Версия за печат

BG-Пазарджик

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

РЗОК Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. "11-ти август" №2, За: Диана Гатева, Ласка Джонева, България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 402103, E-mail: pazardjik@nhif.bg, Факс: 034 402107

Място/места за контакт: гр. Пазарджик, ул. "11-ти август" №2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/110.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на поръчката е доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК Пазарджик. За обичайната поддръжка на стопански инвентар и работни, санитарни и други помещения в административната сграда на РЗОК Пазарджик е необходимо периодично закупуване на различни електроматериали, железария и резервни части.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

31681410, 44411000, 44500000

Описание:

Електрически материали
Санитарни изделия
Инструменти, брави, ключове, панти, съединителни скоби, вериги и пружини


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

45 артикула посочени в техническите изисквания, както и доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар. Извън посочените в ценовото предложени артикули изпълнителят е длъжен да ги доставя на продажни цени на магазина/складовата база.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1200 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Пазарджик

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Кандидатите следва да разполагат с търговски обект (магазин/склад) на територията на гр. Пазарджик, и съответен персонал, чрез които да са в състояние да изпълнят качествено изискванията към доставката и условията за изпълнение на поръчката, посочени в Технически изисквания и указания за офериране. Доставките следва да се осъществяват по подадена от възложителя заявка. Със заявката възложителя определя вида и количеството на конкретната доставка. Електроматериалите, железарията и резервните части за поддръжка на стопанския инвентар следва да отговарят на описанието и параметрите посочени в техническата спецификация Електроматериалите, железарията и резервните части за поддръжка на стопанския инвентар следва да отговарят на европейските изисквания за качество, безопасност и опазване на околната среда. За артикулите, които се предлагат с гаранционен срок, той не може да бъде по-малък от посочения от производителя им. Електроматериалите, железарията и резервните части следва да бъдат предоставяни в подходящи за съхранение и транспорт опаковки. Артикулите следва да са със съответните обозначения и с приложени инструкции за употреба и експлоатация (когато е приложимо), съобразно изискванията на българското законодателство.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/09/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съдържанието на офертата включва задължително Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6 към поканата. Офертите се представят всеки работен ден от 9:00 до 17:30 ч. до обявения срок в деловодството на РЗОК Пазарджик: гр. Пазарджик, ул. "11-ти август"№ 2, лично, чрез куриерска фирма или по пощата чрез известие за доставяне. Неразделна част от настоящата публична покана са утвърдените от Възложителя Технически изисквания и указания за офериране, Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6, които са на разположение на оферентите на интернет адрес: http://www.nhif.bg/web/guest/110

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/09/2014