BG-с. Крушари, област Добрич

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Крушари, ул. "Девети септември" №3 – А, За: Димитрина Желева, Р. България 9410, с. Крушари, област Добрич, Тел.: 05771 2786, E-mail: krushari@dobrich.net, Факс: 05771 2136

Място/места за контакт: Директор дирекция

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.krushari.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.krushari.bg/pagelist.php?idd=432.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обхватът и съдържанието на инвестиционния проект се определя от Наредба №4 от 2011г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и специализираните норми, регламентиращи проектирането на този вид строителство. Проектът да отговаря на Наредба №1 от 2000г. – „Норми за проектиране на пътища“ и Наредба №2 от 2004г. за планиране и проектиране на комуникационно транспортни системи на урбанизираните територии. Проектната изработка да съдържа следните части: 1. Част ГЕОДЕЗИЯ – РГО, тахиметрична снимка и трасировъчни данни 2. Част – ПЪТНА – геометрично, нивилиетно и конструктивно решение на засегнатите улични елементи. 3. ПСД за всички части. 4. План за Безопасност и здраве, в съответствие с НАРЕДБА №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Проектът се представя в ПЕТ екземпляра на хартиен носител и на електронен носител формат – pdf, текст в doc и xls.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71210000

Описание:

Проучвателни и предпроектни архитектурни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Максималната прогнозна стойност на поръчката е до 3 000 (три хиляди) лева без ДДС. Цената се определя в български лева, без включен Данък върху добавена стойност /ДДС/ и се посочва от участника в Образеца „Ценово предложение”. Офертите на участниците, надхвърлящи обявената прогнозна стойност, ще бъдат отстранени, като неотговарящи на предварително обявените условия на Възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

3000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с. Крушари

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

А. Участникът следва да притежава валидна застрахователна полица за покриване на рисковете по чл.171 от ЗУТ на проектант Б. Валидно Удостоверение за пълна проектантска правоспособност по част пътна.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/08/2014 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съдържание на офертата Препоръчително е документите да бъдат подредени по реда на изброяването им. Всяка оферта трябва да съдържа: 1. Оферта за участие – по образец на Възложителя; Забележка: Когато офертата предвижда участие на подизпълнители, в нея се посочват: 2. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – по образец на Възложителя – попълва се от представляващият подизпълнителя и се представя само когато е приложимо; 3. Документ, в който да е посочен единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция (достатъчно е посочването на изисканата информация в декларация свободен текст); 4. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП – по образец на Възложителя; 5. Заверено копие на валидна застрахователна полица за покриване на рисковете по чл.171 от ЗУТ на проектант, за лица регистрирани на територията на Р.България или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата, в която са установени; 6. Валидно Удостоверение за пълна проектантска правоспособност по част пътна; 7.Техническо предложение, изготвено съгласно образеца, подписано и подпечатано от представляващия по закон участника или изрично упълномощено за това лице; 8. Ценово предложение, изготвено съгласно образеца, подписано и подпечатано от представляващия по закон участника или изрично упълномощено за това лице. Копията на изискуемите документи да са заверени от собственика/ръководителя на физическото или юридическо лице – кандидат за изпълнител на обществената поръчка, или упълномощено от него лице. Възложителят предоставя на всички заинтересовани лица пълен достъп до Документацията за участие, ведно с всички приложения и образци към нея по електронен път на посочения в Публичната покана официален интернет адрес на Община Крушари, а именно: http://www.krushari.bg/, „Профил на купувача” - http://www.krushari.bg/pagelist.php?idd=432, в периода от датата на публикуване на Публичната покана до срока на валидност на публичната покана, а именно 28.08.2014г. Отварянето на офертите ще се извърши на 29.08.2014 г., от 11:00 часа, в Заседателната зала на Община Крушари. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/08/2014