Версия за печат

BG-гр.Елхово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Елхово, ул."Търговска" 13, За: Елена Вълкова, р.България 8700, гр.Елхово, Тел.: 0478 88004, E-mail: kmet@elhovobg.org, Факс: 0478 88034

Място/места за контакт: Община Елхово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.elhovobg.org.

Адрес на профила на купувача: www.elhovobg.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата поръчка е „Обновяване на детски площадки в квартал 24 и квартал 89 по ПРЗ на гр.Елхово".Общата цел на проекта е да подобри привлекателността на жизнената среда в гр. Елхово, Община Елхово, което от своя страна ще доведе до повишаване качеството на живот на населението и е стъпка към постигане на устойчиво развитие.Предвид инвестиционните намерения на Възложителя, в УПИ І- за жилищно стр., кв.24 и кв.89 по ПРЗ на гр. Елхово, се предвижда изграждането на 2 детски площадки за деца на възраст от 3-12год.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45211360

Описание:

Строителни и монтажни работи по градско благоустройство


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно т.4.1.-Техническо задание от документацията.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

85584 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Елхово

NUTS:

BG343

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всеки участник в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания:а)участникът трябва да има на разположение следния технически екип:•1 (един) ръководител обект - дипломиран строителен инженер или строителен техник, със стаж по специалността минимум 3 (три) години; •1 (един) специалист по контрол на качеството - правоспособно лице, отговарящо за контрола на качеството, притежаващо необходимата професионална квалификация, с опит като специалист по контрол на качеството в изпълнението на поне 1 обект;• 1 (един) специалист, отговорен за безопасността на труда - правоспособно лице, отговарящо за безопасност и здраве в строителството, притежаващо необходимата професионална квалификация, с опит като специалист, отговорен по безопасността на труда в изпълнението на поне 1 обект; б) всички лица в техническия екип, които ще участват в изпълнението на СМР да притежават необходимата професионална квалификация, съобразно дейностите, които ще извършват.в) участникът трябва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя на основание чл.6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на обекти Първа група, строежи от V категория;д) да представи списък на обектите в строителството, изпълнени през последните 5 години и да докаже опит в изпълнението на поне един обект с предмет, сходен с предмета на поръчката, за предходните 5 години;Забележка: За сходни с предмета на поръчката се считат дейности с включени строително ремонтни дейности на детски или спортни площадки и съоръжения.В обявлението за ОП не се предвижда изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът в процедурата, определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение от физически и/или юридически лица.В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. Не може да участва респективно ще бъде отстранен от участие участник, за когото са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП.Офертата трябва да съдържа:Оферта, с посочен срок на валидност – Образец №1; Административни сведения/данни за лицето, което прави предложението – Образец № 2;Декларация по чл.47, ал.9- Образец № 3;Техническо предложение – Образец № 4;Ценово предложение – Образец №5;Декларация по чл.56, ал.1 , т.12 от ЗОП – Образец № 6;Декларация за участие/неучастие на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Образец № 7;Декларация за съгласие за участие като подизпълнители- Образец № 8;Списък на строителството, еднакво или сходно с предмета на поръчката - Образец № 9; Списък на техническите лица, изпълняващи поръчката, с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит.- Образец № 10 Неразделна част от ценовото предложение на участника (Приложение №1 към ценово предложение) представлява Количествено-стойностната сметка.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/09/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Възложителят осигурява пълен и безплатен достъп до документацията за участие.Документацията за участие може да бъде изтеглена от официалния сайт на община Елхово-www.elhovobg.org- графа профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/09/2014