Версия за печат

BG-Берковица

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Берковица, пл. Йордан Радичков 4, За: Ваньо Андреев, България 3500, Берковица, Тел.: 0953 89130, E-mail: ob@berkovitsa.com, Факс: 0953 88405

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.berkovitsa.bg.

Адрес на профила на купувача: www.berkovitsa.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Приготвяне и доставка на готова храна за деца и възрастни по обособени позиции за нуждите на ДДМУИ-гр. Берковица и ДДЛРГ „Люба Тенева” – гр. Берковица

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15894200

Описание:

Приготвени ястия


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обемът на доставките на храна ще бъде в зависимост от нуждите на възложителя през периода на изпълнение на договора. Възложителят не поема задължение да заявява доставки на храна, в случай, че такава нужда не е конкретно възникнала. Изпълнителят по договора не може да претендира каквото и да било обезщетение за това, че не са му е възложени доставки

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

45500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Берковица

NUTS:

BG312

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

2.2. Не могат да подават оферта участници, при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или със служители на ръководна длъжност в неговата организация или които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси по смисъла на чл. 47, ал. 5 от ЗОП или са осъждани за престъпления посочени в чл.47, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 2.3. Не може да участва в процедурата чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП или някое от посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП. - Когато законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, не предвижда включването на някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП или някое от посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, в публичен безплатен регистър или предоставянето им служебно и безплатно на възложителя, при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи: - документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, издадени от компетентен орган, или - извлечение от съдебен регистър, или - еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. - Когато в държавата, в която кандидатът или участникът е установен, не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. - Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен. - Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5 и 11, които са на чужд език, се представят и в превод. 2.4. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението представят нотариално заверено споразумение/договор/. Споразумението/договора/ трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението на договора; че се определя лице или лица, които представляват обединението и имат право да го задължават, да получават указания за и от името на обединението; че всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Споразумението следва да съдържа клаузи, от които да е видно какво е разпределението на дейностите на отделните съдружници, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за обществената поръчка. Когато в договора не е посочено лицето, което представлява обединението участниците представят и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, б. «а» и «б» от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, документите по чл.56, ал.1, т. 1, б. «в» и т.4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор, а декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство или услуги. Продължава в поле "Допълнителна Информация"

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/08/2014 16:45

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 2.5. Участниците могат да предлагат без ограничения ползването на подизпълнители. 2.5.1. За подизпълнителите се прилагат изискванията по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП, за което подизпълнителите представят декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП. 2.5.2. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение само с подизпълнителите, посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка. - Изпълнителите нямат право дасключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП; - Изпълнителите нямат право да възлагат изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители; - Изпълнителите нямат право да заменят посочен в офертата подизпълнител, освен когато: а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП; б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение; в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, включително в случаите по чл. 45а, ал. 6 от ЗОП. - В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл. 45а, ал. 2. - Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. - Не е нарушение на забраната по чл. 45а, ал. 2, т. 2 и по ал. 4 доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно – от договора за подизпълнение. - Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 45а, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и при нарушаване на забраната по ал. 4 в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на чл. 45а, ал. 1 – 5. 2.5.3. Възложителят приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя. - При приемането на работата изпълнителят може да представи на възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя. - Възложителят извършва окончателното плащане по договор за обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на ал. 1. -Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка е длъжен да заяви в офертата си, дали при изпълнението на поръчката ще ползва подизпълнители и какъв ще бъде делът, видът и процента на участие на подизпълнителите в изпълнението на поръчката. Възлагането на работи/задачи на подзипълнители е допустимо само, ако участникът приеме, че отговаря за действията и/или бездействията на всеки от подизпълнителите като за свои действия и/или бездействия. Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/08/2014