Версия за печат

BG-гр. Враца

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/- Враца, ул." Иваница Данчов" №2, За: Светозар Евстатиев Симеонов, Република България 3000, гр. Враца, Тел.: 092 686110, E-mail: pomp@vrc.nhif.bg, Факс: 092 686111

Място/места за контакт: ул." Иваница Данчов" №2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/102.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на периодични и профилактични медицински прегледи на служителите в РЗОК- Враца.Услугата включва извършването на: 1. Периодичен медицински преглед на служителите на РЗОК- Враца от специалист Вътрешни болести, включващ: анамнеза, пълен преглед, измерване на теглото и ръста, измерване на кръвното налягане, ЕКГ; 2. Изследване на урина за белтък, кетонни тела, уробилиноген, захар и седимент; изследване на кръв- ПКК на служителите на РЗОК- Враца;3. Офталмологичен профилактичен преглед на всички служители на РЗОК- Враца, които работят с видеодисплеи, оценка състоянието на зрението и издаване на документ с медицинско предписание от специалист по очни болести, в случай, че е необходима корекция на зрението на даден служител на РЗОК- Враца.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85100000, 85111000, 85120000

Описание:

Услуги на здравеопазването
Услуги на лечебни заведения за болнична помощ
Услуги на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

На периодични и профилактични медицински прегледи и изследвания подлежат до 60 служителя на РЗОК- Враца. Посоченият брой служители е ориентировъчен, като Възложителя не се ангажира с точна бройка на служителите, на които ще бъдат извършени периодичните и профилактичните прегледи и изследвания за срока на сключения договор. Възложителят ще заплаща на Изпълнителя само реално извършените прегледи и изследвания.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Враца

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Услугата ще се извършва в кабинети по вътрешни болести, очни болести и в структура по клинична лаборатория на Изпълнителя. В кабинетите по вътрешни болести и очни болести, както и в клинична лаборатория следва да е налично съответното оборудване, чрез което да е възможно извършването на прегледите и изследванията, включително издаване на необходимите медицински документи. Периодичните медицински прегледи следва да се извършат от специалист по вътрешни болести с придобита специалност „Вътрешни болести”; Очните прегледи следва да се извършват от специалист по очни болести с придобита специалност „Очни болести“; Изследване на урина за белтък, кетонни тела, уробилиноген, захар и седимент; изследване на кръв- ПКК следва да се извършват от лекар със специалност по клинична лаборатория. Графикът за извършване на прегледите и изследванията на служителите на РЗОК- Враца ще се изготви и съгласува съвместно от Възложителя и Изпълнителя след сключване на договора. Изисквания към участниците:1. Оферта в отговор на публичната покана може да подаде всяко лечебно заведение, което притежава правото да извършва прегледи по вътрешни болести, очни прегледи и изследвания от клинична лаборатория. 2. Участниците следва да разполагат с кабинети по вътрешни болести, очни болести и структура по клинична лаборатория на територията на гр. Враца, за което представят заверено от участника копие на документ за регистрацията му в Регионална здравна инспекция - Враца или разрешение за осъществяване на дейност издадено от министъра на здравеопазването. 3. Участниците следва да разполагат с минимум един специалист по вътрешни болести, един специалист по очни болести и един специалист по клинична лаборатория.4. Спрямо участниците трябва да не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 и ал.5 от ЗОП. 5. В ценовото предложение на участниците трябва да е съобразено следното: Произведението от общата стойност на предложението умножена по максималния брой лица, които могат да бъдат обслужени /60 лица/ не трябва да надвишава прогнозната стойност на поръчката – до 1 500лв.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/09/2014 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

На посочения в раздел I. от публичната покана интернет адрес на възложителя, в профила на купувача е предоставен пълен достъп до публичната покана и до Технически изисквания и указания за офериране с приложения №1, 2, 3, 4, 5, 6, които са неразделна част от публичната покана. Оферти се представят в деловодството на Районна здравноосигурителна каса - Враца на адрес: 3000, гр. Враца, ул.„Иваница Данчов“№ 2, Районна здравноосигурителна каса – Враца от участника или от упълномощен от него представител - лично, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, всеки работен ден от 09:00ч. до 17:30ч. Офертите трябва да бъдат представени до 17:30 часа на 09.09.2014 г . в деловодството на РЗОК - Враца. Отварянето на офертите ще се извърши на 10.09.2014г. от 10:00часа, в РЗОК- Враца, ет.2, Заседателна зала. Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/09/2014