Версия за печат

BG-Добрич

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Добричка, ул.Независимост №20, За: инж.Атанас Пангаров, РБългария 9300, Добрич, Тел.: 058 600889, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Място/места за контакт: община Добричка

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dobrichka.bg.

Адрес на профила на купувача: www.dobrichka.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмета на настоящата поръчка е избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на строеж: “Корекция на река Суха от опашката на микроязовир "Златия 1" до 500м от язовирната стена на язовир "Одринци" - І-ви етап”, включващо отговорност за: законосъобразно започване на строежа; пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, контрол на влаганите в строежа строителни продукти, координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация и изпълнение на строежа съобразно одобрения инвестиционен проект и изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, чл.169а, ал.1 и чл.169б, ал.1 на ЗУТ

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Упражняване на строителен надзор по смисъла на чл.168 ал.1 от ЗУТ при строителството на строежа в следния задължителен обхват: Законосъобразно започване на строежа; Контрол на влаганите в строежа строителни продукти; Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежа, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно Наредба №3 от 31.7.2003год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Наредба №3); Недопускане на увреждане на трети лица и имоти в следствие на строителството; Носене на отговорност по смисъла на чл. 168, ал. 7 от ЗУТ; Координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация и изпълнение на строежа съобразно одобрения инвестиционен проект и изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, чл.169а, ал.1 и чл.169б, ал.1 на ЗУТ; Отговорност за: Пълнотата и качеството на всички актове съставени по време на строителство съгласно ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба; В входа на строителството извършва геодезически замервания - заснемания на трасето и нивата по подробни точки общо за I етап 46 броя, които се предоставят на възложителя на хартиен носител и електронно в следните формати: cat, zem и pdf; Съгласуване на изготвената екзекутивна документация в хода строителството; Информиране на Възложителя за възникнали проблеми при изпълнение на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване; Съставяне и подписване на актове и протоколи по писмено искане на Възложителя извън фиксираните в Наредба № 3; Изготвяне и издаване на технически паспорт на строежа, съгласно разпоредбите на чл.176а и чл. 176б от ЗУТ и изискванията на Наредба №5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите; Изготвяне окончателен доклад, до възложителя, за строежа и внася документацията в ДНСК за назначаване на държавна приемателна комисия, включително заплаща необходимата държавната такса. Прогнозното времетраене на строителството е 60 дни.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

19166 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

С. Долина и землището на с. Долина,община Добричка

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изпълнение на задълженията си по тази обществена поръчка изпълнителят следва да спазва действащата нормативна уредба – Закон за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 2 от 31.7.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба № 3 от 31.7.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, както и други нормативни актове, относими към предмета на възлаганата обществена поръчка. Минимални изисквания 1. Участникът е консултант по смисъла на чл.166 от Закона за устройство на територията и следва да има валиден лиценз /удостоверение/ с валидност поне до 01.01.2015г., издаден при условията на чл.166, ал.2 от ЗУТ и Наредба за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице изискването по т. 1 важи за всеки член на обединението. 2. Участникът трябва да отговаря на изискванията на чл. 47, ал.1, ал.2, и ал.5 от ЗОП. 3. Участникът трябва през последните 3 години успешно да е изпълнил минимум 1 договор с предмет: – осъществяване на строителен надзор при строителство или реконструкция или ремонт на хидромелиоративно строителство, хидротехническо строителство, или друго ниско строителство свързано с прехвърляне и оформяне на земни маси и минимум един договор за упражняване на строителен надзор на обект със строителна стойност не по-малка от 763939 лв., като двете условия могат да се осигуряват от един обект. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице изискването важи за обединението като цяло. 4. Участникът трябва да притежава валидна към датата на подаване на офертата застрахователна полица по чл. 171, ал.1 или чл.171а от ЗУТ за упражняване на строителен надзор. Минималната застрахователна сума по застрахователната полица трябва да бъде съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството и следва да покрива изпълнението на строителен надзор на строежи трета категория. Участникът, определен за изпълнител, следва да поддържа валидна застраховка за целия срок на изпълнение на договора. В случай на участие на обединение/консорциум/, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, документите по т. 1, т.2 и 4 се представят за всеки един от членовете на обединението/консорциума, както и за подизпълнителите, пряко ангажирани с упражняване на строителния надзор Участници, които не отговарят на минималните изисквания, посочени в публичната покана се отстраняват от участие. Не се предвижда представяне на варианти в офертите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/09/2014 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Изискуеми документи и информация: 1.Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър; В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като юридическо лице следва да се представи и договор (споразумение) за създаване на обединение, в което задължително се посочва представляващия. 2. Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.1, ал.2, и ал.5 от ЗОП; (по Образец) 3. Валиден лиценз /удостоверение/ с валидност поне до 01.01.2015г, издаден при условията на чл.166, ал.2 от ЗУТ и Наредба за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор. 4. Доказателства за икономическо и финансово състояние на участника чл.50 от ЗОП Участникът трябва да разполага със собствени средства или да има достъп до кредитен ресурс в размер не по-малък от 9 000 (девет хиляди) лева. Доказва се със: Документ, издаден от банка или извлечение от банкова сметка, удостоверяващи, че участникът разполага със свободни, оборотни финансови средства или че има осигурен достъп до кредитна линия – участника представя оригинал или заверено копие; 5. Доказване на техническите възможности и/или квалификацията на участника чл.51 от ЗОП 5.1. Списък на услуги,- упражнен строителен надзор по смисъла на чл.168 от ЗУТ, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. (по Образец) 5.2. Списък на екипа от експерти/персонал/ притежаващи необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, пряко ангажирани и отговарящи за изпълнението на поръчката с посочени: образованието, професионалната квалификация и професионалния опит. В екипа от експерти е необходим да има минимум експерти по част „Хидротехническа“ /”Хидромелиоративна”/, „Строителни конструкции“, „Геодезия“ и „Геология“ (по Образец) Доказва се със: Основният списък на екипа от правоспособни физически лица от различните специалности към лиценза по чл.166 ал.2 от ЗУТ. 6. Валидна към датата на подаване на офертата застрахователна полица по чл. 171, ал.1 или чл.171а от ЗУТ за упражняване на строителен надзор. 7.Техническо предложение за изпълнение на поръчката (по Образец). 8.Ценово предложение (по Образец). Участници, които не представят изискваните документи или не попълнят приложените в документацията образци, съгласно настоящите указания ще бъдат отстранени. Всички документи трябва да са подписани или заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и свеж печат, освен документите, за които са посочени конкретни изисквания за вида и заверката им; СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 26/09/2014г.до 17:00 Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка /респ.куриерска служба/. Върху плика участника посочва, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. На плика се записва: „Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Упражняване на строителен надзор на строеж “Корекция на река Суха от опашката на микроязовир "Златия 1" до 500м от язовирната стена на язовир "Одринци" - І-ви етап” Място за подаване на офертите: гр.Добрич, ул. „Независимост” №20, стая 105 - ЦУИ. При подписването на договора участникът трябва да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.1, ал.2, т.1 и т.3 от ЗОП. Неразделна част от настоящата публична покана са образци на документи, публикувани на сайта на Община Добричка на интернет адрес: www.dobrichka.bg. в Раздел „Профил на купувача”.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/09/2014