BG-с. Братя Даскалови

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Братя Даскалови, ул."Септемврийци" №55, За: Мануела Димитрова Делчева, Република България 6250, с. Братя Даскалови, Тел.: 0885 304832, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com, Факс: 04134 2271

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.bratia-daskalovi.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Специализиран превоз на деца и ученици, подлежащи на задължителна подготовка или задължително обучение през учебната 2014 – 2015 година от община Братя Даскалови, съгласно утвърдени маршрути по 2 /две/ обособени позиции: Маршрут № 1 1.Обособена позиция 1: 1.1. Горно ново село – Долно ново село – Малко Дряново – Найденово – Съединение – Найденово - Голям дол – Братя Даскалови - 40 км., 47 деца, час на тръгване 07:00 часа; 1.2. Братя Даскалови – Голям дол – Найденово – Малко Дряново - Долно ново село – Горно ново село – Долно ново село – Найденово - Голям дол – Братя Даскалови - 52 км., 16 деца, час на тръгване 13.30 часа; 1.3. Братя Даскалови – Голям дол – Найденово – Съединение – Найденово - Малко Дряново - Долно ново село – Горно ново село – Долно ново село – Найденово - Голям дол – Братя Даскалови - 60 км., 31 деца, час на тръгване 17:00 часа; Маршрут № 2 2. Обособена позиция 2: 2.1. Оризово – Плодовитово – Мирово – Опълченец - Оризово - 18 км., 45 деца, час на тръгване 06:50 часа; 2.2. Оризово – Опълченец – Мирово – Плодовитово – Оризово - 18 км., 20 деца, час на тръгване 13.20 часа; 2.3. Оризово – Опълченец – Оризово - 8 км., 25 деца, час на тръгване 17:00 часа

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

60130000

Описание:

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. По обособена позиция 1 се предвижда превоз на 47 деца, с маршрут 152км; 2. По обособена позиция 2 се предвижда превоз на 45 деца, с маршрут 44км;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

64000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

територията на община Братя Даскалови

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участникът да притежава Лиценз за извършване на обществен превоз на пътници на територията на Република България . 2. Участникът да разполага с минимум един брой автомобили над 22 места и един брой резервен автобус - технически изправни (собствени, наети и/или на лизинг или ползвани на друго основание) за изпълнение на всяко от маршрутните разписания / всяка обособена позиция /. 3.Участникът да разполага с лица за извършването на услугата, отговарящи на изискванията на чл. 62а, ал. 1 от Наредба № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, за изпълнение на всяко от маршрутните разписания / всяка обособена позиция /.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/09/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цялата Документация за участие може да бъде изтеглена от интернет страницата на общината в раздел "Профил на купувача". Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на Общинска администрация Братя Даскалови, ул."Септемврийци" №55 на 05.09.2014г. от 10.00часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/09/2014