BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", ул. "Ген.Й.В. Гурко" № 5, За: Стоил Нацев, Дамян Войновски, Република България 1000, София, Тел.: 02 9308880; 02 9308810, E-mail: avto_a@rta.government.bg, Факс: 02 9818115

Място/места за контакт: отдел "Правен", дирекция АПО

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rta.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=obshtestveni_poruchki.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на основно почистване на станцията в Кранево от замърсявания и кални наноси, образувани вследствие наводнеята от обилните дъждове

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90600000, 90900000

Описание:

Услуги по почистване и възстановяване и подобни услуги
Услуги по почистване и хигиенизиране


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническата спецификация, която е неразделна част от поръчката и е публикувана на страницата на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", но не повече от 66 000 лв. без ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията на Република България

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

I. Изисквания към Изпълнителя: 1. Да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентна; 2. Да има внедрена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентна; 3. Да има внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентна; 4. Да има изпълнени поне два договора през последните пет години с предмет сходен с предмета на поръчката; 5. Да разполага с необходимото техническо оборудване за изпълнение предмета на поръчката. II. Исиквания към персонала: 1. Да има на разположение технически ръководител с доказан опит и квалификация - ръководил е минимум един обект сходен с предмета на поръчката през последните три години; 2. Отговорник по качеството, притежаващ необходимата квалификация; 3. Координатор по безопасност и здраве с доказан професионален опет и придобита професионална квалификация. Договора трябва да бъде изпълнен в рамките на календарната година.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/09/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срокът на договора е до изпълнение на поставените в техническото задание задачи, но не повече от края на календарната година. Офертата трябва да е със срок на валидност не по-малко от 60 дни след срока за получаване на оферти и да съдържа документите, посочени в списъка (приложение № 3). Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик от оферента или упълномощен негов представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, в деловодството на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа. Върху плика задължително се поставя надпис "Извършване на основно почистване на станцията в Кранево от замърсявания и кални наноси, образувани вследствие наводнеята от обилните дъждове" и се посочват фирмата на оферента, точен адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. При сключване на договор, определеният за изпълнител е длъжен да представи изискуемите съгласно чл. 47 от ЗОП документи. Оферти които не отговарят на изискванията на възложителя или не покриват техническата спецификация, няма да бъдат допускани до оценяване. ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Технически спецификации за изпълнение на поръчката (приложение № 1). 2. Образец на данни за участника (приложение № 2). 3. Списък с документите, които участникът трябва да приложи към офертата си (приложение № 3). Поканата и приложенията към нея, свързани с поръчката, са публикувани на следния интернет адрес: http://www.rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=obshtestveni_poruchki

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/09/2014