Версия за печат

BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Дирекция "Национален парк Централен Балкан", ул. Бодра смяна № 3, За: Ирена Цонева, Генчо Илиев, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 801277, E-mail: project@centralbalkan.bg;, Факс: 066 801277

Място/места за контакт: Централен офис

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.centralbalkan.bg.

Адрес на профила на купувача: http://visitcentralbalkan.net/bg/pages/read/t:%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/c:%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/s:%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8/p:%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8-1.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Дейности по опазване и поддържане на популациите на балканската пъстърва (Salmo trutta fario) в НП Централен Балкан. 1.Цели 1.1. Опазване на популациите на балканската пъстърва в НП Централен Балкан 1.2.Достигане и поддържане на оптимално състояние на популациите на вида в НП Централен Балкан 2.Описание на дейностите Дейностите в изпълнение на поръчката са разпределени на два етапа: Етап №1- Оценка на капацитета на пъстървовите реки. Етап №2 Оценка на успеваемостта от зарибяване и обучение на служители на ДНПЦБ по прилагане на методиката за оценка на успеваемостта от зарибяването.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

77850000 (QB51)

Описание:

Услуги, свързани с рибовъдството (Относо национални паркове )


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Оценка на капацитета на пъстървовите реки Изготвяне на методика за оценка на капацитета на пъстървовите реки Извършване на оценка на капацитета на пъстървовите реки Оценка на успеваемостта от зарибяване Изготвяне на методика за оценка на успеваемостта от зарибяване Извършване на оценка на успеваемостта от зарибяване Обучение на служители на ДНПЦБ по прилагане на методиката за оценка на успеваемостта от зарибяването Изготвяне на доклад

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

31000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Мястото за изпълнението на поръчката е на територията на Национален парк „Централен Балкан”. Някои от видовете работи могат да се извършват в офиса на изпълнителя или на друго място, ако това е целесъобразно или се налага от спецификата на изпълнение на съответния вид дейност.

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Общи изисквания 1.1.За изпълнение на обществената поръчка може да подаде оферта всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и обединение от такива лица, което отговаря на условията на Възложителя и за което отсъстват обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП. 1.2. Всеки участник има право да представи само една оферта. 1.3. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да предстатви самостоятелна оферта. 1.4. Не се допускат варианти на офертата. 2. Минимални изисквания към техническите възможности и/или квалификацията на участниците. 2.1 Участникът следва да има опит в изпълнение на дейности, еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите и приключили преди крайния срок за подаване на оферта по настоящата поръчка. Забележка: Под дейности, еднакви или сходни с предмета на поръчката се разбира извършване на оценка на качествата на речни местообитания; възстановяване на сладководни риби в естествена среда; мониторинг на сладководни риби или картиране и инвентаризация на рибните запаси и определяне на благоприятното състояние на сладководни риби. 2.2 Всеки участник трябва да разполага със следният екип от експерти, които да притежават необходимото образование и опит за изпълнение на всички дейности, включени в обхвата на обществената поръчка: Ключов експерт ихтиолог – 1 бр. Квалификации и умения Образование: магистър по биология, екология, горско стопанство, ветеринарна медицина или еквивалентна; Професионален опит Най-малко 3 години опит в дейности по анализ/изследване/оценка на ихтиофауната. Eксперт ихтиолог или хидробиолог – 1 бр. Квалификации и умения Образование: бакалавър или магистър по биология, екология, горско стопанство, ветеринарна медицина или еквивалент; Професионален опит Най-малко 2 години опит в ихтиологични или хидробиологични проучвания. Списък на специализираното оборудване и облекло, необходими за изпълнение на дейностите: • Електрофишер комплект – 1 бр. • Рибарски ботуши-гащеризон – 2 бр. • Гумени ръкавици – 2 чифта; • Мерна дъска – 1 бр. • Електронна везна – 1 бр. • Пластмасова посуда – кофи, пластмасови вани, аератор • GPS приемник – 1 бр. • Фотоапарат – 1 бр. • Далекомер – 1 бр. Комплект за подкожно маркиране на риби – до 12 000 екземпляра. 2.3 Изискуеми документи и информация. 2.3.1 Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. (Образец № 4), Забележка: Под дейности, еднакви или сходни с предмета на поръчката се разбира извършване на оценка на качествата на речни местообитания; възстановяване на сладководни риби в естествена среда; мониторинг на сладководни риби или картиране и инвентаризация на рибните запаси и определяне на благоприятното състояние на сладководни риби. 2.3.2.. Списък-декларация на експертите, включен в екипа на участника, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката – Образец № 5 2.3.3. Декларация - съгласие от експертите – Образец № 6. 2.3.4. Професионална автобиография за всеки от експертите участникът следва да представи професионална автобиография по Образец № 7. 2.3.5 Декларация за техническото оборудване – собствено или наето, което кандидатът ще използва при изпълнение на обществената поръчка – Образец №8

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Ценово предложение „Предлагана цена” – Ц (относителна тежест 50 %, максимална стойност – 50 т.); 2.Методология и организация за изпълнение на поръчката – М (относителна тежест 50%, максимална стойност – 50 т.);.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/09/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Поръчката е в изпълнение на Проект DIR 5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички” , осъществяван с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” 2. Офертата, систематизирана съобразно изискванията, се запечатва в непрозрачен плик, на който в долния десен ъгъл се изписва:Дирекция „НП Централен Балкан” гр. Габрово 5300; ул. „Бодра смяна” №3 п.к 80 За участие във възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Дейности по опазване и поддържане на популациите на балканската пъстърва (Salmo trutta fario) в НП Централен Балкан”.В горния ляв ъгъл на плика се посочва името на участника, адрес за кореспонденция, телефон/ факс и e-mail. 3.ДНП предотавя достъп до Публичната покана и Документацията за участие в профила на Купувача на адрес: www.centralbalkan.bg – (Администрация / Управление / Обяви, конкурси, поръчки / Обществени поръчки) от деня на публикуване на Поканата.Участник, който желае, може да извърши предварителен преглед на документацията в стая 301 на Дирекция „НП Централен Балкан” Габрово на адрес: гр. Габрово, ул. „Бодра смяна” № 3, от 08.30 часа до 16.00 часа, всеки работен ден или на сайта на Дирекцията в раздел Профил на купувача 4. Отваряне на оферти ще се извърши на 12.09.2014 г от 10 ч в в стая 301 на Дирекция „НП Централен Балкан” Габрово на адрес: гр. Габрово, ул. „Бодра смяна” № 3

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/09/2014