Версия за печат

BG-Силистра

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Силистра, ул.Симеон Велики 33, За: Ирина Николова - мл. експерт "Обществени поръчки", РБългария 7500, Силистра, Тел.: 086 816260, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: Дирекция "Правна"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.silistra.bg/news.php.

Адрес на профила на купувача: http://poruchki.silistra.bg/news.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Осигуряване на преводачески услуги за нуждите на Община Силистра по проект: “Development of transport infrastructure in the cross border area Roseti, Calarasi County – Silistra Municipality" /Развитие на транспортната инфраструктура в трансгранична зона Росети- окръг Кълъраш- Община Силистра/, MIS-ETC Code: 321, договор № 53700/ 04.07.2013, изпълняван по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007 – 2013 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79530000, 79540000

Описание:

Услуги по писмени преводи
Услуги по устни преводи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

съгласно техническа спецификация на Възложителя

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

23724 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Силистра

NUTS:

BG325

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът трябва да отговаря на следните изисквания: 1.Да има сключен договор с Министерство на външните работи за извършване на официални преводи, съгласно Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. 2. Да предложи екип от двама преводачи, които ще се ангажират с изпълнението на настоящата обществена поръчка. Същите трябва да притежават минимум три години професионален опит при извършването на преводи. Изискуеми документи: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2. Пълномощно в оригинал на лицето, което представлява участника, в случай че офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация. 3.Оферта (Обр.1).При участници обединения се прилага копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лице, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия. 4. Декларация за съгласие за подизпълнител (Обр.2) – когато е приложимо. 5.Техническо предложение (Обр.3) 6. Ценово предложение (Обр.4). 7. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а”, „б”, „в”, „г”, „д” и ал. 2, т. 5 от ЗОП. 8. Заверено копие от договор с Министерство на външните работи за извършване на официални преводи, съгласно Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. 9. Списък на екипа преводачи (Обр.6). 10. Биографична справка екип (Обр.7) 11. Декларация - разположение екип (Обр.8). 12. При подписване на договора за обществена поръчка определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/08/2014 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/08/2014