Версия за печат

BG-Мирково

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Мирково, 2086 Мирково, община Мирково, област Софийска, ул. “Александър Стамболийски” №35, За: инж. Цвета Георгиева Попова, Република България 2086, Мирково, Тел.: 07182 2286, E-mail: ob6tinamirkovo@mail.bg, Факс: 07182 2550

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://mirkovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://mirkovo.bg/index.php/obshtestveni-poruchki.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Разработване на Общ устройствен план на Община Мирково. Основната цел на настоящата поръчка е да бъде избран Изпълнител, който да изработи проект за Общ устройствен план на Община Мирково, ведно с Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимостта (ОС).

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71410000

Описание:

Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Поръчката следва да бъде изпълнена в съответствие с Техническото задание за изработване на Общ устройствен план на Община Мирково, с действащото законодателство, както и с дадените становища на компетентните органи, а именно Писмо с изх.№ 08-00-9475/21.10.2013 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите - София, Министерство на околната среда и водите, и Уведомление по чл. 30 от АПК с изх.№ 0401-764/10.01.2014 г. на Национален институт за недвижимо и културно наследство, Министерство на културата. Поръчката ще се изпълни двуфазно: Фаза I - Изработка на Предварителен проект на ОУП, включващ • Предварителен проект (ПП) на ОУП на Община Мирково, съдържащ текстови и графични материали, съгласно чл. 18 от Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и „Техническо задание за изработване на Общ устройствен план на Община Мирково”, одобрено с Решение № 447 от Протокол № 32/27.03.2014 г. г. на Общински съвет – Мирково; • Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимостта (ОС). Фаза II - Изработка на Окончателен проект на ОУП, включващ • Окончателен проект на ОУП на Община Мирково съдържащ текстовите и графичните материали на предварителния проект, коригирани и допълнени съобразно решенията на експертните съвети, проведените обществени обсъждания и становищата на заинтересуваните централни и териториални администрации; • Окончателна Екологична оценка и Оценка за съвместимостта, в случай че има препоръки и бележки при консултациите с обществеността, заинтересованите органи и трети лица.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията на Община Мирково

