и мокър печат на участника/. Д. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1. Срок на доставка на лекарствените продукти : до 24 /двадесет и четири/ часа след получаване на писмена заявка, а при спешни случаи – до 4 /четири/ часа след получаване на заявката. 2. Начин на плащане: до 60 /шестдесет/ календарни дни от датата на издаване на фактурата след доставка.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/09/2014 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1.Отварянето на офертите ще се извърши на 29.09.2014 г. от 14.00 часа в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен” на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1; 2.Образеца на ценовата оферта и всички приложения и образци, включително и проект на договор /Приложение № 9/ са публикувани и достъпни на профила на купувача: www.mbal.sliven.info /раздел "Профил на купувача"/. За допълнителна информация: тел. 044 611 778 - Радост Симеонова - Организатор "Маркетинг

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/09/2014