Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" №1, За: инж. Иван Димитров, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611311, E-mail: eng.ivandimitrov@gmail.com, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Комплексна консултантска услуга (строителен надзор и инвеститорски контрол) на обект „Основен ремонт и реконструкци на зала „Сливен“, гр. Сливен“ Възлаганата в настоящата обществена поръчка консултантска услуга – строителен надзор и инвеститорски контрол е част от проект, който има за цел извършването на основен ремонт и реконструкция на зала „Сливен“, град Сливен. Общата цел на настоящата обществена поръчка е осигуряване на ефективен и качествен строителен надзор и инвеститорски контрол върху строително-монтажните дейности, необходими за изпълнението на проекта. Предметът на поръчката е осъществяване на комплексна консултантска услуга. Осъществяването на комплексната консултантска услуга включва: •Упражняване на строителен надзор върху изпълняваните на обектите СМР в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, включително надзор върху съставяните при строителството актове и протоколи по ЗУТ и изготвяне на окончателен доклад по чл. 168 ал. 6 от ЗУТ; • Проверка на доставяните на обекта материали и оборудване за съответствие с нормативните и други приложими изисквания и разрешаване влагането им в строежите; •Упражняване на технически контрол на част „Конструктивна”; •Изпълняване на функциите на контрол като представител на Възложителя за управление на строителния процес, ежедневен контрол на изпълняваните СМР като качество и количество и актуване на изпълнените количества СМР. Административно съдействие и представляване на Възложителя при съгласуване на проекти, свързване към мрежи на техническата инфраструктура и разрешаване ползването на обектите; •Изготвяне на технически паспорти на обекта съгласно чл. 176б от ЗУТ •Изпълняване функциите на консултант на Възложителя за изготвяне на периодичните доклади на донорите на проектите, контрол върху графиците, паричните потоци и други дейности по управление на инвестиционните проекти; •Изпълнение на административните изисквания към дейността на строителите-изпълнители по обществените поръчки за СМР с възложител Община Сливен, съгласно приложимата нормативна уредба, техническите спецификации към документациите за участие в мини процедурите и други Консултантът е длъжен да упражнява контрол като представител на Възложителя като обхватът на възложените функции включва: Контрол на СМР по количество и цени; изготвяне на различни справки, изисквани за строежа; координиране работата между участниците в инвеститорския процес, а именно: строител, проектант, консултант, възложител и инвеститорски контрол; контрол върху ценообразуване на строителни и проектно-проучвателни работи при необходимост; контрол на необходимата документация за извършваната работа; сътрудничество с общинските органи, РДНСК и други контролиращи органи; организация на съгласувателните режими с държавни и общински институции и експлоатационни предприятия; организиране на експертизи и допълнителни ППР при необходимост; При поява на непредвидени и допълнително възникнали СМР подписва тристранен протокол с изпълнител и проектант и незабавно изготвя доклад за възлагането им до Възложителя, придружен с протокола и нова оферта с анали на предложените цени; Консултантът е длъжен да извършва периодичен отчет на реализираните СМР; организация на приемо-предавателните процедури, в това число подписване на приемо-предавателен протокол (бившия Акт образец 19), отразяващ предвидените количества по оферта. Консултантът е длъжен при поискване на информация от Възложителя за изпълнението на обекта да му я представи незабавно.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71521000, 71247000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството
Контрол на строителните работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Възлаганата в настоящата обществена поръчка консултантска услуга – строителен надзор и инвеститорски контрол е част от проект, който има за цел извършването на основен ремонт и реконструкция на зала „Сливен“, град Сливен. Общата цел на настоящата обществена поръчка е осигуряване на ефективен и качествен строителен надзор и инвеститорски контрол върху строително-монтажните дейности, необходими за изпълнението на проекта. Подробна информация за обществената поръчка се съдържа в Техническата спецификация – Приложение № 1.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен, гр. Сливен, зала "Сливен"

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си участника представя следните документи:1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1;2.Техническо предложение - Образец № 2;3. Ценово предложение - Образец № 3;4. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б. „д” и ал. 5 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 4, от лицата посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.5. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:Участникът представя следните документи:5.1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга – Образец № 5.Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.Минимални изисквания: Всеки участник трябва да притежава признат опит в строителния надзор и инвеститорския контрол и да е изпълнил поне 1 (една) еднаква или сходна услуга с предмета на поръчката. Забележка: Еднаква или сходна услуга с предмета на поръчката е услуга за строителен надзор и инвеститорски контрол на сгради.5.2. Декларация посочваща образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на инженерно-техническия състав на участника, включително отговорника по качеството, които ще използва при изпълнение на поръчката – свободна форма;Минимални изисквания: Всеки участник трябва да разполага с инженерно-технически персонал за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на консултантската услуга, включително за осигуряване на контрола на качеството, свързани с предмета на обществената поръчка, включващ ръководен екип от специалисти, който ще отговаря за изпълнението на обществената поръчка, с необходимите квалификация и професионален опит.