BG-Плевен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ПЛЕВЕН, бул.Г.Кочев №8, За: Рени Добрева, България 5800, Плевен, Тел.: 064 886145, E-mail: reni.getova@abv.bg, Факс: 064 830598

Място/места за контакт: гр.Плевен, бул.Г.Кочев №8

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.csmp-pleven.eu.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Ремонт на санитарни автомобили на ЦСМП-Плевен по позициии, както следва: 1.Позиция № 1 -санитарни автомобили марка "Ситроен"; 2.Позиция № 2 - санитарни автомобили марка "Форд"; 3.Позиция № 3 - санитарни автомобили марка "Фолксваген".

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50000000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Ремонт на 5 бр.санитарни автомобили марка "Форд"с приблизителна стойност на ремонтните дейности в размер на 7000 лв.обособен като Позиция№2;ремонт на 2 бр.санитарни автомобили марка "Фолксваген"с приблизителна стойност на ремонтните дейности в размер на 4000 лв.обособен като Позиция№3;ремонт на 17 бр. санитарни автомобили марка "Ситроен"с приблизителна стойност на ремонтните дейности в размер на 23000 лв. обособен като Позиция №1.Конкретните ремонтни дейности се изпълняват в количество и обем в съответствие с потребностите на Възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

34000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В сервизната база на изпълнителя.

NUTS:

BG314

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Копие от документа за регистрация или единен идендификационен код съгласно чл.23 от ЗТР,когато участника е юридическо лице или едноличен търговец;копие от документа за самоличност ,когато участника е физическо лице;при участници обединения-документ подписан от лицата в обединението ,в който задължително се посочва представляващият. 2.Определеното за изпълнител лице при сключване на договора представя документи,издадени от компетентен орган,за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1 и декларации за липсата на обстоятелства по чл.47,ал.5. 3.Ремонтните дейности се изпълняват при заявка от Възложителя, в срок не по-дълъг от три работни дни,с наличните резервни части в централния склад,а за поръчка на части от завода производител в срок от петнадесет работни дни . 4.Необходимите резервни части се осигуряват от Изпълнителят. 5.Плащането ще се извършва по банков път по сметка посочена от изпълнителя, след издаване на фактура и в рамките на осигурените финансови средства от МЗ. 6.Всеки участник може да предлага цена както за всички обособени позиции,така и да предлага цена само за определена позиция, съобразно предложения от възложителя списък с ремонтни дейности. 7.Вложените резервни части ,както и извършените ремонтни дейности да отговарят на сертификатите за качество по БДС и на европейския стандарт за качество,да са нови и да са придружени с гаранционна карта. 8.Изпълнителят се задължава с не по-малко от тримесечна гаранция на изпълнените ремонтни дейности,считано от момента на изпълнението.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/08/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всяка оферта трябва да съдържа: 1.Копие от документа за регистрация или единен идендификационен код съгласно чл.23 от ЗТР,когато участника е юридическо лице или едноличен търговец;копие от документа за самоличност ,когато участника е физическо лице;при участници обединения-документ подписан от лицата в обединението ,в който задължително се посочва представляващият. 2.Предложение по показател"Цена"в лева ,без ДДС по предварително изготвен от възложителя списък с ремонтни дейности.Предложението по този показател представлява цената на труда за всяка отделна позиция от списъка с ремонтни дейности,за която участва кандидата и е валидно за целия срок на действие на договора. При сключване на договор определения изпълнител представя документи,издадени от компетентен орган,за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1 и декларация за липсата на обстоятелства по чл.47,ал.5. 3.Документация за участие се получа всеки работен ден от 08.00ч. до 16.00ч. до 18.08.2014г.в деловодството на ЦСМП-Плевен,ул.Г.Кочев №8 и е публикувана в профила на купувача- www.csmp-pleven.eu.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/08/2014