Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" №1, За: Дилян Стойков, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611123, E-mail: dstoikov.73@gmail.com, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изработка и доставка на материали за информация и публичност, по проект № BG051РО001 - 5.2.12 – 0062 – С0001 „Предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип” за деца и младежи с увреждания в град Сливен”. Подробна информация за обществената поръчка се съдържа в Техническа спецификация – Приложение № 1.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79341000

Описание:

Рекламни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

„Изработка и доставка на материали за информация и публичност, по проект № BG051РО001 - 5.2.12 – 0062 – С0001 „Предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип” за деца и младежи с увреждания в град Сливен”: 1.Информационни брошури, съгласно Техническа спецификация - 1 500 броя; 2.Рекламни флаери, съгласно Техническа спецификация - 1 500 броя; 3.Банер, съгласно Техническа спецификация - 1 брой; 4.Постоянни информационни табели, съгласно Техническа спецификация - 3 броя; 5.Конферентни пакети за комуникационни събития (папка, листи, химикал, бадж, флашпамет), съгласно Техническа спецификация - 210 броя папки, химикал, бадж, флашпамет и 840 броя листи; 6.Бележници, съгласно Техническа спецификация - 200 броя; 7.Пресконференции, съгласно Техническа спецификация - 3 броя; 8.Кръгли маси, съгласно Техническа спецификация - 3 броя; 9.Публикации в местни издания, съгласно Техническа спецификация - 12 броя; 10.Репортажи в местно радио, съгласно техническа спецификация - 8 броя; 11.Публикации в интернет сайтове на община Сливен и други регионални интернет сайтове, съгласно Техническа спецификация - 12 броя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

