BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българската народна банка, пл. "Княз Александър I" № 1, За: Велина Дякова по предмета на поръчката - 02 91451651; Мария Гешева по процедурата - 02 91451438;, Р България 1000, София, Тел.: 02 91451438, E-mail: Gesheva.M@bnbank.org, Факс: 02 91451459

Място/места за контакт: София, пл. "Княз Александър I" № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/index.htm.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Провеждане на медицински прегледи и изследвания на работещите в БНБ. Обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Медицински прегледи и изследвания на работещите в гр. София. Пакетът от прегледи е за приблизителен брой работещи: 783, от които 504 жени и 279 мъже. Обособена позиция № 2 - Медицински прегледи и изследвания на работещите в гр. Пловдив. Пакетът от прегледи е за приблизителен брой работещи: 13, от които 7 жени и 6 мъже. Обособена позиция № 3 - Медицински прегледи и изследвания на работещите в гр. Варна. Пакетът от прегледи е за приблизителен брой работещи: 15, от които 9 жени и 6 мъже. Обособена позиция № 4 - Медицински прегледи и изследвания на работещите в гр. Бургас. Пакетът от прегледи е за приблизителен брой работещи: 13, от които 7 жени и 6 мъже. Обособена позиция № 5 - Медицински прегледи и изследвания на работещите в гр. Плевен. Пакетът от прегледи е за приблизителен брой работещи: 18, от които 11 жени и 7 мъже. Обособена позиция № 6 - Медицински прегледи и изследвания на работещите в гр. Смолян. Пакетът от прегледи е за приблизителен брой работещи: 16, от които 12 жени и 4 мъже.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85100000

Описание:

Услуги на здравеопазването


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно броя на работещите за обособените позиции.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65900 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Бургас, гр. Плевен, гр. Смолян

