Версия за печат

BG-Борово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Борово, област Русе, ул. "Никола Й.Вапцаров" № 1А, За: Кмет на Община Борово, България 7174, Борово, Тел.: 08140 2253, E-mail: borovo@borovo.org, borovo_op@b-trust.org, Факс: 0817 71774

Място/места за контакт: Община Борово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.borovo.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.borovo.org/bg/news/oporachki.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

«Изработване на Общ устройствен план на Община Борово, област Русе”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71410000

Описание:

Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Етапите за разработване на ОУП са съответно: Етап 1. Проектно-проучвателни работи и изготвяне на подробен опорен план; Етап 2. Изготвяне на Предварителен проект на ОУП, включително Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимост (ОС); Етап 3. Изготвяне на Окончателен проект на ОУП; Етап 4. Изготвяне на Правила и нормативи за приложение на плана. Подробно описание на предмета на поръчката се съдържа в Условията за участие и в Плановото задание за ОУП. Прогнозна стойност на поръчката - до 65000 лв. без ДДС. Финансирането на поръчката ще се извърши съгласно Споразумение №РД-06-135/ 05.08.2014г. за финансиране на изработването на ОУП, между МИП и Община Борово. Всички Документи за участие са достъпни в електронен вид в Профила на купувача в сайта на общината - http://www.borovo.org/bg/oporachki.html от деня на публикуване на Поканата в РОП.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията на Община Борово, област Русе

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Съдържанието на проектно-проучвателните работи (ППР) по всяка фаза се определя от чл. 18 и чл. 19 на Наредба №8 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. Изпълнителят на проекта следва стриктно да изпълнява тези нормативни изисквания за обхвата на ППР и по своя инициатива да включи допълнителни проучвания, имащи отношение към устройственото развитие и планиране на община Борово. Плановото задание изисква изработването на Общ устройствен план на община Борово да се осъществи в съответствие с разпоредбите на чл. 125 и чл. 126 от Закона за устройство на територията, както и чл. 16, ал.1, чл. 17, чл. 18 и чл. 19 от Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показател 1: Срок за изпълнение на поръчката -100 точки - 30 % - тегл. коефицент; Показател 2: Концепция за изпълнение-100 точки - 40 % - тегл. коефицент; Показател 3: Предлагана цена -100 точки - 30 % - тегл. коефицент. Оценката и класирането се извършват в съответствие с Методиката за определяне на комплексна оценка на офертите, утвърдена с настоящата заповед, на база посочените в нея показатели, метод на определяне на комплексна оценка за всяка оферта и начин на класиране на предложенията.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/09/2014 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Обект на поръчката: услуга. Срок на валидност на офертите: 180 календарни дни. Гаранцията за изпълнение на договора - 3% от стойността на договора без ДДС. Минимални изисквания към участниците: 1) Да притежават валидна Застраховка за професионална отговорност по чл.171, ал.1 от ЗУТ или еквивал.; 2) Да са изпълнили успешно най-малко 2 договора за предоставяне на услуги, идентични или сходни с предмета на поръчката; 3) Да разполагат със задължителен състав на екип от ключови експерти. Изискуеми документи в офертата: Подробен списък на документите; Оферта за участие – по обр.; Ценово предложение - по обр.; Техническо предложение – по обр.; Документ за регистрация или ЕИК или докум. за самоличност за ф.л.; Нотариално заверено пълномощно, ако е прилож.; Документ за създаване на обединение, ако е прилож.; Декларация от членовете на обедин. - по обр., ако е прилож.; Декларация по чл.47, ал.9 ЗОП - по обр.; Декларация за уч. на подизпълн. - по обр.; Декларация за съгласие от подизпълн., ако е прилож. – по обр.; Декларация-справка - по обр. за оборота за посл. 3 години и Счетов. Баланси, ОПР и Справки за прих. по видове и иконом.дейности или Декларация -по обр. ако те са публ. в ТР; Застрахователна полица по чл.171, ал.1 ЗУТ с Декларация за удълж. срока; Декларация-справка - по обр. на изпълнени договори за посл. 3 години, придруж. от препоръки; Списък на екипа от експерти с документи за образ. и квалиф. и автобиогра – по обр.; Декларации за разполож- от експ. - по обр.; Декларация за приемане проекта на договор - по обр.; Документ за регистр. по ЗДДС или еквивал. Офертите се подават до Община Борово на адрес: гр. Борово, 7174,обл. Русе, ул.„Н.Вапцаров” №1а до 12:00ч. на 01.09.2014г. Дата на отваряне на офертите: 01.09.2014г. от 13:30ч. в Заседателната зала на общината /ет.2/ при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП. Цялата документация, условия и информация по настоящата поръчка са публикувани и са достъпни в Профила на купувача - http://www.borovo.org/bg/news/oporachki.html.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/09/2014