BG-с.Крушари

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Крушари, ул. "Девети септември"№3а, За: Юлия Стойкова, Република България 9410, с.Крушари, Тел.: 05771 2024, E-mail: krushari@dobrich.net, Факс: 05771 2136

Място/места за контакт: Община Крушари, област Добрич

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.krushari.bg..

Адрес на профила на купувача: http://www.krushari.bg/pagelist.php?idd=432.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обществена поръчка с предмет „Осигуряване на дейности за информация и публичност в изпълнение на договор № М 13-22-49/12.08.2014г. по проект „ Ефективна и компетентна общинска администрация Крушари” по ОП „ Административен капацитет”, приоритетна ос II ” Управление на човешките ресурси”, подприоритет „Компетентна и ефективна държавна администрация”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22460000, 79340000

Описание:

Професионални рекламни материали, търговски каталози и учебници
Рекламни и маркетингови услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Организиране и провеждане на 1 брой начална пресконференция - прогнозна стойност- до 625.00 лева без ДДС 3.2. Организиране и провеждане на 1 брой заключителна пресконференция – прогнозна стойност-до 625.00 лева без ДДС 3.3. Изработка на 1 брой банер- прогнозна стойност до 375,00 лева без ДДС; 3.4.Изработване и отпечатване на 100 брошури –прогнозна единична стойност за 1 бр. брошура- до 2.50 лева без ДДС, обща прогнозна стойност за 100 бр. брошури до 250.00 лева без ДДС; 3.5. Изработване и отпечатване на 100 заявки за обучения- прогнозна единична стойност за 1 бр. заявка- до 0.50 лева без ДДС, обща прогнозна стойност за 100 бр. заявки до 50.00 лева без ДДС; 3.6.Изработване и отпечатване на 100 семинарни папки за обучения- прогнозна единична стойност за 1 бр. семинарна папка за обучение- до 4.16 лева без ДДС, обща прогнозна стойност за 100 бр. семинарни папки за обучения до 416,00 лева без ДДС; 3.7.Изработване и отпечатване на 100 блок- листи за обучения- прогнозна единична стойност за 1 бр. блок- листи- до 2.50 лева без ДДС, обща прогнозна стойност за 100 блок- листи до 250.00 лева без ДДС; 3.8.Изработване и отпечатване на 100 химикала за обучения- прогнозна единична стойност за 1 бр. химикал- до 4.16 лева без ДДС, обща прогнозна стойност за 100 бр. химикали до 416,00 лева без ДДС; В цената на договора се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват. Стойността на обществената поръчка за осигуряване на дейности за информация и публичност е с максимална пределна прогнозна стойност в размер на съответно до 3007,00 лв. без ДДС (3 608,40 лв. с ДДС), съгласно сключен Договор за БФП № М13-22-49/12.08.2014г. по проект „ Ефективна и компетентна общинска администрация Крушари” по ОП „ Административен капацитет”, приоритетна ос II ” Управление на човешките ресурси”, подприоритет „Компетентна и ефективна държавна администрация”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Офертите на участници, надхвърлящи обявения финансов ресурс, ще бъдат отстранени като неотговарящи на предварително обявените условия на Възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

