Версия за печат

BG-Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, ул."Антон Чехов" №3, За: Екатерина Динкова, инж.Владимир Давидков, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 519875, E-mail: vik_bl@avala.com, Факс: 073 884178

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vikblg.com.

Адрес на профила на купувача: www.vikblg.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на смазочни масла и антифриз, съгласно спецификация на възложителя. Доставяните смазочни материали да отговарят на посочените в спецификацията на Възлжителя стандарти. Изискванията за изпълнението на поръчката и образците на документи, които са неразделна част от настоящата публична покана, са достъпни на адреса на профила на купувача: www.vikblg.com.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09211000, 09211100

Описание:

Смазочни масла и препарати
Моторни масла


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставките се изпълняват след заявки на Възложителя за видове и количества в съответствие с експлоатационната необходимост и финансовата му обезпеченост.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Франко Централен склад на Възложителя.

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изисквания към изпълнението на поръчката: 1.1. Място на изпълнение – Доставките на стоките ще се извършват франко Централен склад на Възложителя. 2.1. Прогнозна стойност на поръчката: 50 000 лв. без ДДС; 3.1. Срок на изпълнение на поръчката: 2 години; 4.1. Начин на плащане: по банков път, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на издаване на надлежно оформена фактура – оригинал за извършена доставка, придружена с приемо-предавателен протокол; 5.1. Срок на валидност на офертите - 60 календарни дни, считано от датата за получаване на офертата; 6.1. Срок за доставка на стоките – до 5 работни дни, считано от направена заявка от страна на Възложителя. 2. Изисквания към участниците: 2.1.Да бъдат производители или надлежно упълномощени представители/ дистрибутори на такива; 2.2. Да приемат за своя сметка отработените смазочни материали, съгласно изискванията на чл.8 от ЗУО, в изпълнение на което да притежават разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО за съответната дейност. 2.3. Доставяните смазочни материали да отговарят на посочените в спецификацията на Възложителя стандарти. 2.4. Да извършват доставките със собствен или нает транспорт франко Централен склад на Възложителя. 2.5. Да представят сертификат за съответствие ISO 9001:2008 на производителя или еквивалентен по обхвата на поръчката. 2.6. Да предложат цена за всяка номенклатурна единица от образеца на ценовата оферта. Всички изисквания за изпълнение на поръчката са посочени в документацията за участие, която е неразделна част от настоящата публична покана и е достъпна за участниците на интернет адреса на Възложителя - www.vikblg.com, в раздел Профил на купувача.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Методиката за оценка на офертите е посочена в "Указания за участие", неразделна част от настоящата публична покана.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/08/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Представената оферта трябва да съдържа следните документи: 1) Представяне на участника по образец от документацията за участие - Приложение 1; 2) Декларация за единен идентификационен код /ЕИК/ съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, или документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, като документът се представя в официален превод на български език, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност; 3)Техническо предложение по образец от документацията за участие - Приложение 2; 4) Ценово предложение по образец от документацията за участие – Приложение 3; 5) Сертификат на производителя за внедрена система за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент; 6) Оторизационен документ, удостоверяващ, че участникът е производител или надлежно упълномощен представител на такъв 7) Документ, издаден на участника по чл. 35 от ЗУО за съответната дейност (разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ) за типа отпадък – отработени масла; 8) Образец на договор. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксеро копия, с гриф "Вярно с оригинала", с подпис и печат от лицето/лицата, които представляват участника, съгласно документа за регистрация. Всички документи в офертата следва да са на български език. При представяне на документи на чужд език, същите следва да са придружени от официален превод на български език. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс. Върху плика се изписва предмета на поръчката. Дата, място и час на отваряне на офертите – 28.08.2014г., 10:00 часа в Заседателната зала на дружеството, на адрес гр.Благоевград, ул.”Антон Чехов” №3. При сключване на договор, определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/08/2014