Версия за печат

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса - Варна, бул. "Цар Освободител" №76Г, За: Анатолий Кирчев Иванов, България 9004, Варна, Тел.: 052 689070, E-mail: varna@nhif.bg, Факс: 052 689013

Място/места за контакт: бул. "Цар Освободител" №76Г

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/63.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на метални стелажи за нуждите на РЗОК - Варна”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39131100, 39135100

Описание:

Етажерки (стелажи) за архивиране (съхранение)
Стелажи за сортиране


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Доставка и монтаж на метални стелажи за складиране на архивни документи в 2 помещения на територията на „Промишлена енергетика - Варна“ АД. Размери на помещенията: Първо помещение – дължина - 14,00 м, широчина - 6,20 м., височина - 4,20 м. Второ помещение – дължина - 3,40 м, широчина - 6,20 м., височина - 4,20 м. 2. Обща разгърната площ на стелажите – не по-малко от 240 кв.м. 3. Окомплектовка на стелажите – профили /вертикални елементи/, полици /рафтове/, подложни пети /стъпки/, ограничители за крайните стелажи 4. Разположение и брой на стелажите – по проект на Изпълнителя. Всеки стелаж е с по 6 полици /рафта/ с разстояние между тях 400 мм. Разстояние между стелажите – не по-малко от 620 мм. Пред радиаторите не се поставят стелажи 5. Размери: Височина на профил – 2400 мм. Широчина на полица /рафт/ – 600 мм.и 300 мм. Дължина на полица – съобразно проекта на Изпълнителя и броя на вертикалните елементи. 6. Сглобка – безболтова; 7. Товароносимост – минимум 180 кг. на кв.м разгърната площ 8. Материал – метал, антикорозионно покритие 9. Гаранция – минимум 2 години от датата на монтажа

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

15000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

наети от РЗОК- Варна помещения на територията на „Промишлена енергетика - Варна“ АД с адрес гр.Варна, р-н „Вл.Варненчик”, бул.”Трети март” № 9 /трети етаж на производствена сграда/

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

- да изготви проект за разположението на стелажите съобразен с особеностите на помещенията, в които ще се монтират. Проектът следва да бъде приложен към Техническо предложение/оферта (Приложение № 1) при подаване на документите за участие; Окончателният проект, разположението на стелажите и размерите им ще се съгласува от Възложителя. - да достави и монтира нови и неупотребявани стелажни модули, в оригинална, с ненарушена цялост опаковка, съдържаща обозначение на съдържанието, които да съответстват на изискванията на Възложителя и техническата спецификация и да са годни за използването им по предназначение; - доставените стоки следва да отговарят на всички стандарти в Република България относно техническа експлоатация и норми за безопасност; - при доставката да предостави на Възложителя техническа, експлоатационна и др. документация на български език, доказваща и съответствието на доставените артикули с изискванията на Възложителя; - в случай, че доставените и монтирани артикули или част от тях не съответстват на техническата спецификация или изискванията за окомплектовка, в срок от 3 (три) дни от получаване на уведомление от Възложителя (по факс и/или електронна поща), но не по-късно от 3 (три) месеца от доставката, Изпълнителят се задължава да ги доокомплектова, или да ги замени с други в срок от 5 календарни дни; - да приеме рекламация на Възложителя за доставените стоки относно качество и скрити дефекти, правещи ги негодни за ползване, като се състави констативен протокол в срок от 10 дни от установяването, но не по-късно от 24 месеца от датата на доставката. Негодното за ползване оборудване се заменя от Изпълнителя в срок до 5 календарни дни от датата на подписване на констативния протокол; - да осигури за своя сметка транспортирането, товаро-разтоварните дейности и монтирането на стоките (вкл. и в случаите на гаранционно обслужване). - Срок за изпълнение на поръчката: до 14 календарни дни от сключване на договора. - При приключване на доставката и монтажа на стелажите да се състави двустранен приемо-предавателен протокол. Кандидатите могат да се запознаят с особеностите на помещенията, в които ще се монтират стелажите в сградата на «Промишлена енергетика» АД с адрес гр.Варна, р-н „Вл.Варненчик”, бул.”Трети март” № 9 /трети етаж на производствена сграда/

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/09/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Неразделна част към публичната покана са Технически изисквания и указания за офериране, заедно с приложения. Технически изисквания и указания за офериране могат да бъдат получени на адрес: гр. Варна, бул. "Цар Освободител" № 76Г,сградата на РЗОК-Варна, партер, ст. 102 /деловодство/ и на ентернет адрес: http://www.nhif.bg/web/guest/63

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/09/2014