Версия за печат

BG-КЪРДЖАЛИ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА, чрез РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - КЪРДЖАЛИ, БУЛ.ТРАКИЯ 19 ЕТ.4, За: КРАСИМИРА СТОЯНОВА, БЪЛГАРИЯ 6600, КЪРДЖАЛИ, Тел.: 0361 63514; 0361 63521, E-mail: kardjali@nhif.bg

Място/места за контакт: БУЛ.ТРАКИЯ 19 ЕТ.4

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: www.nhif.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

1. Изпълнение на дейностите по чл.25а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), съгласно условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина залегнали в НАРЕДБА №3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (обн. ДВ, бр.14/2008г). 2. Конкретни параметри на услугата, извършвана от СТМ: 2.1. Изпълнение на всички изисквания осъществявани от СТМ в съответствие със ЗЗБУТ и Наредба №3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина. 2.2.Осигуряване извършването на профилактичен преглед на очите и оценка състоя нието на зрението от специалист по очни болести (съгласно Наредба №7 от 15.08. 2005г.обн.ДВ бр.70/2005) през календарната 2014г. на прогнозен брой лица -42 служите ли. Прегледа да приключи с изготвяне на протокол за състоянието на служителите и издаване на рецепта в случаите, когато се установи, че съществува такава необходи мост. Прегледите по тази точка трябва да бъдат организирани и проведени в 14- дневен срок от сключване на договора със СТМ. 2.3. Осигуряване извършването на профилактичен преглед от лекар със специалност Вътрешни болести(анамнеза, пълен преглед на вътрешни органи, измерване на кръв но налягане, ехография на коремни органи, разчитане на кръвни изследвания) 2.4. Изследване на кръв: Пълна кръвна картина, СУЕ, Холестерол, HDL, LDL триглицериди, глюкоза серумна. 2.5 Наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи, включително и на тези с повишена чувствителност и намалена резистентност. 3. Консултиране и подпомагане на работодателя при организиране измерването на физическите фактори на работната среда, в съответствие с нормативните документи: 3.1 осветеност на работните помещения Пунктовете за контрол ще бъдат посочени от Възложителя, съобразно типа помещения в РЗОК- Кърджали, максимум до 8 работни помещения.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Изпълнение на дейностите по чл.25а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), съгласно условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина залегнали в НАРЕДБА №3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (обн. ДВ, бр.14/2008г). 2. Конкретни параметри на услугата, извършвана от СТМ: 2.1. Изпълнение на всички изисквания осъществявани от СТМ в съответствие със ЗЗБУТ и Наредба №3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина. 2.2.Осигуряване извършването на профилактичен преглед на очите и оценка състоя нието на зрението от специалист по очни болести (съгласно Наредба №7 от 15.08. 2005г.обн.ДВ бр.70/2005) през календарната 2014г. на прогнозен брой лица -42 служите ли. Прегледа да приключи с изготвяне на протокол за състоянието на служителите и издаване на рецепта в случаите, когато се установи, че съществува такава необходи мост. Прегледите по тази точка трябва да бъдат организирани и проведени в 14- дневен срок от сключване на договора със СТМ. 2.3. Осигуряване извършването на профилактичен преглед от лекар със специалност Вътрешни болести(анамнеза, пълен преглед на вътрешни органи, измерване на кръв но налягане, ехография на коремни органи, разчитане на кръвни изследвания) 2.4. Изследване на кръв: Пълна кръвна картина, СУЕ, Холестерол, HDL, LDL триглицериди, глюкоза серумна. 3. Консултиране и подпомагане на работодателя при организиране измерването на физическите фактори на работната среда, в съответствие с нормативните документи: 3.1 осветеност на работните помещения Пунктовете за контрол ще бъдат посочени от Възложителя, съобразно типа помещения в РЗОК- Кърджали, максимум до 8 работни помещения. Обща численост на 42 (четиридесет и двама) души. персонала: Числеността се коригира съобразно броя на напусна ли или освободени и новоназначени служители в РЗОК -Кърджали, за което възложителят уведомява изпълни теля.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

РЗОК – Кърджали, СТМ и/или лечебни заведения, в които ще бъдат извършени медицинските прегледи и изследвания на територията на гр. Кърджали

NUTS:

BG425

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Български или чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани като търговец по ТЗ или ЗК или ЗЮЛНЦ за обслужване на работещи. 2. СТМ да са регистрирани в МЗ, съгласно чл.25в, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), в съответствие с изискванията на чл. 25б от ЗЗБУТ. 3. Да са регистрирани като администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни. 4. Всеки кандидат следва да представи заверено от него копие на документ за регистрациите си. 5. Кандидатите, следва да представят заверено от тях копие на документ за регистрация или идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър. 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП, декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП, административни сведения и декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Приложения №№ 2, 3, 4, 5, 6 и 7). 7. Кандидатите са задължени да подадат оферта за пълния обем на поръчката и не може да оферират само за част от нея. 8. Кандидатите са задължени да подадат оферта за пълния обем на поръчката и не може да оферират само за част от нея. 9. Договор с лицензирана лаборатория за измерване на параметрите на работната среда- осветеност или декларация за ползване на подизпълнител /приложение №6/ в случай, че СТМ няма акредитация за това. IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ 1. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, съгласно удостоверението за актуално състояние. В случай, че са подписани от упълномощено лице, се изисква прилагане на нотариално заверено пълномощно от лицата с представителни функции; 2. Представените документи, когато са копия, следва да бъдат заверени с гриф „Вяр но с оригинала”, подпис на лицето/та, представляващи участника и свеж печат; 3. Всички документи, свързани с офертата, следва да бъдат на български език. Ако в офертата са включени документи и референции на чужд език, тe следва да са придружени със заверен превод на български език. В случай на несъответствие между българския и текс та на чужд език, текста на български език се ползва с приоритет; 4. По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако не са заверени с подпис на лицето с представителни функции съгласно удостоверението за актуално състояние, или упълномощено от него лице.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

най-ниска цена

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/09/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съдържанието на офертата, заедно с плика с ценовото предложение, съгласно чл.101а, ал. 2 и чл. 101в от ЗОП, трябва да бъде поставено в плътен, непрозрачен плик. Пликът трябва да бъде запечатан и адресиран, както следва: Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ Кърджали гр. Кърджали 6600 бул.”Тракия” №19 за участие в обществена поръчка с предмет: „Обслужване на персонала на РЗОК–Кърджали от служба по трудова медицина“ Върху плика с офертата се записват: името на участника, адрес за кореспонденция, теле фон, факс, лице за контакт и e-mail. Всеки участник в процедурата има право да представи само един вариант на оферта за изпълнение. 1. Съдържание на офертите Офертата следва да съдържа предложение за изпълнение на изискванията – техническо предложение, ценово предложение, срок на валидност на предложението и декларации, административни сведения. 1.1 Предложението за изпълнение на изискванията – Техническо предложение Всеки кандидат следва да изготви техническо предложение в съответствие с Изисква нията към кандидатите и Изисквания към документите, описани в Публичната покана, което трябва да включва кратко представяне на кандидата и как ще извършва услугата по поръч ката, както и опис на документите в офертата. 1.2 Срок на валидност на предложението – най-малко 60 дни от крайния срок за получаване на оферти. 1.3. Ценово предложение Всеки кандидат следва да изготви ценовото си предложение по приложения към настоящите Техническите изисквания и указания за офериране, образец на Ценово предло жение (Приложение №1), като на съответните места бъдат нанесени предлаганите цени. Ценовото предложение трябва да е с подпис и печат на кандидата и следва да бъде поставе но в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис «Ценово предложение».

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/09/2014