Версия за печат

BG-с.Братя Даскалови

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Братя Даскалови, ул.Септемврийци 55, За: Галина Радева, Република България 6250, с.Братя Даскалови, Тел.: 04134 2266, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com, Факс: 04134 2271

Място/места за контакт: Център за услуги и информация

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bratia-daskalovi.com.

Адрес на профила на купувача: http://bratia-daskalovi.com/profil-na-kupuvacha.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обхватът на дейността на настоящата обществена поръчка включва ремонт на три улици в с. Братя Даскалови. „Ремонт на ул. „Партизанска“ , ул. „ Кольо Желев“ и ул.“Градинска“ в с. Братя Даскалови“. Изпълнението на настоящата обществена поръчка ще се извърши съобразно, дейностите, предвидени в техническата спецификация и одобрената количествено-стойностна сметка, неразделна част от указанията за участие.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233252, 45233142

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици
Работи по ремонт на пътища


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предвидени са следните дейности: Фрезоване на стара асфалтова настилка – 4см. с фреза за асфалт; Изрязване на фрезованите кръпки с фугорез; Почистване на фрезованите кръпки с компресор; Извозване на отпад.материал до 3км. с камион ; Полагане на битумна емулсия с гудернатор; Доставка и полагане на гореща асфалтова смес – 4см. ръчно; Валиране на кръпките с валяк до 10т.; Кантиране на кръпките с битум. Точни количества и обем работа може да намерите в документацията за участие, която е качена в секция "Профил на купувача" на интернет страницата на общината.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

12500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

улици в село Братя Даскалови

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Срокът за изпълнение на настоящата поръчка започва да тече от подписване на Договора за изпълнение, но не може да бъде по-кратък от 10 ( десет) календарни дни. 1. Технически възможности 1.1. Участникът да е изпълнил поне 1 (един) договор за строително монтажни работи, чийто предмет е еднакъв или сходен с предмета на поръчката за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата и в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. * Под строително-монтажни работи, сходни с предмета на поръчката следва да се разбират рехабилитация/ремонт и/или изграждане на пътна/улична мрежа. 1.2. Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството в строителството по ISO 9001:2008 или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки с обхват на сертификата строително-ремонтни дейности (строителство) При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването се прилага към обединението-участник, а не към всяко от лицата, включени в него. 1.3. Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват: строителни дейности по обекти от втора група, трета категория или по-високи, съгласно Наредба №1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл. 137 от ЗУТ, или еквивалентна регистрация в държавата, в която са регистрирани. Участникът, към Предложението за изпълнение на поръчката - Приложение №7, прилага подробен Линеен календарен план. Указания към участниците може да бъдат намерени в секция "Профил на купувача" в интернет страницата на общината.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Срок за изпълнение – П1 - максимален възможен брой точки 100, относителна тежест 50% Предлагана цена – П2 - максимален възможен брой точки 100, относителна тежест 50% КО - комплексна оценка КО = П1 х 50%+ П2 х 50 % На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка на офертата.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/09/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на Общинска администрация Братя Даскалови, ул."Септемврийци" №55 на 15.09.2014г. от 10.30 ч.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/09/2014