Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, бул. "Шести септември" № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Място/места за контакт: Договорноправен отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача: http://vik.bg/public-procurement/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на канцеларски стоки, принтерна хартия, термохартия и ролки за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив, периодично, след заявка с приложена спецификация, за срок от 1 (една) година след сключване на договор с избрания за Изпълнител участник. Примерната номенклатура и ориентировъчни количества са описани в приложената Примерна техническа спецификация.Възложителят ще заплаща всяка доставка в лева, по банков път, до 30 (тридесет) календарни дни след извършване на доставката, представяне на приемо-предавателен протокол и фактура.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30197630, 22993200, 30192121, 30192130, 22852100, 30193700

Описание:

Хартия за печатане
Термочувствителна хартия или картон
Химикалки
Моливи
Папки за досиета
Кутия за папки с документи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Посочените количества и номенклатурни позиции в приложената към настоящата покана Примерна техническа спецификация са ориентировъчни, за едногодишен период. Възложителят си запазва правото да променя както номенклатурните позиции, така и ориентировъчните количества в зависимост от своите нужди и възможности. Стойността е прогнозна и не е задължителна за Възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Складова база на Възложителя - гр. Пловдив, бул. "Шести септември" 250

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в поканата за участие и в приложена Примерна техническа спецификация, които могат да бъдат намерени в раздел "Профила на купувача" на посочения интернет адрес на Възложителя - http://vik.bg/public-procurement/ . 2. При сключване на договор определеният за изпълнител участник представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 3. Всеки участник трябва да участва за целия обем на предмета на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1 - Цена - 80 точки К2 - Срок на доставка - 20 точки Методиката за оценка е подробно разписана в поканата за участие.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/09/2014 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 301 на Административната сграда на Дружеството или на горепосочените телефони. Офертите на участниците ще бъдат отворени в Заседателната зала на Дружеството, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, на 16.09.2014 г. (вторник) в 10:00 часа. В случай на промяна на посочената дата и час, съобщение ще бъде публикувано в "Профил на купувача", категория Публични покани, раздел "Доставка на канцеларски стоки, принтерна хартия, термохартия и ролки за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/09/2014