Версия за печат

BG-СЕЛО АНТОН

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА АНТОН, ПЛОЩАД СЪЕДИНЕНИЕ №1, За: ЦОНКА НИКОЛОВА ГЕШЕВА, БЪЛГАРИЯ 2089, СЕЛО АНТОН, Тел.: 07186 2300, E-mail: obanton@abv.bg, Факс: 07186 2500

Място/места за контакт: ЦОНКА НИКОЛОВА ГЕШЕВА

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.antonbg.com.

Адрес на профила на купувача: www.antonbg.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Разработване на Общ устройствен план на Община Антон . Основната цел на настоящата поръчка е да бъде избран Изпълнител, който да изработи проект за Общ устройствен план на Община Антон, ведно с Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимостта (ОС).

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71410000

Описание:

Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Поръчката следва да бъде изпълнена в съответствие с Техническото задание за изработване на Общ устройствен план на Община Антон, с действащото законодателство, както и с дадените становища на компетентните органи, а именно Писмо с изх.номер 08-00-6656/02.09.2013 г. на РИОСВ и писмо с изх.номер № 0800-1234/20.06.2014 г. на Община Антон до НИНКН. Поръчката ще се изпълни двуфазно: Фаза I - Изработка на Предварителен проект на ОУП, включващ • Предварителен проект (ПП) на ОУП на Община Антон, съдържащ текстови и графични материали, съгласно чл. 18 от Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и „Техническо задание за изработване на Общ устройствен план на Община Антон”, одобрено с Решение № 345/04.06.2014 г. от Протокол №38/04.06.2014 г. на Общински съвет – Антон; • Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимостта (ОС). Фаза II - Изработка на Окончателен проект на ОУП, включващ • Окончателен проект на ОУП на Община Антон съдържащ текстовите и графичните материали на предварителния проект, коригирани и допълнени съобразно решенията на експертните съвети, проведените обществени обсъждания и становищата на заинтересуваните централни и териториални администрации; • Окончателна Екологична оценка и Оценка за съвместимостта, в случай че има препоръки и бележки при консултациите с обществеността, заинтересованите органи и трети лица.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

на територията на община Антон

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците трябва да удовлетворяват следните изисквания относно техническите си възможности и квалификация: Участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка трябва да са изпълнили или да са в процес на изпълнение общо за последните 3 години, считано от крайната дата за подаване на офертата, не по-малко от един договор с предмет изпълнение на дейности, сходни с предмета на обществената поръчка, в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Забележка: Под дейности, сходни с предмета на обществената поръчка следва да се разбират дейности по изработване на Общ устройствен план и/или Изменение на Общ устройствен план и/или изработване на РСПР (Регионална схема за пространствено развитие). За осигуряване на качественото изпълнение на обществената поръчка участникът трябва да разполага с подходящ експертен състав, който да бъде ангажиран с изпълнението на поръчката, включващ минимум следните позиции:Екип ОУП - Експерт 1 - Ръководител екип – висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър", специалност "Архитектура" или "Урбанизъм", с пълна проектантска правоспособност, с минимум 5 години опит в областта на устройственото планиране и участие в минимум два ОУП; Експерт 2 - висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър", специалност "Архитектура" или "Урбанизъм" или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност; Експерт 3 - висше образование-образователна степен-магистър, специалност „Икономика”, „Социално-икономическа география” или еквивалентна, с минимум 5 годишен професионален опит по специалността и опит в изготвянето на социално-икономически анализи за целите на планирането и управлението на територията; Експерт 4 – висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър", инженер със специалност „Транспортно строителство” или еквивалентно, с пълна проектантска правоспособност; Експерт 5 - висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър", инженер със специалност „Водоснабдяване и канализация” или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност; Експерт 6 - висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър", инженер със специалност „Електроенергетика” или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност; Екип ЕО и ОС - Експерт 7 - Ръководител екип ЕО и ОС - висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър", специалност „Екология” или еквивалентна, с професионален опит по специалността не по-малко от 5 години; Експерт 8 - висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър", специалност „Екология” или еквивалентна, с професионален опит по специалността не по-малко от 2 години; Експерт 9 - висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" в някоя от специалностите в професионално направление „биологически науки”, с професионален опит по специалността не по-малко от 2 години; Експерт 10 - висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" в някоя от следните области: геология, инженерна геология, хидрогеология, почвознание или еквивалентна, с професионален опит по специалността не по-малко от 2 години; Участникът може да предложи участие и на други допълнителни експерти, извън посочените като задължителни съгласно изискванията на възложителя и настоящата документация за участие. Участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка следва да притежава минимум следното оборудване и лицензиран софтуер за изпълнение на поръчката:Оборудване -Графични работни станции (компютърни конфиг.) вкл.операционна система - мин 4 бр.; Лицензиран софтуер/Програмни продукти:-ГИС софтуер- мин 1 лиценз, -AutoCad (или еквивалентен) - мин 4 лиценза, -MS Office (или еквивалентен) - мин 4 лиценза. Участникът следва да притежава сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен. Участникът следва да е регистрирано проектантско бюро. Подробно описание на изискванията е дадено в документацията за участие.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите, по които ще се определи икономически най-изгодната оферта и тежестта на всеки един от тях в комплексната оценка на офертата са както следва: Показател Т - Техническа оценка на участника (с тежест 60%); Показател Ц - Оценка на ценово предложение на участника (с тежест 40%) Оценката и класирането се извършват в съответствие с Раздел IV - Методиката за определяне на комплексна оценка на офертите.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/09/2014 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за участие може да бъде изтеглена от интернет-страницата на община Антон www.antonbg.com

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/09/2014