Версия за печат

BG-с.Невестино

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Невестино, ул."Вл.Поптомов" № 17, За: Десислава Иванова, Десислава Йорданова, Р България 2595, с.Невестино, Тел.: 07915 2230, E-mail: obshtinanevestino@abv.bg, Факс: 07915 2210

Място/места за контакт: с.Невестино, ул."Вл.Поптомов" № 17

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://obshtinanevestino.kncity.info/index.php/public-invitation/item/27-vodohvashtane-s-drumohar-mest-trasketo-obshtina-nevestino-obl-kyustendil.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обект:„Водохващане с.Друмохар, мест. Тръскето, Община Невестино, Област Кюстендил“ Предмет на настоящата обществена поръчка е израждането на допълнително водоснабдяване за с. Друмохар, което включва: Каптажи В проекта е предвидено изграждането на два нови каптажа в местността „Траскето“. Те са разположени от двете страни на главния събирателен клон. Каптаж №1 е от ляватастрана по посока на течение на водата и е с дължина 49м, катокотатана хранителната тръба. е 603.43 м. Каптаж №2 е от дясната страна и е с дължина 36м, катокотата на хранителната тръба е 592,83м. Началото на СМР е предвидено да започне именно с изграждането на каптажи №1 и №2. Те ще се изпълняват, съгласно одобрения технически проект и непременно под ръководството на опитенводомайстор. Изкопите да се извършат ръчно, като преградните стени стигнатдоводоупора. Полагане на дренажният материал да започне от към стената с най – голямата фракция съгласно техническия проект, като постепенно се намалява големината на фракцията с отдалечаването от стената. Отгоре е предвидена направата на бетонова плоча с дебелина 10 см а над нея следва да се положи трамбована глина, за да се предотврати навлизането на атмосферниводи. За ревизия на челната страна на каптажа е предвидена бетоновасъбирателна шахта. Главен събирателен клон и клонове от СШ1 и СШ2 Трасето на главен събирателен клон започва от съществуващатасъбирателна шахта в мест.„Траскето" с кота терен 609,24 и завършва с влизанев съществуващия стар резервоар, както и в новопроектирания с еднакви котина вливната тръба 575,44. Трасето на водопровода преминава презливади, които в по-голямата си част са през общински терени.Второстепенните клонове от СШ1 и СШ2 на новите каптажи се включат вГлавния клон. Водопроводите да се положат от полиетиленови тръби свисока плътност (ПЕВП ФбЗ мм РN10 и РЕ100). Изкопите да се изпълняват 70% машинно и 30% ръчно, като сеукрепват неплътно по цялата дължина. Полагането на тръбите да бъде върху 10 см пясъчна подложка, като пясъчната засипка следва да бъде 20 см над темето на тръбата. Върхуводопровода следва да се положи сигнална лента, като и детекторна лента с три метални проводника. Свързването на тръбите да се осъществява с механични (бързи) връзки (муфи). Резервоар \/= 2 5 м 3 Резервоара да се изгради в съществуващата санитарно охранителна зона насъществуващия резервоар на разстояние 3м от входната камера. Съгласно одобрения технически проект резервоарът е стоманобетонов и вкопан. Следва да се изгради вливна, хранителна и преливно-изпразнителна системи към резервоара.Кота 0,00и на двата резервоара да бъде една и съща, а именно 575.24 м. Количествата за изпълнението на предвидени СМР са подробно описано в количествената сметка приложената в тръжната документация.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45332200

Описание:

