BG-Царево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Царево, ул. Хан Аспарух №36, За: инж. Златинка Кирякова, РБългария 8260, Царево, Тел.: 0590 55051, E-mail: tsarevo@dir.bg, Факс: 0590 52003

Място/места за контакт: Община Царево

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tsarevo.org.

Адрес на профила на купувача: http://tzarevo.net/index.php/2010-09-17-07-59-53.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за изграждане на Път до лодкостоянки село Синеморец, община Царево”, финансиран по оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, Приоритетна ос 4, Проект с реф. №: BG-PST-201331/026”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233120

Описание:

Строителни и монтажни работи на пътища


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозна стойност на поръчката: 196 645.95 (сто деветдесет и шест хиляди шестстотин четиридесет и пет лева и деветдесет и пет стотинки) лева без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

196646 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

село Синеморец, община Царево

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнителят ще осъществява възложените му дейности, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, подзаконовите му нормативни актове, както и българското законодателство. Участниците трябва да разполагат със следните сертификати, удостоверяващи съответствието на участника със системи за управление: - Сертификати: ISO 9001:2000 и/или ISO 9001:2008 и/или еквивалент – за внедрена система за управление на качеството; - Сертификат OHSAS 18001:2007 и/или еквивалент - за внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа; - Сертификат по ISO 14001:2004 и/или еквивалент - за внедрена система за управление на околната среда. Всеки участник трябва да разполага със собствена и/или наета механизация за качествено изпълнение на обекта. Минималните изисквания по отношение на механизацията са следните: - Фреза – пътна - 1бр.; - Автогудронатор - 1бр.; - Асфалтополагаща машина – 1 бр.; - Валяк до 2.5 т - 1бр.; - Валяк над 10 т – 1 бр.; - Моторна фугорезачка за асфалтови и бетонови повърхности – 1 бр.; - Моторна метла (духалка) – 1 бр.; - Влекач с ремарке за превоз на техника - 1бр., - Товарни автомобили за возене на асфалтова смес - 3 броя. Участникът трябва да притежава валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за ІV-категория строежи, издадено съгласно Закона за камарата на строителите или друга еквивалентна регистрация за участник чуждестранно лице, съгласно законодателството в страната на участника, което да му позволява извършване на строителните работи, предмет на настоящата поръчка. Участникът трябва да разполага с квалифициран и опитен екип, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката, който трябва да отговаря на следните условия: - ръководител обект - технически правоспособно лице – инженер или техник със специалност «Пътно строителство», с трудов стаж по специалността минимум 3 години, съобразно придобитата специалност и образователно-квалификационна степен. - по част „Ел” - ел. инженер или ел. техник с електротехническо образование с трудов стаж по специалността минимум 3 години, съобразно придобитата специалност и образователно-квалификационна степен. - Геодезист - технически правоспособно лице – инженер или техник със специалност «Геодезия», с трудов стаж по специалността минимум 3 години, съобразно придобитата специалност и образователно-квалификационна степен.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Технически показатели - качество на предложената организация и начин за изпълнение на предмета на поръчката, качеството на крайния продукт, техническо изпълнение - максимално възможна оценка 100 точки - 60 % тежест; Предложена цена - 40% тежест.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/09/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците представят своите оферти в запечатан плик в деловодството на Община Царево. Офертите се представят съгласно предоставените образци, достъпни на интернет адрес www.tsarevo.org, меню "Профил на купувача", като задължително трябва да включват информация по всеки един от показателите за оценка. Посочената прогнозна стойност е без включен ДДС.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/09/2014