Версия за печат

BG-С.БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, УЛ."СЕПТЕМВРИЙЦИ" 55, За: ЙОРДАН ТЕНЧЕВ, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 6250, С.БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, Тел.: 04134 2266, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com, Факс: 04134 2271

Място/места за контакт: ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bratia-daskalovi.com.

Адрес на профила на купувача: http://bratia-daskalovi.com/profil-na-kupuvacha.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на дърва за огрев, брикети, Донбаски въглища и пелети за Администрацията на Община Братя Даскалови, дейностите към нея и кметствата за отоплителен сезон 2014 -2015 г. по 3 / три / обособени позиции .” Обособена Позиция № 1 – „ Доставка на дърва за огрев” - Дървата за огрев да бъдат от Дъб и/или бук, нарязани на дължина 25 см. и да бъдат придобити съгласно Закона за горите и свързаните с него подзаконови нормативни актове. Необходимо количество: 279 куб.м.; Обособена Позиция № 2 „Доставка на брикети и Донбаски въглища” - брикетите и донбаските въглища да бъдат в чували. Необходимо количество: брикети - 18,5 т., донбаски въглища - 10 т.; Обособена Позиция № 3 – „ Доставка на пелети ” - Пелетите да бъдат от дъб и/или бук с калоричност не по-малка от 5,2 кw/h, големина не повече от 6 мм. и влажност – не повече от 8 %, удостоверено със сертификат /документ за качество/. Необходимо количество - 10 т.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

03413000, 09111220, 09111100, 09111400

Описание:

Дърва за горене
Брикети
Въглища
Горива на базата на дърва


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Необходими количества: За обособена позиция №1 Дърва за огрев - 279 куб.м., прогнозна стойност 18700 /осемнадесет хиляди и седемстотин/ лева без ДДС; За обособена позиция №2 Брикети и донбаски въглища - брикети - 18,5 т. и донбаски въглища - 10 т. прогнозна стойност - 6800 /шест хиляди и осемстотин/ лева без ДДС; За обособена позиция №3 Пелети - 10 т., прогнозна стойност - 3300 /три хиляди и триста/ лева без ДДС; Доставката по всяка една от обособените позиции следва да бъде до съответния обект описан в Таблица №1, неразделна част от документацията

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

28800 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

общински обекти на територията на Община Братя Даскалови, съгласно Таблица №1

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно юридическо лице, който представя в своята оферта ЕИК или заверено копие на удостоверение за актуално състояние. При изготвяне на офертата за всяка обособена позиция, участникът трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. Срокът за извършване на доставката по трите обособени позиции, следва да бъде не по- дълъг от 30 /три/ календарни дни от датата на сключване на договора. Доставката на дърва за огрев, следва да бъде придружена от превозни билети за транспортиране на дървесина като естествен материал. Доставката на пелети, следва да бъде придружена от сертификат /документ за качество/. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в настоящата публична покана и да бъде оформена по приложените към нея образци: За обособена позиция № 1: -Данни за лицето, което прави предложението - Заверено копие от удостоверение за актуално състояние или ЕИК. -Приложение № 1.1: Техническо предложение за обособена позиция № 1 - Приложение №2: Административни сведения - Приложение №3.1: Ценово предложение за обособена позиция № 1 - Приложение № 5.1: Декларация за приемане клаузите на проекта на договора по обособена позиция № 1; За обособена позиция № 2: - Данни за лицето, което прави предложението - Заверено копие от удостоверение за актуално състояние или ЕИК - Приложение №1.2.: Техническо предложение за обособена позиция № 2 - Приложение №2: Административни сведения - Приложение №3.2: Ценово предложение за обособена позиция № 2 - Приложение №5.2: Декларация за приемане клаузите на проекта на договора по обособена позиция № 2; За обособена позиция № 3: - Данни за лицето, което прави предложението - Заверено копие от удостоверение за актуално състояние или ЕИК - Приложение №1.3.: Техническо предложение за обособена позиция № 2 - Приложение №2: Административни сведения - Приложение №3.3: Ценово предложение за обособена позиция № 2 - Приложение №5.3: Декларация за приемане клаузите на проекта на договора по обособена позиция № 3;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Неприложимо

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/09/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цялата Документация за участие може да бъде изтеглена от интернет страницата на общината в раздел "Профил на купувача". Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на Общинска администрация Братя Даскалови, ул."Септемврийци" №55 на 15.09.2014г. от 10.00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/09/2014