Версия за печат

BG-с.Ружинци

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА РУЖИНЦИ, с.Ружинци, ул. "Георги Димитров" № 31, За: Евтим Иванов Евтимов, РБългария 3930, с.Ружинци, Тел.: 09324 2283, E-mail: rujinci@abv.bg, Факс: 09324 2604

Място/места за контакт: Евтим Иванов Евтимов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://obshtina-ruzhintsi.com/.

Адрес на профила на купувача: http://obshtina-ruzhintsi.com/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Доставка на твърди горива /въглища „Донбас” и брикети/ за нуждите на община Ружинци през отоплителен сезон 2014-2015 г.". Доставката по обекти, е както следва: Въглища „Донбас”/ марка „Дом” е за общо количество 180 тона и се доставя в ОУ с.Бело поле, СОУ с.Ружинци, ОДЗ с.Ружинци и ОбА Ружинци. Брикетите са за общо количество 10 тона, като се доставят в ЦДГ с.Бело поле, ЦДГ Черно поле и СОУ /Учебна база/ с. Ружинци.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09111100, 09111220

Описание:

Въглища
Брикети


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Въглища „Донбас”/ марка "Дом" - 180 тона, брикети - 10 тона

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с.Ружинци, с.Черно поле, с.Бело поле, общ.Ружинци, обл. Видин

NUTS:

BG311

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Твърдите горива ще се доставят в посочените обекти от Възложителя. Горивата да отговаря на изискванията за качество и БДС. Всяка доставка да бъде придружена с документи за съответствие на качеството на твърдите горива. Кандидатите за участие да представят оферта, която да съдържа - данни за лицето което прави предложението, техническо и финансово предложение, срок на валидност на офертата, съгласно приложените образци и указания за изготвяне на офертата. Офертата (Образец № 1) и приложенията към нея се изготвят по представените с поканата образци, към която се прилагат следните документи: 1. Справка Административни сведения (в оригинал) - (Образец № 2). 2. Заверено копие от документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от ЗТР(подпис и печат на кандидата); 3. Заверено копие от документ за регистрация на фирмата по ДДС (идентификационен номер по ДДС) или декларация, че същата не е регистрирана; 4. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП (в оригинал) - (Образец № 3); 5. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (в оригинал) - (Образец № 4). 6. Доказателства за технически възможности за изпълнение на поръчка, а именно: - Декларация- описание на техническото оборудване, с което разполага кандидатът за изпълнение на настоящата поръчка(Образец № 9), сертификати, издадени от акредитиращи институции за съответствие на стоките със съответните стандарти; 7.Декларация, че кандидата е запознат с условията на поръчката(в оригинал)-(Образец № 5); 8. Техническо предложение – по образец (Образец № 6); 9. Ценово предложение за изпълнение на поръчката – в оригинал. Подготвя се от участника по образец(Образец № 7); 10. Проект на договор - (Образец № 8); 11. Декларация за приемане клаузите на проекта на договор -(Образец№ 10). Преди подписване на договара се внася гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС и условията на чл. 101е от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Предлагана цена, с коефициент на тежест– 90 и 2. Cрок за изпълнение на поръчката, с коефициент на тежест- 10.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/09/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба, върху който се записва предмета на поръчката, име на фирмата и адрес за кореспонденция. Поканата, допълнителните указания и образците на документите са публикувани на профила на купувача /обществени поръчка/ на интернет адреса на Възложителя община Ружинци – http: //obshtina-ruzhintsi.com. Офертата трябва да бъде получена от Възложителя на адрес: с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл. Видин, п.к. 3930, не по-късно от деня и часа, посочени в поканата. Публичното отваряне на офертите ще е на 24.09.2014г – 11.00 часа в заседателната зала на Община Ружинци.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/09/2014