Версия за печат

BG-Карнобат

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„МБАЛ Карнобат” ЕООД, Стара Планина №180, За: д-р Красимир Маринов, България 8400, Карнобат, Тел.: 0879 252323, E-mail: mbalkarnobat@abv.bg, Факс: 0559 27151

Място/места за контакт: гр. Карнобат Стара Планина №180

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://mbalkarnobat.com/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на медицинска апаратура за нуждите на "МБАЛ - Карнобат" ЕООД по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 - "Доставка на нов многофункционален стационарен ехограф за нуждите на неврологично отделение на "МБАЛ Карнобат" ЕООД"; Обособена позиция № 2 "Доставка на нов апарат за хемодиализа за нуждите на отделение по хемодиализа към "МБАЛ - Карнобат" ЕООД.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33100000, 33112200, 33181100

Описание:

Медицинско оборудване
Ехограф
Уреди за хемодиализа


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Ехограф - 1 бр.; Апарат за хемодиализа - 1 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Франко "МБАЛ Карнобат" ЕООД, гр. Карнобат, ул. "Ст. планина" № 180

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към доставката на апаратурата: 1. Апаратите /ехограф и апарат за хемодиализа/ трябва да бъдат фабрично нови, неупотребявани, недемонстрационни и да отговарят на техническата спецификация, дадена от Възложителя; 2. При доставката апаратите следва да бъдат въведени в експлоатация, както и да бъде проведено обучение на медицинския персонал. Всеки участник може да представи оферта за една или повече обособени позиции. При подаване на офертата, участникът представя следните документи: 1.Административни сведения за участника; 2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; 3. Документи удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда офертата, в случай че това не е законния представител на участника /оригинал или нотариално заверено пълномощно/; 4. Документ, установяващ регистрация по ЗДДС, ако участникът притежава такава /копие с подпис, печат и „Вярно с оригинала”/ или декларация, че не е регистриран по ЗДДС; 5. Списък на основните договори за доставка на медицинска апаратура, изпълнени през последната 1 година; 6. Валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено на участника, съгласно действащата нормативна база в страната – копие, заверено „Вярно с оригинала”. 7. Сертификат за СЕ - маркировка на предлаганото оборудване - копие, заверено с „Вярно с оригинала”; 8. Оторизационно писмо от производителя на оборудването за дистрибуция и сервиз, издадена на името на участника – заверено от участника копие /в случай че участникът не е производител/; 9.Декларация, съдържаща годината на извеждане на пазара на оферирания модел; 10. Декларация, че апаратите са фабрично нови, неупотребявани, недемонстрационни; 11. Таблица на съответствие на предлаганото оборудване с минималните изисквания към техническите параметри на Възложителя; 12. Оригинални проспекти/ каталози или продуктови листи на производителя, придружени с превод на български език, в които да са подчертани и номерирани всички минимално изисквани от Възложителя параметри и еднозначно да става ясно наличието на съответните функции, характеристики или опции; 13. Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП; 14. Техническо предложение за изпълнение на поръчката; 15. Ценова оферта.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Предлагана цена с коефициент на тежест - 60%; 2. Техническо съответствие с коефициент на тежест - 40 %.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/09/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

http://mbalkarnobat.com/ гр. Карнобат, ул. " Стара планина" № 180, 0559/27151, 0895/610057, 0879/252323 Отварянето на постъпилите оферти ще се извърши публично на 09. 09. 2014 г. от 10:00 часа в сградата на МБАЛ – Карнобат, гр. Карнобат, ул. “Ст. планина” № 180, кабинет на експерт по обществени поръчки, по реда и условията на чл. 101г, ал. 3 и чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/09/2014