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците могат да представят офертата само за една или няколко от обособените позиции. При изготвяне на офертата си участниците следва да имат предвид следните изсиквания на Възложителя: 1. Пакетът от медицински прегледи и изследвания включва: - преглед от терапевт/кардиолог, включващ: снемане на пълен клиничен статус, електрокардиограма със запис, измерване на артериално налягане; - преглед от офталмолог, оценка състоянието на зрението /изследване на зрителна острота с таблици и авторефрактометрия и цветоусещане/ и при необходимост издаване на очна рецепта с предписание за корекция на зрението, в т.ч. за работа с видеодисплей; - преглед от лекар-специалист по акушерство и гинекология с ехограф и с изследване на цитономазка – за жени; - преглед от мамолог с ехография на млечни жлези – за жени; - преглед от уролог с ехография на простатната жлеза – за мъже; - клинико-лабораторни изследвания – ПКК, СУЕ, общ холестерол, триглецириди, креатинин, глюкоза, пълно изследване на урина, PSA (за мъже); - аудиометрично изследване с разчитане на резултатите – 38 работещи /само за обособена позиция № 1/. 2. Участникът следва да има валидна регистрация като лечебно заведение за извънболнична помощ (медицински център, ДКЦ, МДЦ), в съответствие с чл. 40 от Закона за лечебните заведения, в регионалната здравна инспекция, на чиято територия се намира лечебното заведение. 3. Участникът следва да разполага с необходимите квалифицирани и правоспособни медицински специалисти за изпълнение на пакета от медицински прегледи и изследвания, което се удостоверява със списъка на лицата, които ще извършват медицински прегледи и изследвания. 4. Медицинските прегледи и изследвания на служителите по съответната обособена позиция да се провеждат в едно лечебно заведение (медицински център, ДКЦ или МДЦ) на територията на съответния град. 4.1.Медицинските прегледи и изследвания по обособена позиция № 1 се провеждат: - в едно лечебно заведение (медицински център, ДКЦ, МДЦ) в гр. София, регистрирано в регионална здравна инспекция, гр. София; - лечебното заведение следва да разполага с необходимата материална база, в т.ч. клинична лаборатория и специализирани лекарски кабинети (не по-малко от един специализиран медицински кабинет, предназначен за провеждане на съответния специализиран медицински преглед за работещите на БНБ, като това изискване може да не се прилага за прегледа от мамолог), което се удостоверява със справка-декларация относно материалната база. 5. Минимална продължителност на предложения срок за обособена позиция № 1 да бъде не по-малко от 32 работни дни и не повече от 42 работни дни. 6. Предложените срокове за обособени позиции №№ 2, 3, 4, 5 и 6 следва да е с продължителност не по-малка от 2 работни дни. 7. Участникът следва да предложи допълнителен срок за провеждане на медицински прегледи и изследвания на работещи, възпрепятствани да се явят на определена дата, съгласно срока посочен по т.5.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Съгласно "Методика за определяне на комплексаната оценка за класиране на офертите", неразделна част от настоящата покана, всички оферти, които отговарят на обявените от възложителя условия и бъдат допуснати до разглеждане, ще бъдат оценявани по критерия “Икономически най-изгодна оферта” при следните показатели за определяне на комплексната оценка: 1. Цена на пакет медицински прегледи и изследвания за един работещ - 50 т., които се разпределят, както следва 30 т. за жени и 20 т. за мъже. 2. Техническо предложение - 50 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/09/2014 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи, които да представят участниците в офертата си:1.Пълномощно на лицето, подписало офертата-представя се, когато офертата (или някой документ) не е подписана от представляващия участника.2.Извлечение от Търговския регистър или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър.3.Оферта, съгласно образеца на възложителя.4.Предлагана цена, съгласно образеца на възложителя, за обособената позиция, за която се подава офертата.5.Списък на лицата, които ще извършват медицинските прегледи и изследвания по образец на Възложителя/прилага се за всички обособени позиции/.6.Справка-декларация относно предлаганата материална база на участника за изпълнение на предмета на обществената поръчка по образец на възложителя/прилага се само за обособена позиция №1/.7.Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо:7.1.описание на начина и организацията за провеждане на медицинските прегледи и изследвания, предмет на обществената поръчка, (осигуряване на достъп до прегледите и изследванията, в т. ч. посочване на лечебното заведение, в което ще се извършват прегледите, примерен план-график за посещенията на работещите в БНБ в лечебното заведение, координация, комуникация с възложителя, начин/и на обмен на информация между възложителя и изпълнителя и др.);7.2.предложението следва да е в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя. Като неразделна част от техническото предложение участникът следва да приложи образец на профилактична карта;7.3.в случай, че участникът кандидатства за повече от една обособена позиция, следва за всяка от обособените позиции да посочи и опише какво предлага за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с т.7.1., като има предвид и изискванията в т.7.2. Документите следва да се представят в една от следните форми: оригинал или заверени копия „вярно с оригинала”, подпис и печат на представляващия/щите участника или от упълномощен негов/техен представител, като се прилага съответното пълномощно. Допълнителна информация, свързана с поръчката, участниците могат да получат на "профила на купувача" на интернет адрес:www.bnb.bg. Средствата за изпълнение на поръчката са осигурени от бюджета на БНБ. Документите следва да се представят в запечатан непрозрачен плик в срока за получаване на офертите на гише № 54 в Паричния салон на БНБ, гр.София 1000, пл.„Княз Александър І” №1, надписан по следния начин: гр.София 1000, пл.„Княз Александър І” №1, до г-н Петко Кръстев–главен секретар на БНБ. Оферта за участие в обществена поръчка с предмет: "Провеждане на медицински прегледи и изследвания на работещите в БНБ", включително обсобената/те позиция/ии, за която/които се участва. Офертата може да се подаде и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В случай че офертата е подадена по пощата, същата следва да бъде получена от възложителя в срока за получаване на офертите. Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката могат да бъдат получени на интернет адрес: www.bnb.bg. Първото заседание на комисията е открито и ще се проведе на 15.09.2014 г. от 10:00 часа в сградата на БНБ, гр.София 1000, пл.„Княз Александър І” №1. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците, подали оферта или техни упълномощени представители, както и средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на БНБ. Забележка:БНБ е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под №0017806, представлявана от нейния Управител.Предоставените от Вас доброволно лични данни се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и възникване на договорни отношения. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на Закона за защита на личните данни.Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните лични данни.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/09/2014