Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА "Проф. д-р Димитър Табаков", гр. Сливен, кв. Сини камъни, За: Лиляна Кирилова Тодорова, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 0878 768020, E-mail: itsliven@abv.bg, Факс: 044 667469

Място/места за контакт: гр. Сливен, кв. Сини камъни

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://pgisliven.com/.

Адрес на профила на купувача: http://pgisliven.com/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изпълнителят е длъжен да извърши реконструкция и ремонт на санитарни възли в сградата на ПГ по Икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" гр. Сливен, кв. "Сини камъни", съгласно приложените към документацията количествени сметки, като същите след реконструкцията и ремонта ремонта да отговарят на нормативните изисквания за новото им предназначение.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000, 45454000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи по преустройство


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Ремонт на санитарни възли в сградата на ПГ по Икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" гр. Сливен, кв. "Сини камъни", съгласно приложена количествена сметка.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

72668 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Сливен, кв. Сини камъни

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1. 2. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за Търговския регистър - за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност. 3. Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС - при наличие на такова. 4. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката - Образец № 3. 5. Ценово предложение - Образец № 4 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а" до „д" и ал. 5, т. 1 от ЗОП - Образец № 5 - попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към настоящата документация. В пояснение към декларацията подробно е описано за кои лица се отнася. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представят и в превод на български език. 7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП - Образец № 6 - 8. Документи доказващи икономическото и финансово състояние на участника, съгласно чл. 50, ал. 1 от ЗОП: 8.1. Копие на валидна застрахователна полица по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството, придружена с декларация от участника, че ако по време на действието на договора застраховката изтече, то действието й ще бъде подновявано през срока на договора /свободна форма/. 9.Документи доказващи техническите възможности и квалификацията на участника, които задължително включват: 9.1. Копие от удостоверението за регистрация в Централния професионален регистър на строителя с обхват на вписвания първа група, IV категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, придружен с валиден талон за 2014 г. Списък на техническите лица (ръководни служители и лицата, които отговарят за извършването на СМР), включително на отговарящите за контрола на качеството, които ще използва за извършване на строителството - свободна форма 10. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива), по образец Образец № 7. Забележка: За всеки подизпълнител се подава отделна декларация. 11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по образец Образец № 8. Забележка: Декларацията се подава от всеки подизпълнител. 12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд - Образец № 9. Забележка: необходимата информация за закрила на заетостта и условията на труд може да бъде получена от Изпълнителна Агенция „Главна инспекция по труда". 13. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 10; 14. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли документите приложени в офертата, в случай че няма/т представителни функции. 15. Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценката на всяко предложение се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести по формулата: 1. Цена за изпълнение на строително-монтажните работи, съгласно приложената в конкурсната документация количествена сметка - кт1 = 0,50; 2. Качество на представения подробен план график за изпълнение на СРР и план за организация на СРР и предложение за рационално разположение на санитарните възли, като то трябва да съдържа разполагането им в съществуващото пространство и разделянето им на мъжки, дамски и със специално предназначение (за инвалиди) - кт2 = 0,40; 3. Срок за изпълнение на поръчката - кт3 = 0,10; К = К1 х кт1 + К2 х кт2 + К3 х кт3 където: от К1 и К2 са критериите за оценка на офертата, в т.ч.: К1 – оценка на цената за изпълнение на строително-ремонтните работи съгласно приложената количествена сметка; К2 – Качество на представения подробен план график за изпълнение на СРР, план за организация на СРР и рационално разположение на санитарните възли, като то трябва да съдържа разполагането им в съществуващото пространство и разделянето им на мъжки, дамски и със специално предназначение (за инвалиди) като тежестта на оценката на трите компонента в тази оценка е по равно; К3 – оценка на предложения срок за изпълнение на поръчката. Забележка: Срока за изпълнение на поръчката не може да бъде по - дълъг от 30 дни. Срока за изпълнение трябва да бъде реалистичен и обвързан с предложения от участника брой работници и необходима техника за извършване на строителството. кт1, кт2, кт3 са коефициентите за тежестта на съответния критерий. К = К1 х 0,50 + К2 х 0,40 + К3 х 0,10 Забележка: Получената оценка за всеки критерий се закръглява с точност до 0.01. Оценка на цената за изпълнение на строително-монтажните работи, съгласно приложената в конкурсната документация количествено-стойностна сметка Резултатът на конкретния участник по този критерий се изчислява, както следва: К1 = минимална предложена цена за изпълнение на СМР от участниците в конкурса х 100т./ предложена цена за изпълнение на СМР от конкретния участник Забележка: Предложената цена от участник е общата сума за изпълнение на всички дейности, включени в количествената сметка. Минимално предложената цена е тази с най-ниска стойност. к2 - качеството на предлагания подробен план график за изпълнение на СРР, план за организация на СРР и рационално разположение на санитарните възли, като то трябва да съдържа разполагането им в съществуващото пространство и разделянето им на мъжки, дамски и със специално предназначение (за инвалиди) като тежестта на оценката на трите компонента в тази оценка е по равно се оценява от 0 до 100 т. в зависимост от неговото съответствие с поставените от Възложителя критерии. Оценка на предложения срок за изпълнение (в дни) Резултатът на конкретния участник по този критерий се изчислява, както следва: К3 = предложения срок за изпълнение предложен от конкретния участник х 100т./ максималния предложен срок за изпълнение от участниците в конкурса Забележка: Срока за изпълнение, който предлага участника, не може да бъде по-голям от максималния срок за изпълнение, който Възложителя е посочил в поканата (30 дни). Класирането на офертите се извършва по възходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока оценка. Забележка: За всяка подадена оферта се изготвя комплексна оценка, която става неразделна част от протокола на комисията.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/08/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за поръчката може да бъде намерена на профила на купувача на интернет адрес: http://pgisliven.com/

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/08/2014