Версия за печат

BG-село Братя Даскалови

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Братя Даскалови, ул. "Септемврийци" 55, За: Галина Атанасова Радева, Република България 6250, село Братя Даскалови, Тел.: 04134 2266, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com, Факс: 04134 2271

Място/места за контакт: Деловодство

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bratia-daskalovi.com.

Адрес на профила на купувача: http://bratia-daskalovi.com/profil-na-kupuvacha.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обхватът на дейността на настоящата обществена поръчка включва чакълиране на улици в две села от община Братя Даскалови. В село Оризово са десет улици с обща дължина 1415 м. и в с. Малко Дряново – три улици с обща дължина 425 м. Изпълнението на настоящата обществена поръчка ще се извърши съобразно, техническите спецификации и дейностите, предвидени в утвърденитете и одобрени количествено-стойностни сметки, неразделна част от указанията за участие.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233252, 45233142

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици
Работи по ремонт на пътища


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

В село Оризово са предвидени за чакълиране десет улици с обща дължина 1415 м. и в с. Малко Дряново – три улици с обща дължина 425 м. Точния обем работи са подробно разписани в количествено-стойностните сметки, които са неразделна част от указанията за участие и документацията по поръчката и могат да бъдат открити в секция "Профил на купувача" на интернет страницата на общината. Максималната стойност на поръчката е 20 485 лв. (двадесет хиляди четиристотин осемдесет и пет лв.) без ДДС. В случай че участникът посочи сума, по-висока от максимално посочената стойност на поръчката, ще бъде отстранен.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20485 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

село Оризово и село Малко Дряново, община Братя Даскалови

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Срокът за изпълнение на настоящата поръчка започва да тече от подписване на Договора за изпълнение, но не може да бъде по-кратък от 15 ( петнадесет) календарни дни. 1. Технически възможности 1.1. Участникът да е изпълнил поне 1 (един) договор за строително монтажни работи, чийто предмет е еднакъв или сходен с предмета на поръчката за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата и в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. 1.2.Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството в строителството по ISO 9001:2008 или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки с обхват на сертификата строително-ремонтни дейности (строителство). При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването се прилага към обединението-участник, а не към всяко от лицата, включени в него. 1.3. Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват: строителни дейности по обекти от втора група, четвърта категория или по-високи, съгласно Наредба №1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл. 137 от ЗУТ, или еквивалентна регистрация в държавата, в която са регистрирани. Участникът, към Предложението за изпълнение на поръчката - Приложение №7, прилага подробен Линеен календарен план. Документите, с които се доказват техническите възможности на участника са посочени в указанията. Указания към участниците може да бъдат намерени в секция "Профил на купувача" в интернет страницата на общината.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Срок за изпълнение – П1 - максимален възможен брой точки 100, относителна тежест 50% Предлагана цена – П2 - максимален възможен брой точки 100, относителна тежест 50% КО - комплексна оценка КО = П1 х 50%+ П2 х 50 % На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка на офертата.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/09/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Указанията към участниците, заедно с образците на приложените документи се намират в секция "Профил на купувача" на интернет страницата на община Братя Даскалови. Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на Общинска администрация Братя Даскалови, ул."Септемврийци" №55 на 19.09.2014г. от 11.00 ч.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/09/2014