BG-Добрич

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

община Добричка, улица Независимост № 20, За: инж.Таня Василева Василева - директор УТСОСПООС, Р България 9300, Добрич, Тел.: 058 600889, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dobrichka.bg.

Адрес на профила на купувача: www.dobrichka.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Поръчката включва изготвяне на становище /доклад/ с предложения и изработка на инвестиционни проекти за следните два обекта по обособени позиции: ОП 1 – „Язовири „Смолница 1” и „Смолница 2” – Ремонт на единия язовир и извеждане от експлоатация на втория язовир или извеждане от експлоатация и на двата язовира; ОП2 - Основен ремонт на съществуващ или изграждане на нов мост на общински път DOB 3120 (DOB3119-хижа Батово) км 0+200. ОП1 – В следствие обилните валежи в периода 19-21.6.2014год. се покачва нивото на водата в язовир „Смолница 1”. Образува се „висока вълна” в резултат на която се получава пробив в средната част на язовирна стена. Водите изтичат по естествено дере в язовир „Смолница 2”, който поема водното количество. Предвид предаварийното състояние на язовир „Смолница 2” високата вълна преминава над язовирната стена и обрушва сухия откос. Предмет на поръчката е след обследване да се предложи на възложителя вариант на начин за експлоатация на язовирите и изготвяне на инвестиционен проект. ОП 2 – В следствие обилните валежи в периода 19-21.6.2014год. водите стичащи се от скатовете, разположени в западна посока от Път DOB 3120 (за хижа Батово) са разрушили част от пътната настилка, като са нанесени значителни щети на моста при река Батовска. В близост до моста са отнесени земни маси от площ с размери с 20м на 6м, като дълбочината е около 2,5м. В следствие силата на водния поток и подмиването на основите хоризонталната конструкция /греди и панели/, заедно с настилката са пропаднали с около 60-80см. Крилата на моста са сравнително стабилни. На практика конструкцията на моста е нарушена. Предмет на поръчката е след обследване да се предложи на възложителя проект за ремонт на моста или за събаряне на съществуващия и изграждане на нов мост. Инвестиционните проекти се изработват в съответствие с действащата нормативна уредба – Закон за устройство на територията и приложимите подзаконови нормативни актове. В срок от три работни дни след подписване на договора изпълнителят обосновава пред възложителя предложеното техническо решение, като представя доказателства - /изчисления, схеми, обосновка/. Инвестиционният проект се изготвя по избрания вариант и предава в срок до 26.9.2014год.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71322000, 71322400, 71322300

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения
Услуги по проектиране и конструиране на язовири
Услуги по проектиране и конструиране на мостове


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Проектът се изработва с обхват и съдържание съгласно Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и в съответствие с действащата нормативна уредба – Закон за устройство на територията и приложимите подзаконови нормативни актове и правилата и нормативите за проектиране на съответните съоръжения. Към проекта се прилага пълна количествена и стойностна сметка на предвидените за изпълнение строителни и монтажни работи. Проектите се предават в четири екземпляра на хартиен носител и в електронен вид формат doc или xls – текстовата част, а графичната част в pdf или dxf или cad. ОП 1 – „Язовири „Смолница 1” и „Смолница 2” – Ремонт на единия язовир и извеждане от експлоатация на втория язовир или извеждане от експлоатация и на двата язовира с прогнозна стойност 12200лв без ДДС. Проектът се изготвя по част ХТС и геодезия; при необходимост се прилага и част конструкции. ОП2 - Основен ремонт на съществуващ или изграждане на нов мост на общински път DOB 3120 (DOB3119-хижа Батово) км 0+200 с прогнозна стойност 8400лв без ДДС. Проектът се изготвя по части Конструкции, Пътна, Геодезия, Инженерно геоложко и хидрогеоложко проучване; Оценка за съответствието на част конструкции по чл 142 ал.10 от ЗУТ.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20600 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Добричка:ОП 1 – землище на с.Смолница:ОП 2 – землище на с.Батово

