Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" №1, За: Дилян Стойков, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611123, E-mail: dstoikov.73@gmail.com, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Обзавеждане на „Център за детско психично здраве”, в това число „Синя стая” с местонахождение - бивша III – та поликлиника, гр. Сливен”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39100000

Описание:

Мебелировка


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Списък на обзавеждане за „Синя стая” – две помещения: детски столчета в два размера без остри ръбове - 2 детска масичка със заоблени ръбове - 1 бр.; посетителски столове (кожа) - 16 бр.; удобен диван – двойка, фотьол и ниска масичка - 1 бр.; шкаф за играчки (1300/900/450 мм) - 1 бр. детска къща с малки кукли - 1 бр.; заседателна маса (1000/700/750 мм) - 4 бр.; плот за изслушване (работна маса – 1000/700/750 мм)- 4 бр.; поставка за компютър- 2 бр.; пердета с детски мотиви - 6 кв.м; килим с детски мотиви 160/240 см - 2 бр.; Обзавеждане за „Център за детскох психично здраве”: комбинирани работни бюра със заключване (1400/600/750 мм) - 8бр.; работни офис столове - 8 бр.; шкафове за документи (1000/2000/450) - 8 бр.; права закачалка за фоайе - 3 бр.; посетителски столове (плат) - 15 бр.; шкафове за играчки с рафтове за книги (1000/1600/450 мм) - 5 бр.; диван двойка - 3 бр.; ниска масичка (900/600/500 мм)- 3 бр.; психомоторни модули за игра -тухлички 25/12.5/8 см – 10 бр.; паралелепипед 300/300/600 мм – 2 бр.; правоъгълен мост 60/30/30 см – 2 бр.; половин луна – 2 бр.) - 16 бр.; килим с детски мотиви 160/240 см - 1 бр.; медицинска кушетка - 1 бр.; маси за разговор (1000/800/750 мм) - 2 бр.; огледала над мивки в санитарни възли (60/60 мм с ПДЧ – основа) - 3 бр.; държачи за течен сапун - 3 бр.; държачи за хартия за ръце - 3 бр.; държачи за тоалетна хартия - 3 бр.; кошчета за боклук за санитарни възли (ПВЦ) - 4 бр.; кошчета за боклук за офис (метално) - 12 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

9200 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Сливен, бивша III - та поликлиника

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си всеки участник представя следните документи: 1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1; 2. Техническо предложение - Образец № 2;3. Ценово предложение - Образец № 3;4. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б. „д” и ал. 5 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 4, от лицата посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.5. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:Участникът представя следните документи:5.1. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка – Образец № 5.Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.Минимални изисквания: Всеки участник трябва да е изпълнил поне 1 (една) еднаква или сходна доставка с предмета на поръчката.Забележка: Еднаква или сходна доставка с предмета на поръчката е доставка, включваща монтаж на мебели. 6. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители и писмено съгласие от подизпълнителите – свободни форми.7. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 6;8. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции.9.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележки:Към документацията е приложен Проект на договор - Образец № 7, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т. 3.4, т. 3 Съдържание на офертата, от документацията за участие.Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т. 3 Съдържание на офертата, от документацията за участие, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1 и т. 2, от ЗОП. Съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.Съгласно чл. 51а от ЗОП участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Показател К1 – Предложена цена - 40 точки; 2.Показател К2 - Срок за изпълнение на обществената поръчка, след получена заявка от Възложителя - 40 точки; 3.Показател К3 - Срок за реакция, след уведомяване за повреда - 20 точки. Комплексната оценка (КО) на офертите, се получава като сбор от оценките по отделните показатели, по следната формула: К = К1+ К2 + К3, където Показател К1 – „Предложена цена” - тежест 40 точки (максималният брой точки по този показател е 40 точки), определен по следната формула: ПЦ (минимум лева) К1 = ---------------------------- * 40 ПЦ (участник) където „ПЦ (минимум лева)” е най-ниската предложена цена, а „ПЦ (участник)” е предложената обща стойност, от оценявания участник по този показател. Участникът с най - ниска предложена обща стойност получава най-висок брой точки, а за всеки следващ участник броя точки се намалява съобразно стойностите, определени по цитираната формула. Показател К2 – Срок за изпълнение на обществената поръчка, след получена заявка от Възложителя - тежест 40 (максималният брой точки по този показател е 40 точки), определен по следната формула: С минимум К2 = ---------------------- * 40 С (участник) където: „С минимум” е най-краткият предложен срок за изпълнение на обществената поръчка, след получена заявка, от Възложителя, а „С (участник)” е предложеният срок за изпълнение на обществената поръчка, след получена заявка от Възложителя, от оценявания участник. Участникът, предложил минимален срок за изпълнение на обществената поръчка, след получена заявка, от Възложителя, получава максимален брой точки, а за всеки следващ участник броят точки се определя съобразно съотношението между стойностите, определени по цитираната формула. Показател К3 – Срок за реакция, след уведомяване за повреда - тежест 20 (максималният брой точки по този показател е 20 точки), определен по следната формула: СП минимум К3 = ---------------------- * 20 СП (участник) където: „СП минимум” е най-краткият предложен срок за реакция, след уведомяване за повреда, а „СП (участник)” е предложеният срок за реакция, след уведомяване за повреда, от оценявания участник. Участникът, предложил минимален срок за реакция, след уведомяване за повреда, получава максимален брой точки, а за всеки следващ участник броят точки се определя съобразно съотношението между стойностите, определени по цитираната формула. Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Максималният брой точки, който може да получи един участник е 100. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока оценка (КО) на офертата. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най - ниска цена. При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна стойност и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. Ако и оценките по този показател са равни тогава комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/08/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Валидността на офертите е 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Източник на финансиране: Обществената поръчка ще се финансира със средства предоставени от УНИЦЕФ. Място за получаване на офертите:Офертите се подава в Център за административни услуги - деловодство, Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана. Дата, час и място на отваряне на офертите: 20.08.2014 г., 16:50 часа, в стая № 19, в сградата на Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1. Преди сключване на договор класираният на първо място участник, представя:документ/и, издаден/и от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б. "а" до б. "д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП. Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/08/2014