Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Топлофикация София" ЕАД, ул. "Ястребец" № 23Б, За: Иван Илиев, България 1680, София, Тел.: 02 9033110, E-mail: mto@toplo.bg, Факс: 02 8594149

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.toplo.bg.

Адрес на профила на купувача: www.toplo.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на компенсатори салникови едностранни за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44163230

Описание:

Свръзки за тръби


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Техническо задание - Приложение № 1 неразделна част към настоящата публична покана

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ТР "София Изток", гр. София. ул. Димитър Пешев № 6, ТР "София", гр. София, ул "История Славянобългарска" № 6, ТР "Земляне", ул." Природа" № 2.

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Технически спецификации: Съгласно Приложение № 1 неразделна част към настоящата публична покана 2. Изисквания към участниците: 2.1. Участникът да има внедрена система за осигуряване на качеството, сертифицирана по международен стандарт за качество ISO 9001:2008 или еквивалент 3. Документация, придружаваща доставката: - Сертификат на използваните материали, вложени в стоката; - Декларация за съответствие на стоката на български език.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/09/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците следва да представят съгласно чл.101в, ал. 1 следните данни и документи: 1. Данни за лицето, което прави предложението; 2. Техническо предложение, което да съдържа и: 2.1. Срок за доставка, след подписване на договора не по-дълъг от 130 /сто и тридесет/ календарни дни; 2.2. Гаранционен срок - не по-малък от 24 /двадесет и четири/ месеца от датата на доставка. 2.3. Срок на валидност на офертата - не по-малко от 60 /шестдесет/ дни от крайния срок за представяне на офертите. 2.4. Заверено копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по международен стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент, издаден от акредитирана институция. 3. Ценово предложение, което да съдържа: 3.1. Единични цени и обща стойност за изпълнение на поръката в лв. без ДДС. 3.2. Срок на плащане - до 30 /тридесет/ дни след двустранно подписан протокол за извършената доставка без забележки. Не се допуска авансово плащане. 4. Изисквания за представяне на оферта: 4.1. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен надписан плик с ненарушена цялост от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка; 4.2. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес, наименованието на предмета на поръчката, както и следното предписание: ”Да не се отваря преди разглеждане от страна на комисията за оценяване”. 4.3. При приемане на офертата върху плика се отбелязва поредният номер, датата и часът на получаването. 4.4. Участниците имат право да представят само една оферта, като не се допуска представянето на варианти. 4.5. Ако участникът представя документи на чужд език, същите трябва да бъдат придружени с превод на български език, а в изрично посочените в ЗОП случаи, преводът трябва да бъде официален. В случаите, когато се представя копие, същото трябва да бъде заверено с гриф "Вярно с оригинала", печат на участника и подпис на лицето, извършило заверката. 4.6. Място и срок на подаване на офертата, в деловодството на „Топлофикация София” ЕАД, гр. София 1680, ул. „Ястребец” № 23 Б. 4.7. Източник на финансиране: собствени средства. 4.8. Място и дата на отваряне на офертите: от 10:00 ч. на 16.09.2014 г., в сградата на “Топлофикация София” ЕАД – Управление, гр. София, ул. „Ястребец” № 23 Б, стая 412. 5.При подписване на договора участникът, избран за изпълнител, представя: Документите от съответните компетентни органи, съгласно чл.47, ал.1 и Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП, и гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността му и със срок на валидност до изтичане на гаранционния срок.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/09/2014