BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българска народна банка, пл. "Княз Александър I" № 1, За: Сава Добрев - по предмета на поръчката - 02 91453411, Димитър Павлов- по процедурата - 02 91451517, Р България 1000, София, Тел.: 02 91451517, E-mail: Pavlov.D@bnbank.org, Факс: 02 91451459

Място/места за контакт: София, пл. "Княз Александър I" № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bnb.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставки и дейности за радиационен контрол и дистанционно наблюдение на обекти на БНБ.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

35100000

Описание:

Оборудване за авариини ситуации и осигуряване на безопасност


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Приложение № 1 - "Техническа спицификация за доставки и дейности за радиационен контрол и дистанционно наблюдение на обекти на БНБ”

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Плевен, гр. Трявна, гр. Луковит и на ул. "Московска" № 7.

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Наличие на валиден сертификат за система за управление на качеството ISO 9001:2008, отнасящ се до предмета на поръчката; 2. Оторизация от производителя/производителите на оборудването (в случай, че са различни от участника в процедурата): - за правото за продажба на оборудването на територията на Република България; - за правото за извършване поддръжка на доставеното оборудване; - за съвместимост на оборудването с изградената на територията на Република България Автоматизираната информационна система за радиационен мониторинг (АИСРМ).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Обща цена за изпълнение на поръчката - тежест - 60 т.; 2. Гаранционен срок на оборудването - 30 т.; 3.Срок за изпълнение на поръчката - 10 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/08/2014 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи, които да представят участниците в офертата си: 1. Единен идентификационен код (ЕИК) или удостоверение за актуално състояние (извлечение от Търговския регистър); 2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което да съдържа кратко описание за изпълнението на поръчката относно (свободен текст) и приложени: - валиден сертификат за система за управление на качеството ISO 9001:2008, отнасящ се до предмета на поръчката; - Оторизационно писмо от производителя/производителите на оборудването, предмет на поръчката (в случай, че са различни от участника в процедурата) удостоверяващо правото за продажба на оборудването на територията на Република България; - Оторизационно писмо от производителя/производителите на оборудването (в случай, че са различни от участника в процедурата) удостоверяващо правото за извършване поддръжка на доставеното оборудване. - Оторизационно писмо от производителя/производителите на оборудването (в случай, че са различни от участника в процедурата) за съвместимост на оборудването с изградената на територията на Република България Автоматизираната информационна система за радиационен мониторинг (АИСРМ). 3. Ценово предложение по образец на възложителя; 4. Попълнена и подпечатана оферта, съгласно образеца, представен от възложителя; Документите следва да се представят в една от следните форми: оригинал или заверени копия „вярно с оригинала”, подпис и печат на представляващия/щите дружеството или от упълномощен негов/техен представител, като се прилага съответното пълномощно. Средствата за изпълнение на поръчката са от бюджета на БНБ. Офертата следва да бъде представена в един непрозрачен запечатан плик на гише № 54 в Оперативния салон на БНБ на адреса, посочен от възложителя в раздел I. Офертата следва да бъде надписана по следния начин: Оферта за участие в обществена поръчка по чл. 14 ал. 4, т.2 и предмет: „Доставки и дейности за радиационен контрол и дистанционно наблюдение на обекти на БНБ”. Първото заседание на комисията е открито и ще се проведе на 29.08. 2014 г. от 10.00 часа в сградата на БНБ, пл. "Княз Александър I" № 1. Представителите на участниците следва да са писменно упълномощени за участие в заседанието. Избраният за изпълнител участник следва да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 1% от стойността на поръчката без включен ДДС, съгласно условията на проекта на договор. Допълнителна информация, свързана с поръчката, участниците могат да получат на "профила на купувача" на интернет адрес: www.bnb.bg ЗАБЕЛЕЖКА: Българската народна банка е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния Управител. Предоставените от Вас доброволно лични данни се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и възникване на договорните отношения. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на Закона за защита на личните данни. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните Ваши лични данни.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/08/2014