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Инвестиционният проект по приетият вариант се изготвя и предава в срок до 26.9.2014год. 1. Кандидат или участник в настоящата обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо, юридическо лице или екип от проектанти от различни специалности: ОП 1: специалност ХТС или ХМС – пълна проектантска правоспособност /ППП/, специалност Геодезия – ППП; при необходимост специалност Конструкции – ППП; ОП 2: специалност Транспортно строителство с ППП или Конструкции с ППП и Транспортно строителство с ППП или Ограничена проектантска правоспособност; специалност Геодезия с ППП, специалност Геология и хидрология - ППП, Технически контрол по част конструкции; Предложените проектанти следва да са в договорни отношения с участника /без лицето по чл.142 ал.10 от ЗУТ/ . Когато участникът е обединение, изискването важи за обединението като цяло. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването се прилага и за тях в зависимост от дейностите, които ще изпълняват. 2. За доказване на техническите възможности и квалификацията си участниците представят следните документи: 2.1. Списък на проектантите, които ще участват в изготвянето на проекта. Участникът може да предложи едно и също лице по съответната част на проекта, ако лицето отговаря на посочените в документацията изисквания. Списъкът следва да съдържа имената, образованието, професионалния опит и квалификация и каква част ще проектира лицето, както и информация за вида на правоотношението на лицата с участника (трудово, гражданско, друго); Данни за лицето - технически контрол по част конструктивна. 2.2. Удостоверение за пълна проектантска правоспособност по съответните части на проекта. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 2 се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. 2.3. Удостоверение по чл.142 ал.10 от ЗУТ на лицето, упражняващо технически контрол по част конструктивна. 3. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи следните документи: 3.1. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 т.1 от ЗОП, издадени от компетентен орган- свидетелство за съдимост. 3.2. Декларации за липса на обстоятелствата по чл.47 ал.5 от ЗОП. 3.3. Заверено копие от валидна застраховка за професионална отговорност за 2014 г., покриваща минималната застрахователна сума, определена с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството на участника или индивидуални застраховки на проектантите, изготвящи съответните части на проекта.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Всяка оферта отговаряща на изискванията за административно съответствие и допустимост се оценява и получава Комплексна оценка (КО), с която участва в крайното класиране. При оценката на офертите първо се разглежда техническата част, след това финансовата и накрая двете оценки се обединяват в една обща комплексна оценка по формулата: КО = ТО + ФО, където: ТО – техническата оценка на оценяваната оферта, ФО – финансовата оценка на оценяваната оферта. Техническа оценка – Оценката на техническите оферти се извършва от членовете на комисията, в съответствие с методика за оценка, на база представеното от участника Техническо предложение и приложените към него документи, свързани с изпълнението на поръчката-максимална стойност 80т. Отразява се в таблица, в която членовете на комисията, обективират мотивите обосноваващи конкретната оценка. Общата техническа оценка е сума от две оценки по отделни подпоказатели: Подпоказател ТО1 – техническо описание на състоянието на обекта, предмет на обследване и проектиране – максимален брой точки 40, като с 40т се оценява обстойно описание, в което са описани пораженията на съответните елементи /части/ от съоръжението, както и причините довели до настоящото състояние на обектите; изложението е аргументирано, описани са фактите, като са направени съответните изводи и предположения за състоянието на конкретни елементи от съоръженията, предмет на обследване; приложени са материали в подкрепа на изложеното – фотоснимки, схеми и др. ; с 35т. се оценява - предложение, в което са описани пораженията на съответните елементи /части/ от съоръжението, както и причините довели до настоящото състояние на обектите, но описанието не е обстойно, като направените изводи не са достатъчно аргументирани; предположенията за състоянието на конкретни елементи от съоръженията, предмет на обследване са описани без да са аргументирани; приложени са материали в подкрепа на изложеното – фотоснимки и др.; с 5т. се оценява бланкетно /шаблонно/ описание с неаргументирани изводи, които не са обвързани с причините довели до повредите в съоръженията; Подпоказател ТО2 – предложения на участника за възстановяване на експлоатационните характеристики на обекта, предмет на поръчката в резултат от извършения оглед на място - максимален брой точки – 40; като с 40т. се оценява аргументирано изложени варианти за възстановяване на експлоатационните характеристики на съоръженията. Аргументите са обвързани с фактите, установени от извършения оглед на място; ако е предложен само един вариант предложението е аргументирано с достатъчно факти; приложени са материали в подкрепа на изложеното /фотоснимки, схеми, изчисления или др.подобни/; с 35т. - Предложените варианти за възстановяване на експлоатационните характеристики на съоръженията не са аргументирани в достатъчна степен, но е направено обвързване с фактите, установени от извършения оглед на място; приложени са материали в подкрепа на изложеното /фотоснимки и др./ ; с 5т. - Предложените варианти за възстановяване на експлоатационните характеристики на съоръженията са бланкетни /шаблонни/, не са обвързвани с факти, установени на място; Финансова оценка (ФО) – максимална стойност 20т. ФО = [(ФО-мин / ФО-участник ) х 20, където: ФО-мин е минималната цена, предложена от участник допуснат до оценка на офертите, ФО-участник е предложението на оценявания участник по същия показател. На първо място се класира Участникът с най-висока оценка. В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази офертата с най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай, че офертата не може да се определи по този ред, Комисията провежда публично жребий. Неразделна част от документацията на поръчката е Методика за оценка на офертите.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/08/2014 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1.Съдържанието на офертата следва да се представи в запечатан непрозрачен плик, надписан с наименованието на поръчката и името на участника. 2.Офертата следва да съдържа информацията и документите посочени в чл.101 в от ЗОП и съгласно изискванията на Възложителя, както следва: 2.1.Данни за участника, който прави предложението в т.ч.ЕИК, фирмена регистрация; При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 2.2.Техническо предложение 2.3.Ценово предложение; 2.4.Списък на екипа от експерти на участника за изработване на инвестиционния проект, придружен с копие от документа за пълна проектанска правоспособност на членовете на екипа, издаден от КАБ или КИИП за 2014г.; 3.При сключването на договор, определеният за изпълнител е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1 от ЗОП и декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП. Актуални застраховки по чл.171 от ЗУТ на експертите изработващи проекта.Участници, които не представят изискваните документи или не попълнят приложените в документацията образци, съгласно настоящите указания ще бъдат отстранени. Всички документи трябва да са подписани или заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и свеж печат, освен документите, за които са посочени конкретни изисквания за вида и заверката им; Място за подаване на офертите: гр.Добрич, ул. „Независимост” №20, стая 105 - ЦУИ. Неразделна част от настоящата публична покана са образци на документи, публикувани на сайта на Община Добричка на интернет адрес: www.dobrichka.bg. в Раздел „Профил на купувача”.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/08/2014