Минимални изисквания към инженерно-техническия персонал:Консултантът е длъжен да упражнява строителен надзор и извършва координация при изпълнение на строителството на обекта чрез технически правоспособни лица, съгласно действащата нормативна уредба за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор. Ключовите специалисти на консултанта трябва да бъдат на обекта, съгласно изработен и представен от консултанта график на ангажираност на ключовите специалисти по време на целия строителен период. Консултантът трябва да предвиди участието им и след завършване на строителните работи, по време на гаранционния срок за съобщаване на дефекти.Задължителният минимален състав на екипа трябва да включва ключови специалисти в областите, покриващи предмета на поръчката, както следва:1. Ръководител на екип:1.1. Висше техническо образование, образователно квалификационна степен магистър по ПГС или еквивалентно;1.2.професионален опит - не по-малко от 5 (пет) години в упражняване на строителен надзор;2.Отговорник по контрола на качеството и по безопасни условия на труд: 2.1.професионален опит-мин. 2 години на подобна позиция.3.Инженерно–техническия състав определен за надзор на строителството на обекта да е от минимум 5 специалиста, с образователна степен магистър и професионален опит не по-малко от 3 (три) години. Инженерно – техническият състав може да включва лица извън основния списък на правоспособни лица на консултанта.5.3.Декларация свободна форма, че отговаря на изискването на чл. 166, ал. 3 от ЗУТ.Мин. изисквания: Всеки участник трябва да отговаря на изискването на чл.166, ал.3 от ЗУТ консултантът не може да сключва договор за строителен надзор за строежи, за които той или наетите от него по трудово правоотношение физически лица са строители и/или доставчици на машини, съоръжения, технологично оборудване, както и свързаните с тях лица по смисъла на ТЗ.Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести по следната формула: КО = ТП+ФП Където: КО е Комплексна оценка, ТП е Технически показатели, ФП е Финансов показател. Техническите и финансовият показатели се определя по следния начин: ТП=ТП1+ТП2+ТП3 1.Технически показатели /ТП/ - тежест на показателя в оценката /максимален брой точки/ -70 точки, в т.ч.: 1.1.ТП1 - Брой отчети за напредъка на СМР, предложени от участника - тежест на показателя в оценката /максимален брой точки/ - 35 точки; 1.2.ТП2 Срок за съставяне на технически паспорт за строежа - тежест на показателя в оценката /максимален брой точки/ - 15 точки; 1.3.ТП3 - Срок за изработване на окончателен доклад за строежа - тежест на показателя в оценката /максимален брой точки/ - 20 точки. 2.Финансов показател /ФП/ - Предложена цена - тежест на показателя в оценката /максимален брой точки/ - 30 точки. ТП1 = ТП1 i : ТП1 max х 35, където: ТП1i e брой отчети за напредъка на СМР, предложен от конкретния участник; ТП1max e максималния брой отчети за напредъка на СМР, предложен от някой от участниците; *Забележка: Оферирания брой отчети по показател ТП1 следва да бъде реално изпълним и съобразен с обема на СМР дейностите на обекта. ТП2 = ТП2 min : ТП2i х 15, където: ТП2i e срока за съставяне на технически паспорт за строежа, предложен от конкретния участник; ТП2min e минималния срок за съставяне на технически паспорт за строежа, предложен от някой от участниците; ТП3 = ТП3 min : ТП3i х 20, ТП3i e срока за изработване на окончателния доклад, предложен от конкретния участник; ТП3min e минималния срок за изработване на окончателния доклад, предложен от някой от участниците; Забележка: Предлаганите от участниците срокове трябва да бъдат в календарни дни. ФП = ФП min : ФПi х 30, където: ФПi e цената за изпълнение на обществената поръчка, предложена от конкретния участник; ФПmin e минималната цена, за изпълнение на обществената поръчка предложена от някой от участниците; Крайното класиране на участниците се извършва след получаване на комплексната оценка (КО), за всяко подадено предложение. За нуждите на тази методика всички дробни числа, които могат да се получат при прилагане на съответната формула, се закръгляват към втория знак след десетичната запетая. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока комплексна оценка (КО) на офертата. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са равни се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по – благоприятна стойност по този показател. Ако и оценките по този показател са равни комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител. Участникът, класиран от комисията на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/08/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката":6. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители и писмено съгласие от подизпълнителите – свободни форми.7. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 6; 8. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции.9.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележки:Към документацията е приложен Проект на договор-Образец № 7, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т. 3.4, т. 3 Съдържание на офертата от документацията за участие. Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т. 3 от документацията, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1 и т. 2, от ЗОП. Съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.Съгласно чл. 51а от ЗОП участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. Валидността на офертите е 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Източник на финансиране: Обществената поръчка ще се финансира със собствени средства от общинския бюджет. Място за получаване на офертите:Офертите се подава в Център за административни услуги - деловодство, Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана. Дата, час и място на отваряне на офертите: 20.08.2014 г., 15:00 часа, в стая № 19, в сградата на Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1. Преди сключване на договор класираният на първо място участник, представя:документ/и, издаден/и от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б. "а" до б. "д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП. Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/08/2014