Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса/РЗОК/ - София област, ул."Енос"№12-14, За: Ивелена Маринова, България 1408, София, Тел.: 02 9656950, E-mail: sofia - obl@nhif.bg

Място/места за контакт: гр.София, ул.”Енос” № 12 - 14

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nhif.bg/web/guest/120/.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/120/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обслужване на персонала на РЗОК – София област от служба по трудова медицина, включително организиране на годишни профилактични прегледи на служителите и издаване на медицински свидетелства за служителите, управляващи служебните леки автомобили. Изисквания към услугата 1. Изпълнение на дейностите по чл. 25а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), съгласно условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина залегнали в Наредба № 3 (обн. ДВ, бр.14/2008г). 2. Конкретни параметри на услугата, извършвана от СТМ: 2.1. Изпълнение на дейностите по чл. 25 "а" от ЗЗБУТ, съгласно условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина залегнали в Наредба № 3 (обн. ДВ, бр. 14/2008 г.) 2.2. Осигуряване извършването на профилактични прегледи и изследвания, както следва: прегледи от специалисти „Очни болести”, „Нервни болести”, „Вътрешни болести” с извършване на ЕКГ, лабораторни изследвания на кръв /ПКК, СУЕ, кръвна захар, холестерол, урея, креатинин, ASAT, ALAT/ за период от 1 /една/ година, считано от датата на сключване на договора, за прогнозен брой лица – 66 бр. и PSA до 11 служители. Прегледите приключват с: изготвяне на протокол за състоянието на служителите; издаване на рецептурни бланки в случаите, когато се установи, че съществува такава необходимост; издаване на медицинско удостоверение на лицата, оправомощени да управляват служебните автомобили - 7 бр. съгласно изискванията на Наредба № 3 от 2011 г. /на МЗ/ за изискванията за физическа годност към водачите на МПС и условията и реда за извършване на медицински прегледи на физическата годност на водачите от различните категории. 2.4. Измерване на параметрите на работната среда в съответствие с Наредба № 16-116 от 08.02.2008 г. за техническата експлоатация и енергообзавеждането, включващи конкретно: - осветеност - 66 работни места, в т.ч. офисите в гр. Самоков, гр. Ботевград, гр. Пирдоп.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

обем

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

3700 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

РЗОК - София област; гр.София, ул.”Енос” № 12 - 14

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, съгласно Удостоверение за актуално състояние. В случай, че са подписани от упълномощено лице, се изисква прилагане на нотариално заверено пълномощно от лицата с представителни функции; Представените документи, когато са копия, следва да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала”, подпис на лицето/лицата, представляващи участника подпечатани със свеж печат; Всички документи следва да бъдат на български език. Ако в офертата са включени документи и референции на чужд език, същите следва да бъдат придружени със заверен превод на български език. В случай на несъответствие между българския и чуждия текст, приоритетен е текстът на български език. Не се допускат никакви вписвания между редовете в офертата, изтривания или корекции освен ако не са заверени с подпис на лице с представителни функции съгласно Удостоверение за актуално състояние или упълномощено от него лице.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/09/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

РЗОК - София област; гр.София, ул.”Енос” № 12 - 14, ет. 1 Деловодство РЗОК-София област

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/09/2014