BG-Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, ул. "Антон Чехов" №3, За: Екатерина Динкова, инж. Владимир Давидков, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 519875, E-mail: vik_bl@avala.bg, Факс: 073 884178

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vikblg.com.

Адрес на профила на купувача: www.vikblg.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на капаци и гривни за канализационни шахти с размери ф600 и ф800 по обособени позиции, както следва: 1-ва обособена позиция: „Доставка на капаци и гривни за канализационни шахти с размери ф600 и ф800 от полимербетон, съгласно Техническа спецификация №1” и 2-ра обособена позиция: „Доставка на капаци и гривни за канализационни шахти с размери ф600 и ф800 от дървесно каучукова смес, съгласно Техническа спецификация №2” Доставките ще се извършват периодично, след предварителна заявка от страна на Възложителя.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44423750

Описание:

Капаци за затваряне на канализационни колектори


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно потребностите на Възложителя. Прогнозна стойност за 1-ва обособена позиция: 35 000 лв. без ДДС; Прогнозна стойност за 2-ра обособена позиция 15 000 лв. без ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Място на доставка - Централен склад на Възложителя в гр. Благоевград.

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изисквания към изпълнението на поръчката: 1.1. Място на изпълнение: франко Централен склад на Възложителя в гр. Благоевград; 1.2. Срок на изпълнение на поръчката: 2 години; 1.3. Начин на плащане: по банков път, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на издаване на надлежно оформена фактура - оригинал, придружена с подписан приемо-предавателен протокол; 1.4. Срок на валидност на офертите: 90 календарни дни, считано от датата за получаване на офертата; 1.5. Срок за доставка на стоките: до 5 работни дни, считано от получаване на писмена заявка от страна на Възложителя, включително и по факс; 1.6. Стоките, предмет на поръчката, да са нови и неупотребявани; 1.7. Стоките, предмет на поръчката да притежават сертификат, удостоверяващ товароносимост на продуктите, съответно клас Д по EN 124 за стоките от 1-ва обособена позиция и клас С по EN 124 за стоките от 2-ра обособена позиция; 1.8. Технически параметри на стоките, предмет на поръчката – съгласно Техническа спецификация №1 и Техническа спецификация №2 - Приложение №4 от документацията за участие. 2.Изисквания към участниците: 2.1. Да бъдат производител или надлежно упълномощен представител на такъв. Всички изисквания за изпълнение на поръчката са посочени в документацията за участие, която е неразделна част от настоящата публична покана и е достъпна на интернет адреса на Възложителя - www.vikblg.com, в раздел Профил на купувача.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/08/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Представената оферта трябва да съдържа следните документи: 1) Представяне на участника по образец от документацията за участие - Приложение 1; 2) Декларация за единен идентификационен код /ЕИК/ съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, или документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, като документът се представя в официален превод, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност; 3) Техническо предложение по образец - Приложениe 2 от документацията за участие; 4) Ценово предложение по образец от документацията за участие, съгласно обособената позиция, за която участникът кандидатства – Приложения 3.1 и 3.2; 5) Сертификат, удостоверяващ товароносимост на продуктите клас Д по EN 124, за стоките от 1-ва обособена позиция и/или Сертификат, удостоверяващ товароносимост на продуктите клас С по EN 124, за стоките от 2-ра обособена позиция; 6)Документ, удостоверяващ, че участникът е производител или надлежно упълномощен представител на производител. 7) Проект на договор по образец на Възложителя. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксеро копия, с гриф "Вярно с оригинала", с подпис и печат от лицето/лицата, които представляват участника, съгласно документа за регистрация. Всички документи в офертата следва да са на български език. При представяне на документи на чужд език, същите следва да са придружени от официален превод на български език. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс. Върху плика се изписва предмета на поръчката и обособената позиция, за която се кандидатства. Офертата се подава в срока, посочен в Публичната покана за обществената поръчка. Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участника оферта, която е представена след обявения в Поканата краен срок или в незапечатан плик, или плик с нарушена цялост. Дата, място и час на отваряне на офертите – 01.09.2014г., 10:00 часа в Заседателната зала на дружеството, на адрес: гр.Благоевград, ул.”Антон Чехов” №3. При сключване на договор, определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/08/2014