Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

НАИМ-БАН, Съборна 2, За: Надя Николова, България 1000, София, Тел.: 02 9882406, E-mail: admin@naim.bg, Факс: 02 9882405

Място/места за контакт: Надя Николова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.naim.bg.

Адрес на профила на купувача: http://naim.bg/bg/content/news/600/885/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Отпечатване на каталог и две книги към изложбата „Цар Самуил († 1014) в битка за България“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22121000

Описание:

Технически публикации


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Офсетов печат (вкл. експониране на филм, печат, хартия, книговезка работа до завършен продукт), пакетиране и доставка на адрес в гр. София, ул. „Съборна" № 2 : 1. Каталог „Цар Самуил († 1014) в битка за България“, със следните параметри: Обем – 204 стр + корица Формат – А4 (21/29,7 обрязан формат); Хартия тяло – 130 гр. двустранен хром-мат; Цветност тяло – 4+4; Корица – мека 300 гр. двустранен хром-мат, едностранно лепен гръб (фрезоване + термолепене); Корица цветност - 4+4, мат-ламинат; Тираж - 500 бр. 2. Книга „Ненадминат по сила и ненадминат по храброст“ Българският цар Самуил († 1014)““, със следните параметри: Обем - 88 стр. + корица; Формат - 22 х 20 см обрязан формат; Хартия тяло – 130 г. двустранен хром мат; Цветност тяло – 4+4; + надпечатен лак; Корица – мека 300 гр. двустранен хром-мат, едностранно лепен гръб (фрезоване + термолепене); Корица цветност – 4+4, мат ламинат, Тираж: 500 броя 3. Книга за деца "Цар Самуил в битка за България" със следните параметри: Обем: 32 стр. + корица; Формат: формат – 26/22 cm обрязан, 26.5/23 необрязан; Хартия тяло – 130 г. двустранен хром мат; Цветност тяло – 4+4; Корица – мека 300 гр. двустранен хром-мат, скрепване с телчета; Корица цветност – 4+4, мат ламинат; Тираж: 500 броя

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

9500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. При изпълнение на предмета на поръчката изпълнителят тряБва да се придържа към Техническото задание на Възложителя – Приложение № 1, като спазва и : • Качество на листов офсетов печат • Отпечатаното издание да няма дефекти в изображенията и да няма разлика между отделните бройки • Печатът трябва да е съобразен със стандарт FOGRA 2. Да не са налице остоятелство по чл. 47, ал.1, т. 1 и чл. 47,ал.5 от ЗОП 3. Срокът на валидност на оферта да е 60 календарни дни, счетано от крайния срок за подаване на оферти. 4. Срокът за изпълнение на поръчката е 7 /седем/ работни дни от подписване на договора и представянето на файловете в електронен вариант и не по-късно от 6 октомври 2014 г.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/09/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите трябва да съдържат : 1. Данни за лицето, отправило предложението – наименование, ЕИК (съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или Удостоверение за актуално състояние на съдебна регистрация), телефон, лице за контакт и адрес за кореспонденция; 2. Техническа и ценова оферта, съгласно приложени образци – Приложения № 2 и № 3; 3. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.1 и чл. 47, ал.5 от ЗОП- Приложения № 4 и № 5; Поканата и приложените към нея документи за участие са достъпни на интернет страницата на НАИМ-БАН : http://naim.bg/bg/content/news/600/885/ в раздел „Новини“ – „Профил на купувача“ Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на НАИМ-БАН, ул. "Съборна" №2. На плика трябва да е написан предметът на обществената поръчка, името, адресът на фирмата и данни за контакти (телефон и ел. поща). Офертите се подават до 17:00 часа на 18.09.2014 на адрес гр. София, ул. „Съборна“ №2 в деловодството на НАИМ-БАН. Учасникът следва да изпрати офертата си, така че да обезпечи нейното пристигане на адреса посочен от Възложителя преди изтичане на срока за подаване на оферти. Офертите ще бъдат отворени публично от назначена от Възложителя комисия на 23.09.2014 г. в 10:00 часа в сградата на Археологическия музей, София, пл. „Александър Батенберг“ № 1 – Заседателна зала. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на режима за достъп в сградата. С класираният на първо място учасстник се сключва договор за изпълнение на поръчката след представяне на документи за удостоверяване на липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.1,т.1 от ЗОП – валидно свидетелство за съдимост.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/09/2014