Версия за печат

BG-Пазарджик

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

РЗОК Пазарджик, гр. Пазарджик, ул.”11-ти август” № 2, За: Диана Гатева, Ласка Джонева, България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 402103, E-mail: pazardjik@nhif.bg, Факс: 034 402107

Място/места за контакт: гр. Пазарджик, ул.”11-ти август” № 2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/110.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК Пазарджик. Кандидатите трябва да разполага с необходимата материално-техническа база за извършване на следните видове услуги: - Външно измиване на лек автомобил; - Вътрешно почистване на лек автомобил; - Цялостно (външно и вътрешно) почистване на лек автомобил; - Пране на тапицерията на лек автомобил; - Измиване на двигател на лек автомобил

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50112300

Описание:

Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Услугите по комплексно измиване и почистване обхващат 1 лек автомобил, подробно описан в раздел IV на техническите изисквания и указания за офериране на възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

600 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Пазарджик

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Кандидатите трябва да разполагат с необходимата материално-техническа база за извършване на следните видове услуги: - Външно измиване на лек автомобил; - Вътрешно почистване на лек автомобил; - Цялостно почистване на лек автомобил; - Пране на тапицерията на лек автомобил; - Измиване на двигател на лек автомобил. 2. Услугите по т. 1 трябва да се извършват с качествени материали и консумативи, собственост на изпълнителя. 3. Кандидатите следва да имат възможност да извършват видовете услуги по т. 1 в работни дни от 9:00 до 17:30 ч., както и в почивни и празнични дни, съобразно установеното работно време на кандидата. 4. Срок за приемане за обслужване на автомобилите: 4.1. Без предварителна заявка - до 40 минути след пристигане на автомобила на територията на автомивката; 4.2. С предварителна заявка – до 20 минути след пристигане на автомобила на територията на автомивката; 4.3. Заявките ще се извършват от упълномощено длъжностно лице по договора или от водача на съответното превозно средство по факс, телефон или електронна поща. 5. Периодичността на посещенията на автомивката и видовете услуги по т. 1, които възложителят желае да ползва ще са съобразно неговите конкретни нужди и в рамките на определените за целта бюджетни средства. 6. Кандидатите трябва да разполагат със собствена или наета автомивка в която ще се извършват услугите – предмет на настоящата обществена поръчка. Автомивката трябва да се намира на територията на гр. Пазарджик, на разстояние не повече от 5 км. от сградата на РЗОК Пазарджик - ул. "11-ти август" № 2. Пълно описание на изискванията на Възложителя за извършването на услугата се съдържа в Раздели № IV, V, VI, VII от Техническите изисквания и указания за офериране, които са неразделна част от публичната покана.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/09/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съдържанието на офертата включва задължително Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 към поканата. Офертите се представят всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч. до обявения срок в деловодството на РЗОК Пазарджик: гр. Пазарджик, ул. "11-ти август"№ 2, лично, чрез куриерска фирма или по пощата чрез известие за доставяне. Неразделна част от настоящата публична покана са утвърдените от Възложителя Технически изисквания и указания за офериране, Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 които са на разположение на оферентите на посочения в раздел I на поканата интернет адрес

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/09/2014