Версия за печат

BG-Добрич

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса/РЗОК/ - Добрич, ул. Независимост № 5р ет. 4, За: Йордан Алексиев, България 9300, Добрич, Тел.: 058 654510; 058 654500, E-mail: dobrich@nhif.bg

Място/места за контакт: гр. Добрич, ул. Независимост № 5р ет. 4

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/63..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

ОБСЛУЖВАНЕ НА ПЕРСОНАЛА НА РЗОК - ДОБРИЧ ОТ СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА 1. Изпълнение на основните дейности по чл. 25а от ЗЗБУТ, съгласно условия и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина, залегнали в Наредба № 3 (обн., ДВ, бр.14/2008 г.). 2. Профилактични прегледи – само при офталмолог за служители на РЗОК – Добрич – максимум до 53 човека. Ежемесечно получава на място в РЗОК - Добрич информация за: напуснали и новопостъпили служители; временна неработоспособност по данни от копия на болнични листове; трайна неработоспособност; регистрирани професионални болести; трудови злополуки.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общата численост на персонала на РЗОК - Добрич, подлежащ на обслужване от СТМ е до 53 души, като в хода на изпълнение на договора тази численост може да се променя. Профилактични прегледи – само при офталмолог за служители на РЗОК – Добрич – максимум до 53 човека.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

РЗОК Добрич

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ Изискванията към кандидатите за изпълнение на поръчката: участниците следва да отговарят на условията, посочени по-долу и удостоверяват това като представят съответните документи - оригинали или заверени от участника копия с подпис и печат: 1. Кандидат за изпълнение на поръчката е всяка СТМ, създадена при условията на чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗЗБУТ за обслужване на работещи. 2. СТМ трябва да е регистрирана в МЗ, съгласно чл.25в, ал.1 ЗЗБУТ, в съответствие с изискванията на чл. 25б от ЗЗБУТ. 3. СТМ следва да е регистрирана като администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни. 4. Всеки кандидат следва да представи заверено от него копие на документите за регистрацията си по т.2 и т.3. 5. Да са български или чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани в Агенцията по вписванията. 6. За тях да не са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от Закона за обществените поръчки, което се удостоверява с представяне на декларация по чл.47, ал.9 от Закона за обществените поръчки 7. Кандидатите са задължени да подадат само един вариант на оферта за пълния обем на поръчката. 8. В случай, че се ползва подизпълнител кандидатите следва да представят договор с медицински център/диагностично-консултативен център или със специалист офталмолог, който да извърши профилактичните прегледи по т.2 на раздел ІІ от настоящите технически изисквания и указания за офериране, декларация по чл.56, ал.1 т.8 от ЗОП и декларация за съгласие за участие като подизпълнител.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/09/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/09/2014