BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

НЗОК чрез РЗОК - Сливен, гр. Сливен, ул."Самуил" 1, ет.5,офис 504, За: Веселин Михайлов Иванов, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 615247, E-mail: sliven@nhiv.bg, Факс: 044 615203

Място/места за контакт: гр. Сливен, ул."Самуил" 1, ет.5,офис 402

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: nhiv.bg.

Адрес на профила на купувача: nhiv.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Ремонтно - строителни работи на работни помещения – шпакловка и боядисване на стени и оформяне на гишета в сградата на РЗОК - Сливен”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000, 45400000, 45410000, 45440000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Довършителни строителни работи
Работи по полагане на мазилка
Работи по боядисване и стъклопоставяне
Други довършителни строителни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

„Ремонтно - строителни работи на работни помещения – шпакловка и боядисване на стени и оформяне на гишета в сградата на РЗОК - Сливен”

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

10000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На територията на РЗОК - гр. Сливeн

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Ремонтно - строителни работи на работни помещения в сградата на РЗОК– Сливен съобразно изисквания, описани в Количествено - стойностна сметка, описваща конкретните видове ремонтно - строителни работи на работни помещения н сградите на РЗОК – Сливен. 2.Изпълнението на поръчката за ремонтно-строителните работи може да се осъществява при следния режим на работа: - в рамките на работното време на РЗОК –Сливен, без да се нарушава работния процес с граждани и други институции, - извън рамките на работното време на РЗОК –Сливен, -изпълнителят следва да се съобразява с установения в сградата охранително – пропусква телен режим. 3.Всички транспортни разходи във връзка с изпълнението на поръчката са за сметка на Изпълнителя. 4.Качество на извършваните ремонтни -строително работи. Вложените материали и консумативи следва да бъдат в съответствие по БДС. 5. Изисквания към изпълнението на предмета на поръчката. • Изпълнителят е длъжен да използва материали съобразно изискванията на поръчката. • Изпълнителят е длъжен да опазва имуществото на възложителя с грижата на добър стопанин. За своя сметка да достави необходимите защитни покривала (върху мебели, осветителни тела, принтерна техника, дограма, обозначителни знаци и схеми за евакуация, табелки с надписи на работни помещения и др.) при извършване на работите по боядисване. • Изпълнителят е длъжен да почисти замърсените в следствие от ремонт но-строителните работи места и повърхности. 6 .Изпълнителят доставя за своя сметка необходимите консумативи и материали. 7. Срок за изпълнение на ремонта – до 60 календарни дни от подписването на договора. 8. При приключване на всички ремонтно - строителните работи се съставя двустранен протокол за приемането им от страна на възложителя /Образец № 1/. 9. Начин на плащане – договорената сума, се заплаща в срок до 15 /петнадесет/ работни дни, считано от датата на подписване на приемно – предавателния протокол / Образец 1/ и издадена фактура.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Най-ниска цена

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/09/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се изготвя съгласно настоящите Технически изисквания и указания за офериране и следва да съдържа предложение за изпълнение на изискванията - техническо предложение, ценово предложение с приложена количествена стойностна сметка, заверени удостоверения доказващи техническите възможности за изпълнение на поръчката, декларация по образец, че участникът е запознат с проекто- договора; проекто – договор /подписан и подпечатан на всяка страница/ по образец; декларации по ЗОП, административни сведения, декларация за подизпълнител, ако такъв ще участва и други документи /по желание на кандидата/ . Всеки кандидат следва да изготви техническо предложение образец-/приложение №1/ в съответствие с Изискванията към кандидатите и Изисквания към документите, описани в Публичната покана, което трябва да включва и пълен опис на документите в офертата /приложение №2/. Технически изисквания и указания за офериране могат да бъдат получени на адрес: гр. Сливен, ул. "Самуил" №1, ет.5,сградата на РЗОК- Сливен

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/09/2014