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка трябва да удовлетворяват следните изисквания относно техническите си възможности и квалификация: Участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка трябва да са изпълнили или да са в процес на изпълнение общо за последните 3 г., считано от крайната дата за подаване на офертата, не по-малко от един договор с предмет изпълнение на дейности, сходни с предмета на обществената поръчка, в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Заб.: Под дейности, сходни с предмета на обществената поръчка следва да се разбират дейности по изработване на Общ устройствен план /ОУП/ и/или Изменение на ОУП и/или изработване на РСПР (Регионална схема за пространствено развитие). За осигуряване на качественото изпълнение на обществената поръчка участникът трябва да разполага с подходящ експертен състав, който да бъде ангажиран с изпълнението на поръчката, вкл. минимум следните позиции: Екип ОУП - Експерт 1 - Ръководител екип – висше образование, с образователно-квалиф. степен "магистър", спец.т "Архитектура" или "Урбанизъм" или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност, с мин. 5 г. опит в областта на устройственото планиране и участие в минимум два ОУП; Експерт 2 - висше образование, с образователно-квалиф. степен "магистър", спец. "Архитектура" или "Урбанизъм" или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност; Експерт 3 - висше образование-образователна степен-магистър, спец. „Икономика”, „Социално-икономическа география” или еквивалентна, с мин. 5 г. проф. опит по специалността и опит в изготвянето на социално-икономически анализи за целите на планирането и управлението на територията; Експерт 4 – висше образование, с образователно-квалиф. степен "магистър", инженер със спец. „Транспортно строителство” или еквивалентно, с пълна проектантска правоспособност; Експерт 5 - висше образование, с образователно-квалиф. степен "магистър", инженер със спец. „Водоснабдяване и канализация” или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност; Експерт 6 - висше образование, с образователно-квалиф. степен "магистър", инженер със спец. „Електроенергетика” или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност; Екип ЕО и ОС - Експерт 7 - Ръководител екип ЕО и ОС - висше образование с образователно-квалиф. степен "магистър", спец. „Екология” или еквивалентна, с проф. опит по специалността не по-малко от 5 г.; Експерт 8 - висше образование с образователно-квалиф. степен "магистър", спец. „Екология” или еквивалентна, с проф. опит по специалността не по-малко от 2 г.; Експерт 9 - висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" в някоя от специалностите в професионално направление „биологически науки” или еквивалентно, с професионален опит по специалността не по-малко от 2 г.; Експерт 10 - висше образование с образователно-квалиф. степен "магистър" в някоя от следните области: геология, инженерна геология, хидрогеология, почвознание или еквивалентна, с проф. опит по специалността не по-малко от 2 г.; Участникът може да предложи участие и на други допълнителни експерти, извън посочените като задължителни съгласно изискванията на възложителя и настоящата документация за участие. Участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка следва да притежава минимум следното оборудване и лицензиран софтуер за изпълнение на поръчката: Оборудване - Графични работни станции (компютърни конфиг.) вкл.операционна система - мин 4 бр.; Лицензиран софтуер/Програмни продукти: - ГИС софтуер - мин 1 лиценз; -AutoCad (или еквивалентен) - мин 4 лиценза; - MS Office (или еквивалентен) - мин 4 лиценза. Участникът следва да притежава сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен. Участникът следва да е регистрирано проектантско бюро. Подробно описание на изискванията и начина на доказване удовлетворяването им в Раздел ІI - УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА от документацията за участие.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите, по които ще се определи икономически най-изгодната оферта и тежестта на всеки един от тях в комплексната оценка на офертата са както следва: Показател Т - Техническа оценка на участника (с тежест 60%); Показател Ц - Оценка на ценово предложение на участника (с тежест 40%) Оценката и класирането се извършват в съответствие с Раздел IV - Методиката за определяне на комплексна оценка на офертите от документацията за участие.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/09/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Обект на поръчката: услуга. Срок на валидност на офертите: 150 календарни дни. Гаранцията за изпълнение на договора - 3% от стойността на договора без ДДС. Всяка оферта трябва да съдържа следните документи и информация: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата /Обр./, подписан от представляващия участника; 2. Оферта - обр.; 3. Заверено от участника копие от документа за регистрация или посочване/ деклариране на единен идентификационен код (ЕИК) съгл. чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице /ЮЛ/ или едноличен търговец или копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице /ФЛ/. Чуждестранните ЮЛ представят съответния еквив. документ, изд. от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени; 4. Когато участникът е обединение на ЮЛ и/или ФЛ се представя оригинал или нотариално заверено копие на документ, изготвен в съответствие с изискванията на т. 5.4 от раздел II „Условия за участие в процедурата“ и подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият, като в случаите, в които документът е съставен на чужд език се представя и в официален превод на български език; 5. Оригинал или заверено от участника копие на пълномощно на лицето, подписало офертата – представя се, когато офертата или някой документ от нея не са подписани от управляващия и представляващ участника съгл. актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Декларациите, които съгл. документацията следва да се подпишат от управляващия участника в процедурата, не могат да бъдат подписвани от пълномощник; 6. Декл. за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.9 от ЗОП - Обр.; 7. Доказателства за техн. възможности и квалиф. на участника в съответствие с критериите и изискванията в т.6 от Раздел II „Условия за участие в процедурата“. За доказване на изискванията за техн. възможности и квалиф. се прилагат: Справка – декл. за изпълнени или в процес на изпълнение договори (Обр.), придружена от доказателства, описани в Справката-декл.; Справка – декл. за екипа от експерти, отговарящи за изпълнението на поръчката (Обр.), придружена със заверени копия от дипломи за завършено висше образование, удостоверение за изискваната правоспособност и други документи на експертите от екипа доказващи необх. опит и квалиф.; За експертите от екип ЕО и ОС се представя Декл. по чл.83, ал.4 от ЗООС и по чл.16, ал.1 от Наредбата за усл. и реда на извършване на ЕО на планове и програми - Обр.; Справка-декл. за техн. оборудване, с което разполага кандидатът или участникът за изпълнение на обществена поръчка - Обр., придружена с копия на удостоверения и/или фактури за закупен софтуер и оборудване; Заверено копие на сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен. Удостоверение за регистрация на проектантско бюро; 8. Декл. за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП – попълва се Обр.; 9. Декл. за участие на подизпълнители - изработва се по Обр., Декл-я за съгласие за участие като подизпълнител по обр. (оригинал), подписана от представляващия подизпълнителя; 10. Декл. за приемане на условията в проекта на договора - попълва се Обр.; 11. Декл., че са спазени изискванията за закрила на заетостта, вкл. мин. цена на труда и условията на труд – Обр.; 12. Техническо предложение - Обр.; 13. Ценово предложение - Обр.. Офертите се подават в деловодството на Община Мирково на адрес: 2086 Мирково, ул.„Ал. Стамболийски” №35, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана. Документите и обр. за участие са достъпни в електронен вид на сайта на община Мирково: http://mirkovo.bg/index.php/obshtestveni-poruchki

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/09/2014