Строителни и монтажни работи на водоснабдителни инсталации


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изкоп с шир.до1,20м и дълб.до 2,00м.ръчно в зем.почви-куб.м.-193,5; Прехвърляне на зем.почви на 3м, хориз.или 2м.верт.разстояние -58 куб.м; Насип зем.почви/засипв.на тесен изкоп без трамбоване – 139 куб.м; Уплътняване ръчно с трамбовка на зем.почви на пластове по 30см – 36 куб.м; Кофраж за ст.бетонни стени с инв.кофражни конструкции, разл.модели – 98 кв.м; Дост. и полагане на бетон, клас В20 за стени и дъно – 25 куб.м; Ръчно подвеждане на едроломен камък-42 кв.м; Полагане на дрен. чакъл-41куб.м; Полагане на цим. замазка в два пласта и деб. 2см-14,5 кв.м; Дост. и монтаж на стом.стъпала ф18мм-8бр.; Дост. и монтаж на месингова тапа с жел.прът-2бр.;Дост. и монтаж на фланцова цедка ф60мм-2бр.; Дост. и монтаж на стом. капак 90/90см.-2бр.;Дост. и монтаж на секретен катинар-2бр.; Изкоп на зем.почви с багер на отвал при едно утежняващо условие-263куб.м; Изкоп на земни почви с багер на самосвал при едно утеж.условие-162куб.м; Изкоп с шир. до 1,20 м и дълб. до 2м.ръчно в зем.почви-182куб.м; Прехвърляне на зем.почви на 3м.хориз. или 2м.вертик. разстояние-182куб.м; Неплътно укрепване и разкрепване на тесен изкоп в зем.почви-720кв.м; Насип зем.почви, ръчно без трамб.-182 куб.м; Насип зем.почв.,машинно, без трамб.-263 куб.м; Уплътняване ръчно с трамбовка на зем.почви на пластове по 30см-445 куб.м; Полагане на пясъчна подложка трамб. под водопровод-45 куб.м; Засипка на тесен изкоп с пясък, вкл.трамб.-117 куб.м; Дост. и полагане на ПЕВП тръби ф63 мм, PN10, PE100 с бързи мех.връзки-542м; Дост. и монтаж на СКф60мм с ръчно чугунено колело-1бр.;Дост. и монтаж на противожабна клапа ф60-3бр.; Дост. и полагане на сигнална лента -542м; Дост. и полагане на детекторна лента с 3мет.проводника-542м; Изпитване на водопровод от ПЕВП тръби ф63 мм, PN10, PE100-542м; Дезинф. на водопровод от ПЕВП тръби ф63 мм, PN10, PE100 – 542м; Разриване на зем.маси с булдозер и преместване до 40м-210куб.м; Изкоп на зем.почви с багер на самосвал при едно утеж.условие-58 куб.м; Изкоп, укрепен с ширина до 1,2м. и дълб. до 2м, ръчно в зем.почви-36куб.м; Тънък изкоп до 0,50м, ръчно в зем.почви-15куб.м; Прехвърляне на зем.почви на 3м хориз. или 2м.вертик. разстояние-51 куб.м; Насип сем.почви ръчно без трамб.-36куб.м; Уплътняване ръчно с трамб.на зем.почви на пластове по 30см.-36куб.м; Насип зем.почви, машинно без трамб.-28куб.м; Неплътно укрепване и разкрепване на изкоп в зем.почви-20кв.м; Кофраж за ст.бет.стени с инв.кофр.констр., различни модели-147кв.м; Кофраж за стоманобет. плочи с деб. 10см.и греди-35кв.м; Дост. и монтаж на армировка АІ-ф – 1960кг.; Дост. и монт. на армировка АІІІ-№ - 45кг.; Дост. и полагане на бетон В20 за дъно-6,1 куб.м; Дост.и полагане на бетон клас В20 за стени -20,5куб.м; Дост. и полагане на бетон клас В20 за плочи и герид-4,5 куб.м; Полагане на цим. замазка в 2пласта и деб. 1,5см. по стени-152,5 кв.м; Полагане на цим. замазка от 2 пласта и деб. 1,5см. по подове-57 кв.м; Полагане на цим. замазка в 2 пласта 1:1 с дебелина 0,5см. по тавани-26,5 кв.м; Израб. и монтаж на мет. стълба от профилна стомана-2 бр.; Дост. и монтаж на вентилационен комин 150/1500 – 1бр.; Полагане на битумен пласт върху цим.замазка-20кв.м; Минизиране на стом.повърхности-8кв.м; Боядисване на стом.повърхности-8кв.м; Дост. и монтаж на стом. врата 90/180, херм. – 2бр.; Каменна зидария на цим. разтвор- 5,7 кв.м; Дост. и монтаж на пластмасов съд с разтвор от изосан или флашхлор за обеззаразяване на водата – 1бр.; Дост. и монт.на секрет.катинар – 1бр.; Дост. и полаг. на ПЕВП тръби ф63мм,PN10,PE100 с бързи мех. Вр.-12м; Дост. и монтаж на СКф60мм с ръчно чугунено колело – 2бр.; Дост. и монт.на фланцова цедка ф60мм – 1бр.; Дост. и монт. на преливна фуния ф60мм-1бр.; Дост. и монт. на противожабна клапа ф60мм – 1бр.; Дост. и монт.на вентил с поплавък ф63мм – 1бр.; Дост.и монт. на тройник заварен ф 63/63/63мм ПЕВП – 2бр.; Дост. и монт. на коляно заварено ф63мм ПЕВП – 6бр.; Дост. и монт.на накрайник – фланцов – заварен ф 63мм ПЕВП – 5бр.; Дост. и монт.на своб. фланец ф63мм – 5бр

