Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" №1, За: инж. Иван Манчев, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611376, E-mail: imanchev@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Стабилизиране и профилиране на терени чрез рециклиране с химически добавки, цимент и вторични инертни материали на територията на Община Сливен “. Стабилизиране и профилиране на терени чрез рециклиране с химически (нано) добавки, цимент и вторични инертни материали обхваща дейностите, отнасящи се до изграждането на нов, подобрен чрез стабилизация пласт от терени с недостатъчна (нарушена) носимоспособност при използване и рециклиране на място на материал от горните им компрометирани пластове. Този вид технология за ремонт е подходяща и икономически целесъобразна за заздравяване и възстановяване на нарушени терени и осигуряване по-нататъшното им използване и експлоатация. Това е процес, при който към съществуващото състояние на горните пластове на терена се прибавят малки количества химически активни свързващи вещества, с оглед получаване на определени физико-механични показатели на рециклирания пласт. Този метод се предпочита когато необходимите физико-механични показатели на готовия пласт не могат да бъдат постигнати, посредством механична стабилизация. Дейностите, свързани с технологията за стабилизиране на терени с цимент и химически (нано) добавки чрез рециклиране на място включват: 1) Фрезоване на материала от пластовете, които ще се рециклират; 2) Евентуално добавяне на допълнителен зърнист матриал, за предпочитан вторичен (шлака, пепелина или кариерен отпадък, най-често фр.05 или 010mm или друг материал, одобрен от Възложителя); 3)Смесване на фрезования материал с необходимото количество вода и стабилизиращи вещества до пълното им хомогенизиране; 4)Профилиране и уплътняване на сместа до получаване на нов стабилизиран пласт от терена Процесът на стабилизиране на терени чрез цимент и специални (нано) добавки изисква използване на специализирани машини (рециклатори), проектирани за обработване на конструктивни пластове с определени дебелини за един работен цикъл при висока производителност. Предмет на настоящата поръчка е постигане на максимално тънък (100 до 150 мм), стабилизиран пласт от наличните на място материали устойчив на пукнатини, водна ерозия, умора на материала и замръзване. Преди извършване на стабилизацията е необходимо да се направи анализ на състоянието на съществуващия терен, което налага извършването на предварителни изследвания. В резултат на тях се определя дълбочината, на която ще се извърши стабилизацията, вида на материала, който евентуално ще се добави за подобряване на зърнометрията, както и вида на стабилизиращите вещества и тяхното количество. За изследване състоянието на настилката съществуват различни методи, най-често използваните от които са: 1) визуална експертна оценка; 2) вземане на проби от шурф и 3) вземане на ядки чрез сонда. Въз основа на тях в лабораторни условия се извършва проектиране на новата смес –определяне на количествата на избраното свързващо (свързащи) вещества и добавения минерален материал. Следва да се представи в кратък технически проект, начален динамичен модул на конструкцията и такъв в края на експлоатационния период в зависимост от интензивността на натоварването на пътищата. Да се прогнозира реалния екслоатационен период на съоръжението, отчитайки умората на материала, с оглед да прогнозируемост на разходите на община Сливен за следващия период на рехабилитация. Тази оценка да бъде представена ясно и недвусмислено въз основа на инженерни изчисления. Да се направят допълнителни динамични щампи на определени пробни участъци за контрол при изпълнението. В офертата е нужно да се почертае методиката, според която ще се прогнозира експлоатационния период. Всички от използваните материали трябва да бъдат с добро качество и трябва да бъдат проверени и одобрени от Възложителя преди да бъдат използвани.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Конкретният вид и обем работа се възлага с възлагателно писмо от Възложителя, придружено с количествена сметка и срок за изпълнение.Възлагането се прави на база годишна програма в рамките на общата бюджетна стойност за дейността утвърдена от Възложителя. Последователността на възлагане става по приоритет.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

213000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си участника представя следните документи:1. Данни за лицето, което прави предложението - Обр. №1; 2.В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) представят заверено копие на документ-споразумение или договор.Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:2.1.Всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора за обществената поръчка;2.2.Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена; Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на обединение/консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, участникът ще бъде отстранен от участие по настоящата обществена поръчка. В учредителният договор е задължително наличието на клауза, уреждаща отношенията между съдружниците при съдебно отстраняване или друга форма за прекратяване на участието, което да гарантира изпълнението на договора за обществената поръчка и отчитането на извършената дейност по приключване на обществената поръчка.Когато в споразумението или договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.3.Техническо предложение - Обр. №2; 4.Ценово предложение-Обр. №3;5.Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1,б.„а” до б.„д” и ал.5 от ЗОП–попълва се,подписва се и се подпечатва приложения към настоящата документация Образец № 4, от лицата посочени в чл.47,ал.4 от ЗОП.6.Всеки участник трябва да докаже регистрацията си в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентен регистър,в държавата в която е установен или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно съответния национален закон.Регистрацията в Централния професионален регистър следва да е с обхват на вписване втора група, ІІІ категория.