3007 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

област Добрич, с. Крушари

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Обществената поръчка се финансира по Договор за БФП в рамките на проект № М13-22-49/12.08.2014г. по проект „Ефективна и компетентна общинска администрация Крушари” по ОП „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Възлагането на настоящата поръчка е в изпълнение на дейности по информация и публичност по проект „Ефективна и компетентна общинска администрация Крушари” по ОП „Административен капацитет”. Цел на поръчката: проведени два броя пресконференции; изработен 1 бр. банер, който ще бъде поставян при провеждане на обученията и пресконференциите за популяризиране на проекта; отпечатани и разпространени 100 броя брошури, 100 бр. заявки за обучения, 100 бр. семинарни папки, 100 бр. блок- листи и 100 бр. химикали. При изпълнението на този договор за възлагане на обществена поръчка Изпълнителят се задължава да спазва изискванията за осигуряване на информация и публичност по Оперативна програма „Административен капацитет”, предвидени в Регламент на Комисията (EO) № 1828/2006 и посочени в Техническата спецификация, а именно:а) да поставя върху всички информационни и рекламни материали, свързани с проекта: флага на ЕС и думите Европейски съюз; логото и слогана на ОПАК – „ОПАК. Експерти в действие”;логото и слогана на ЕСФ – „Европейски социален фонд. Инвестиции в хората” б) да включва във всички документи, свързани с изпълнението на обществената поръчка, следния текст: „Проект № М13-22-49/12.08.2014 г. „Ефективна и компетентна общинска администрация Крушари” .Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.Всички рекламни и информационни материали трябва бъдат с технически характеристики, отговарящи на посочените в техническата спецификация, като преди изработката на всички материали задължително се съгласуват с Възложителя. Участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения, което отговаря на предварително обявените условия. Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.В случай, че участникът участва като обединение, изброените по-долу изисквания ще се прилагат за обединението (консорциум и др.) като цяло, като документите се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказват от един или повече от участниците в обединението. Не може да бъде участник при възлагането на настоящата обществена поръчка лице, за което са налице основанията по чл. 47, ал.1 от ЗОП и чл. 19 от Общите насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла чл.52 от Регламент 1605/2002г. и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС / Общите насоки/. Участник, който не подаде декларации по чл. 19 от Общите насоки се отстранява от поръчката. При подаване на офертите за участие, участниците удостоверяват отсъствието на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и ал. 5 от ЗОП и тези от Общите насоки, наличието на които водят до отстраняване, с декларации по приложените към настоящата документация образци.Чуждестранните юридически и физически лица удостоверяват, че за тях не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП, съгласно законодателството на държавата, в която са установени. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не подаде декларации за липсата на обстоятелствата, цитирани по- горе в поканата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Определяне на комплексната оценка „КО”: Оценката на всяко предложение „КО” се извършва по следната формула: КО = Ц х 60% + Ср х 40%, при два показателя за оценка, както следва: Ц – Цена с тежест 60 % и Ср – Срок за реакция при установени непълноти и грешки в материалите и документите, свързани с изпълнението на поръчката както и в действията по изпълнение на мероприятията с тежест 40%. Класирането на офертите се извършва във възходящ ред на получената комплексна оценка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/09/2014 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Възложителят предоставя безплатен и неограничен достъп до документацията за участие, като я публикувана на посочения адрес на профила на купувача, заедно с образците за подготвяне на офертите. Всяка оферта следва да съдържа: 1.Списък на документите – Приложение № 1, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника; 2.Данни за лицето, което прави предложението-Приложение № 2; Регистрационни документи на участника:Копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, заверено “Вярно с оригинала” с подпис и печат, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато Оферентът е физическо лице – копие от документа за самоличност. Когато участникът не представи ЕИК, освен копие от документа за регистрация, прилага и удостоверение за актуално състояние (извлечение от Търговския регистър). Чуждестранните лица представят съответен документ, еквивалентен на посочените, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени, който се представя в официален превод. В случай, че съответното национално законодателство на участника не предвижда еквивалентен документ, участникът представя декларация за липсата на еквивалентен документ. За физически лица – копие от документа за самоличност.За чуждестранните лица – съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата в която е установен, който се представя в официален превод. 3.Оферта – Приложение № 3– оригинал подписана и подпечатена; 4. Ценова оферта -Приложение № 12 - попълнен и подписан оригинал; 5. Техническото предложение –Приложение№ 11– попълнен и подписан оригинал; 6. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата или отделни документи от нея.Пълномощникът не може да подписва декларациите, които са лични и се подписват от указаните в документацията лица. 7.Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (оригинал) – Приложение № 4. Когато участниците са юридически лица, изискванията на ал. 1, т. 1 на чл.47 от ЗОП, се прилагат, и за лицата по чл.47 ал. 4 на ЗОП. Когато деклараторът е чуждестранно юридическо или физическо лице, декларацията се представя и в превод; 8. Декларация за приемане на клаузите на договора–Приложение № 7 – оригинал подписана и подпечатена 9. Декларация за срок на валидност на офертата–Приложение № 5 – оригинал подписана и подпечатена 10. Декларация по чл.19 от Общите насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла чл.52 от Регламент 1605/2002г. и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС–Приложение № 6 11. Декларация за подизпълнител– Приложение № 8; 12. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Приложение № 9; 13. Проект на договор -Приложение № 10; От участие се отстраняват оферти, които са непълни или не отговарят на предварително определените условия в тези Указания за участие. Комисия, назначена от кмета на общината, отварят и разглеждат подадените оферти по реда на чл. 101г от ЗОП и съгласно разпоредбите на Вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки в община Крушари. Публичното заседание по отваряне на постъпилите оферти съгласно разпоредбите на чл. 68, ал.3 от ЗОП ще се извърши на 10.09.2014г. от 15.00 ч. в зала № 301 на Община Крушари, адрес: с. Крушари, ул.ул. „ Девети септември” № 3-А. На него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на СМО и на други лица при спазване на установения режим за достъп.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/09/2014