BG-село Братя Даскалови

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Братя Даскалови, ул. "Септемврийци" 55, За: Галина Атанасова Радева, Република България 6250, село Братя Даскалови, Тел.: 04134 2266, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com, Факс: 04134 2271

Място/места за контакт: Деловодство

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bratia-daskalovi.com.

Адрес на профила на купувача: http://bratia-daskalovi.com/profil-na-kupuvacha.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обхватът на дейността на настоящата обществена поръчка включва чакълиране на улица в село Горно Белево, община Братя Даскалови с дължина 505 м . Изпълнението на настоящата обществена поръчка ще се извърши съобразно, техническите спецификации и дейностите, предвидени в утвърдената и одобрена количествено-стойностна сметка, които са неразделна част от указанията към участниците.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предвидени са следните дейности: ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ ПОЧВИ - на отвал, при нормални условия; НАПРАВА КАМЕННА ОСНОВА ОТ ЕДРОТРОШЕН КАМЪК фракция 63мм; ПОЛАГАНЕ НА ГОРЕН СЛОЙ ТРОШЕН КАМЪК фракция 10мм; УПЛЪТНЯВАНЕ НА ТРОШЕНО КАМ. НАСТИЛКА - със самоходен валяк 7-10т; ПРЕВОЗ КАМЕННА ФРАКЦИЯ. Точните количества са посочени в количествена-сметка, която е част от документацията по публичната покана.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

10000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

село Горно Белево, община Братя Даскалови

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Срокът за изпълнение на настоящата поръчка започва да тече от подписване на Договора за изпълнение, но не може да бъде по-кратък от 7 ( седем) календарни дни. 1. Технически възможности 1.1. Участникът да е изпълнил поне 1 (един) договор за строително монтажни работи, чийто предмет е еднакъв или сходен с предмета на поръчката за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата и в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. 1.2.Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството в строителството по ISO 9001:2008 или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки с обхват на сертификата строително-ремонтни дейности (строителство). При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването се прилага към обединението-участник, а не към всяко от лицата, включени в него. 1.3. Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват: строителни дейности по обекти от втора група, четвърта категория или по-високи, съгласно Наредба №1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл. 137 от ЗУТ, или еквивалентна регистрация в държавата, в която са регистрирани. Участникът, към Предложението за изпълнение на поръчката - Приложение №7, прилага подробен Линеен календарен план. Документите, с които се доказват техническите възможности на участника са посочени в указанията. Указания към участниците може да бъдат намерени в секция "Профил на купувача" в интернет страницата на общината.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Срок за изпълнение – П1 - максимален възможен брой точки 100, относителна тежест 50% Предлагана цена – П2 - максимален възможен брой точки 100, относителна тежест 50% КО - комплексна оценка КО = П1 х 50%+ П2 х 50 % На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка на офертата.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/09/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Указанията към участниците, заедно с образците на приложените документи се намират в секция "Профил на купувача" на интернет страницата на община Братя Даскалови. Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на Общинска администрация Братя Даскалови, ул."Септемврийци" №55 на 19.09.2014г. от 10.30 ч.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/09/2014