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

54141 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

общ.Невестино

NUTS:

BG415

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия.Изискуемите документи към офертата трябва да бъдат представени в оригинал/нотариално заверено копие или съответно заверени от участника копия с думите: „Вярно с оригинала”, подпис и печат.Оферта, се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от упълномощен от него представител, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участника посочва: име и адрес на Възложителя; име, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес на кандидата; наименование на предмета на процедурата. Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик, не се приемат от Възложителя и не се разглеждат. Офертата съдържа: Административни сведения - по образец- оригинал, с подпис и печат на всяка страница; Техническа оферта/предложение по образец- оригинал, с подпис и печат на всяка страница; Ценова оферта/предложение по образец - оригинал, с подпис и печат на всяка страница. Към образеца задължително се прилага попълнена количествено-стойностна сметка. - Участниците трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя, съгласно изискванията на Закона за камарата на строителите и ЗУТ- на основание чл.6 от ПРВВЦПРС - четвърта група, първа категория и/или ако е чуждестранен участник да има еквивалентно право. За доказване на това обстоятелство се представя копие от удостоверението за регистрация и валиден талон /или декларация – свободен текст, че притежава такъв/ съгласно Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Чуждестранни участници представят декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националните им закони.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерии за оценка на предложенията – Критерият за оценка на офертите по настоящата обществена поръчка е „икономически най-изгодна оферта”. Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималния брой точки, които участникът може да получи е 100 точки. „Комплексната оценка” се определя на база следните показатели: Показател – П (наименование) 1. Срок за изпълнение – П1 20 % относ. тежест 2. Гаранционен срок – П2 20 % относ.тежест 3. Ценово предложение – П3 60 % относ.тежест Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е: КО = П1х 20 %+ П2х 20 %+ П3х 60 % -Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1 П1 = (Сmin / Сi) х 100 = .......... (брой точки) Където Сi е предложения срок на изпълнение съгласно Техническото предложение на съответния участник. Където Сmin е минималния предложен срок на изпълнение съгласно Техническите предложения от всички допуснати до оценка участници. -Показател „ГАРАНЦИОНЕН СРОК” – П2 П2 = (ГСi / ГСmax) х 100 = .......... (брой точки) ГСmax - Максималният предложен гаранционен срок от участник в процедурата. Максималната стойност е 100 точки. ГСi- Гаранционният срок за изпълнение на обекта, предложен от участника за изпълнението на СМР. -Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П3 П3 = (Цmin / Цi) х 100 = .......... (брой точки) Където Цi е предложената обща цена, с включени непредвидени разходи за СМР, в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник. Където Цmin е минималната предложена обща цена, с включени непредвидени разходи за СМР, в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници. Подробни указания са публикувани на профила на купувача в Методика за оценка на офертите.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/09/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи, приложени към настоящата покана са публикувани на профила на купувача. Място за получаване на офертите - с.Невестино, ул."Вл.Поптомов" № 17, ет.2 -деловодство. Дата, час и място на отваряне на офертите - 25.09.2014г. от 11,00ч. в с.Невестино, ул."Вл.Поптомов" № 17, ет.2 - заседателна зала.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/09/2014