Версия за печат

BG-ХАСКОВО

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ", БУЛ. "Г. С. РАКОВСКИ " № 24, За: Тонка Андреева Ченгелова, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 6300, ХАСКОВО, Тел.: 038 622642, E-mail: ou_rilski@abv.bg

Място/места за контакт: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://ivanrilski.com/.

Адрес на профила на купувача: http://ivanrilski.com/index.php?option=com_content&view=article&id=178&Itemid=129.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ НА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНАТА ГРУПА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ ДО ЧЕТВЪРТИ КЛАС НА ОУ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” - ХАСКОВО

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15813000

Описание:

Хранителни продукти, използвани за закуска


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

закуски за 140 ученици от първи клас за 155 учебни дни при цена 0,60 лв без ДДС - общо 13 020 лв. закуски за 435 ученици от втори до четвърти клас и подготвителна група за 166 учебни дни, при цена 0,60 лв без ДДС - общо 43 326 лв

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

56346 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ОУ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” - ХАСКОВО - столовата

NUTS:

BG422

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Предлаганата храна трябва да съответства на изискванията, посочени в настоящата документация и приложенията към нея, в проекто-договора и специалните изисквания, посочени в настоящите условия. 2. Участникът следва да представи примерни менюта, съгласно горепосочените приложения по обособени позиции. 3. Седмичното меню да бъде една седмица предварително предоставяно на Директора на училището за съгласуване или евентуални корекции. 4. Храната да се приготвя в деня на доставката. 5. Не се допуска доставка на храна приготвена от предния ден. 2. Храната трябва да отговаря на следните изисквания: 2.1. Да е висококачествена, пълноценна и безопасна, като отговаря на всички изисквания на националното и европейското законодателство в тази насока; 2.2. Да се приготвя в обекти, регистрирани по чл. 12 от Закона за храните; 2.3. Да е приготвена от хранителни продукти, които отговарят на изискванията, предвидени в Закона за храните и свързаните с него подзаконови нормативни актове; 2.4. Да отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 37/21.07.2009 на Министерство на здравеопазването за здравословното хранене на учениците; 2.5. Да отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 9/16.09.2011 г. на Министерство на земеделието и храните за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата; 2.6. Да отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 23/19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението на Министерство на здравеопазването; 2.7. Да отговаря на изискванията на Наредба № 5 за хигиената на храните от 25.05.2006 на Министерство на земеделието и храните. 2.8. Храна следва да бъде приготвяна съгласно сборника рецепти за ученическо столово хранене, издателство Техника, 2012 г., одобрен с писмо № 74-01-73/28.06.2012 г. на МЗ и да се спазват изискванията за съответната възрастова група на учениците. 2.9. При приготвяне и доставка на закуската, участниците следва да имат предвид следните изисквания на Възложителя по отношение на състава на седмичното меню: - Тестено изделие – закуска с пълнеж от локум, мармалад или течен шоколад – закуската следва да се предлага най-много един път седмично; - Сандвич с пълнозърнест хляб – закуската следва да се предлага най-малко един път седмично; - Тестено изделие – закуска с пълнеж от млечни или месни продукти – закуската следва да се предлага най-много един път седмично. 3.Участникът, определен за изпълнител трябва ежедневно да доставя заявения от Възложителя брой закуски на следния адрес: град Хасково , бул. „Г.С. Раковски” № 24, в 9,00 ч. в столовата. 4.Закуската, която се доставя, трябва да е опакована така, че опаковката й да предпазва продукта от външно замърсяване и да не променя органолептичните му характеристики. 5.Доставките на закуска ще се осъществяват с транспорт на изпълнителя. При транспортирането на храните се спазват изискванията на глава трета, раздел IV на Наредба № 5 от 2006 г. за хигиената на храните (ДВ, бр. 55 от 2006 г.). 6.Възложителят си запазва правото да увеличава или намалява количеството на готовата храна, в зависимост от посещаемостта на учениците.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/09/2014 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/09/2014