Участниците, установени в друга държава-членка на Европейския съюз, могат да представят еквивалентен документ, издаден от държавата, в която са установени.7.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:Участникът представя следните документи:7.1.Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата (по образец),а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и:а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; Минимални изисквания: Всеки участник трябва да притежава признат опит в строителството и да е изпълнил поне 1 (едно) строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката.Забележка: Строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката е стабилизиране на почви, заздравяване и рециклиране на настилки, укрепване на терени, ново строителство, основен ремонт,рехабилитация,реконструкция, пътища и улици.7.2.Декларация посочваща образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на ръководните служители на участника (ръководител обект и технически ръководител), включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата или строителството – свободна форма.Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести по следната формула: КО = ТП+ФП Където: КО е Комплексна оценка, ТП е Технически показателr, ФП е Финансов показател. Техническите и финансовият показателисе определя по следния начин: ТП=ТП1+ТП2 Технически показатели /ТП/ - тежест в комплексната оценка - 60 точки, в т.ч. ТП1 Стратегия и методология на изпълнение - тежест в комплексната оценка - 25 точки ТП2 Технология на изпълнение -тежест в комплексната оценка - 35 точки. Финансовпоказател /ФП/ - Оценка на предложените единични цени - тежест в комплексната оценка - 40 точки; Технически показатели: ТП1 = ТП1 i/ТП1 max х 25, Където: ТП1i e техническа оценка на конкретния участник по подпоказател «Стратегия и методология на изпълнение» ТП1max e техническа оценка с максималния брой точки по подпоказател «Стратегия и методология на изпълнение» , получена от някой от участниците. ТП2 = ТП2 i/ТП2 max х 35 Където: ТП2i e техническа оценка на конкретния участник по подпоказател «Технология на изпълнение» ТП2max e техническа оценка с максималния брой точки по подпоказател «Технология на изпълнение» , получена от някой от участниците. Детайлната методика за оценка на i- тата оферта по подпоказателите Детайлната методика за оценка на i - тата оферта по подпоказателите «Стратегия и методология на изпълнение» и «Технология на изпълнение» са дадени в таблица съдържаща се в документацията за участие. Финансов показател: ФП = ((ЕЦ i min / EЦ i ) *Рi/100) х 40, ЕЦi – единична цена за определен вид СМР, предложена от участника спрямо когото се прилага формулата, съгласно ценовото му предложение. ЕЦi min – най-ниската предложена цена за същия вид СМР, измежду ценовите предложения на всички участници в процедурата; i – номер на вид СМР, по съответното приложение където i е в границите от 1 до 11 Рi – относителна тежест на цената за извършване на конкретния вид СМР /изразена с проценти/ Видовете СМР и Рi – относителна тежест на цената за извършване на конкретния вид СМР /изразена с проценти/ са описани в таблица в документацията за участие. Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока оценка (КО) на офертата. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са равни се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по – благоприятна стойност по този показател. Ако и оценките по този показател са равни комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител. Участникът, класиран от комисията на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/08/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката":Минимални изисквания: Ръководните служители - ръководител обект и технически ръководител трябва да притежават висше образование с квалификационна степен „бакалавър”, в областта на строителството и професионален опит в строителството най-малко 3 години.7.3. Данни за собствени или наети технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще използва за извършване на строителството – свободна форма;Минимални изисквания: Всеки участник трябва да разполага с технически лица, включително и лице/а отговарящо/и за контрола на качеството.7.4. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществена поръчка – Образец № 6.Минимални изисквания:Участникът следва да разполага с техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка,посочено в документацията за участие.8. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители и писмено съгласие от подизпълнителите – свободни форми.9. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 7;10. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции.11.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележки:Към документацията е приложен Проект на договор - Образец № 8, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т. 3.5, от т. 3.Съдържание на офертата, от документацията за участие.Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т. 3 Съдържание на офертата, от документацията, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1 и т. 2, от ЗОП. Съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. Съгласно чл. 51а от ЗОП участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. Валидността на офертите е 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.Източник на финансиране: Обществената поръчка ще се финансира със собствени средства от общинския бюджет. Място за получаване на офертите:Офертите се подава в Център за административни услуги-деловодство, Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана.Дата, час и място на отваряне на офертите: 01.09.2014 г., 11:00 часа, в стая № 17, в сградата на Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1. Преди сключване на договор класираният на първо място участник, представя:документ/и, издаден/и от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б. "а" до б. "д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП. Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/08/2014