Версия за печат

BG-Ямбол

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, ул. "Д-р Петър Брънеков" № 20, За: Василка Стоянова, епублика България 8600, Ямбол, Тел.: 046 661932, E-mail: vik_yambol@abv.bg, Факс: 046 661938

Място/места за контакт: Централно управление на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik-yambol.com.

Адрес на профила на купувача: www.vik-yambol.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на водопроводна арматура, необходима за обезпечаването на текущата дейност на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44115210

Описание:

Оборудване за водопроводни инсталации


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Поръчката ще се изпълнява чрез периодични доставки в количества, определени по предварителни писмени заявки съобразно нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол. Количествата се определят съобразно текущите заявки на Възложителя, регулярно през срока на действие на договора. Общата цена за изпълнение на поръчката се формира на база на единичните цени съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя, по видове и количество заявени изделия и действително изпълнени доставки. Стойността на поръчката се определя в лева, без включен ДДС и не може да надвишава 65 999.99 лева (шестдесет и пет хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и 99 ст.) без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Централен склад на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол

NUTS:

BG343

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците трябва да представят сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на изделията, които са предмет на поръчката със съответните спецификации или стандарти. Предлаганите изделия трябва да отговарят на изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели. Участниците представят също и декларация за съответствие, издадена въз основа на валиден сертификат за съответствие на строителния продукт, издаден от оторизирано лице по Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяването на съответствието на строителните продукти (НСИСОССП). Представените от участника декларации за съответствие трябва да са за изделията, предмет на поръчката. Изисквания към определяне на цената, начина и срока на плащане: Участниците посочват във финансовото предложение цени без включен ДДС; Посочените цени трябва да включват опаковката, както и всички разходи по доставката; Начин и срок на плащане – по банкова сметка на Изпълнителя в срок не по – малък от 60 (шейсет) дни от датата на издаване на фактурата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/08/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всички предложения се представят на български език, без зачерквания и поправки. Документ, чийто оригинал е на чужд език, се представя и в официален превод на български език. Всички представени документи следва да бъдат подписани и подпечатани от участника, а всички страници трябва да бъдат номерирани. Всички представени документи, които не са оригинални следва да бъдат подписани, подпечатани и заверени с “Вярно с оригинала”, а в случаите когато участникът представя документ, чийто оригинал не притежава, същият следва да бъде заверен с “Вярно с копието, притежавано от ………..”. Срокът на действие на договора е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на сключването му или до достигане на сумата по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП . Цената е твърда и непроменяема през целия срок на действие на договора. При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Офертата трябва да съдържа: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника; 2. Заявление за участие /Оферта/ с подпис и печат на участника - по образец. Подписва се от представляващия/те дружеството съгласно регистрацията или от упълномощено от него/тях лице/а, като се прилага съответното пълномощно; 3. Копие от документ за регистрация на участника или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност. Чуждестранните лица представят еквивалентен документ на удостоверението за актуално състояние, издаден от съдебен или административен орган на държавата, в която са установени в официален превод; 4. Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на изделията, които са предмет на поръчката със съответните спецификации или стандарти; 5. Становище за хигиенно – токсикологична безопасност, издадено от Министерство на здравеопазването за използване на материалите в питейното водоснабдяване; 6. Декларация за съответствие, издадена въз основа на валиден сертификат за съответствие на строителния продукт, издаден от оторизирано лице по Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяването на съответствието на строителните продукти (НСИСОССП); 7. Описание на техническите характеристики на изделията, които са предмет на поръчката и ще се доставят (Представяне на каталози); 8. Административни сведения за участника – по образец; 9. Техническо предложение -по образец; 10. Ценово предложение - по образец. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, като техническото и ценовото предложение трябва да са отделно. Офертата се подава лично, по пощата или чрез куриерска служба в деловодството на “ВиК” ЕООД на адрес: гр. Ямбол 8600, ул. “Д-Р П. Брънеков” № 20. Върху плика да се посочи предмета на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Допълнителна информация и образци на документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес. Отварянето на офертите ще се извърши на 29.08.2014г. в 14:00 часа в конферентната зала № 2 на централното управление на "ВиК" ЕООД - Ямбол, ул. "Д-р Петър Брънеков" № 20. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/08/2014