39300 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Сливен, Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си всеки участник представя следните документи: 1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1; 2.В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) представят заверено копие на документ - споразумение или договор.Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:2.1.Всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора за обществената поръчка; 2.2.Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена; Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на обединение/консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, участникът ще бъде отстранен от участие по настоящата обществена поръчка. В учредителният договор е задължително наличието на клауза, уреждаща отношенията между съдружниците при съдебно отстраняване или друга форма за прекратяване на участието, което да гарантира изпълнението на договора за обществената поръчка и отчитането на извършената дейност по приключване на обществената поръчка. Когато в споразумението или договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.3. Техническо предложение - Образец № 2; 4. Ценово предложение - Образец № 3; 5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б. „д” и ал. 5 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 4, от лицата посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по член 106, параграф 1 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 октомври 2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета - Образец № 5;7. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация: Участникът представя следните документи:7.1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга – Образец № 6. Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.Минимални изисквания: Всеки участник трябва да притежава признат опит в услугите по информация и публичност и да е изпълнил поне 1 (една) еднаква или сходна услуга с предмета на поръчката. Забележка: Еднаква или сходна услуга с предмета на поръчката е услуга за една или повече от следните дейности:- организиране на пресконференции,събития и връзки с медиите;- публикации в пресата;- отпечатване и разпространение на брошури, листовки, плакати, флаери, карти и др.;- изработка на информационни табла, билбордове, пана; - изработка на телевизионни и/или радио филми и/или клипове;- провеждане на рекламни кампании;- публикации и банери в електронни платформи.7.2. Декларация посочваща образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на екипа от експерти, отговорен за изпълнението на обществената поръчката – свободна форма.Минимални изисквания: Всеки участник трябва да осигури екип от следните експерти:1. Ръководител на екип, отговарящ на следните минимални изисквания: - висше образование със степен “магистър” или еквивалентно; - минимум 3 години управленски опит (ръководство на екип). Ръководителят отговаря за цялостната координация и реализирането на събитията и за отчитането пред Възложителя. Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите и относителната им тежест при определяне на комплексната оценка са следните: 1.Технически показатели - П - тежест в комплексната оценката - 70 точки, в т.ч.: 1.1. Максимален брой алтернативни креативни предложения за продукт(П1) - тежест в комплексната оценката 30 точки; 1.2.Срок на изготвяне на алтернативните креативни предложения за продукт, от тяхното възлагане (П2) -тежест в комплексната оценката 10 точки; 1.3.Срок за реализация на избрано креативно предложение след одобрение от Възложителя (П3) - тежест в комплексната оценката 15 точки; 1.4.Максимален брой междинни аналитични доклади относно изпълнението на договора в частта му за осигуряване на публичност (П4) - тежест в комплексната оценката 15 точки; 2.Икономически показател - Ц - Цена - тежест в комплексната оценката 30 точки. 1.Технически показатели – П: П1 = П1i/ П1max x 30 където: П1i e максимален брой алтернативни креативни предложения за продукт, предложен от конкретния участник; П1max e максималният брой алтернативни креативни предложения за продукт, предложен от някой от участниците; П2 = П2min/П2i x 10 където: П2i e срок за изготвяне на алтернативните креативни предложения за продукт, от тяхното възлагане предложен от конкретния участник; П2min e минималният срок за подаване на алтернативните креативни предложения за продукт, от тяхното възлагане, предложен от някой от участниците; П3 = П3min/П3i x 15 където: П3i e срок за реализация на избрано креативно предложение, след одобрение от Възложителя, предложен от конкретния участник; П3min e минималният срок за реализация на избрано креативно предложение, след одобрение от Възложителя, предложен от някой от участниците; П4 = П4i/П4max x 15 където: П4i e максимален брой междинни аналитични доклади относно изпълнението на договора в частта му за осигуряване на публичност, предложен от конкретния участник; П4max e максимален брой междинни аналитични доклади относно изпълнението на договора в частта му за осигуряване на публичност, предложен от някой от участниците; Окончателната оценка по тези показатели се изчислява по следната формула: П = П1+П2+П3+П4 2. Икономически показател - Ц Ц = Ц min/ Ц n x 30 където: Цmin - минималната цена в лв., предложена от участник. Цn– цената в лв., предложена от текущо оценявания участник. 3. Комплексна оценка КОф – комплексната оценка на офертата се изчислява по следния начин: КОф = П + Ц Крайното класиране на участниците се извършва след получаване на общата оценка (КОф), за всяко подадено предложение. За нуждите на тази методика всички дробни числа, които могат да се получат при прилагане на съответната формула, се закръгляват към втория знак след десетичната запетая. Максималният брой точки, който може да получи един участник е 100. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока комплексна оценка оценка (КОф) на офертата. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна стойност и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. Ако и оценките по този показател са равни тогава комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/09/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката":2.Един експерт “Връзки с обществеността”, отговарящ на следните изисквания по отношение на квалификация и професионален опит:- висше образование със степен “бакалавър” или еквивалентно;- минимум 2 години организационен опит в областта на дейностите по поръчката.8. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители и писмено съгласие от подизпълнителите – свободни форми. Забележка: Когато Участникът няма да използва подизпълнител/и представя документ – свободна форма удостоверяващ обстоятелството.9. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 7;10. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции.11.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника.Забележки: Към документацията е приложен Проект на договор - Образец № 8, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т. 3.5, от т. 3. Съдържание на офертата, от документацията.Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т. 3. Съдържание на офертата, от документацията, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1 и т. 2, от ЗОП. Съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.Съгласно чл. 51а от ЗОП участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.Валидността на предложението е 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Източник на финансиране: Обществената поръчка ще се финансира със средства по проект № BG051РО001 - 5.2.12 – 0062 – С0001 „Предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип” за деца и младежи с увреждания в град Сливен”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европеиския социален фонд на Европеиския съюз. Място за получаване на офертите:Офертите се подава в Център за административни услуги-деловодство, Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана.Дата, час и място на отваряне на офертите: 23.09.2014 г., 15:00 часа, в стая № 19, в сградата на Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1. Преди сключване на договор класираният на първо място участник, представя:документ/и, издаден/и от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б. "а" до б. "д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП. Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/09/2014